En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-679
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :15
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-679
Şikayetçi:
 Kardeş Tur Turizm Nak. Eml. Ltd. Şti., Girne Mahallesi 36. Cadde No:11/1 Yüzüncüyıl / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü (Malzeme Şubesi Müdürlüğü), İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2007 / 1720
Başvuruya konu ihale:
 2006/160297 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Servis Araçlarının 3 Grupta Kiralanması Hizmeti Alımı (2. Grup)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2007 tarih ve 08.01.06.0120/2007-2E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü (Malzeme Şubesi Müdürlüğü)’nce 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muhtelif Servis Araçlarının 3 Grupta Kiralanması Hizmeti Alımı (2.Grup)” ihalesine ilişkin olarak Kardeş Tur Turizm Nak. Eml. Ltd. Şti.’nin 26.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarece reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.01.2007 tarih ve 788 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, 17.01.2007 tarih ve 1720 sayı ile kayda alınan başvuru dilekçesi ile şikayet başvurusundan vazgeçtiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            Söz konusu ihalenin 2. Grubuna ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (c) alt bendinde “(fiziki) miktarı ve türü:

            1. Grup: 9 adet 43 koltuk kapasiteli otobüs (1998 model ve üstü)

            2. Grup: 21 adet 27-29 koltuk kapasiteli midibas (1996 model ve üstü)

            3. Grup: 12 adet 18-21 koltuk kapasiteli minibüs (1996 model ve üstü) olmak üzere toplam 42 adet servis aracı kiralanması işi” düzenlemesinin bulunduğu, ancak teknik şartnamenin diğer hususlar bölümünün 20 nci maddesinin (b) alt bendinde “2. Grup yüklenici için geçerlidir. Yüklenici Genel Müdürlüğümüzün acil işlerinde kullanılmak üzere 2002 model ve yukarısı, en az 1300 cc motor gücüne sahip, 1 adet dizel aracı Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 24 saat çalıştırılması için bulunduracak ve bu işten ek ücret talep etmeyecek.” düzenlemesi ve anılan şartnamenin genel hükümler-cezai şartlar bölümünün 18 inci maddesinin (d) alt bendinde “1. Gruba ve 2. Gruba teklif verecek isteklilerin 20. maddesinin (a) ve (b) bendinde belirtilen servis aracını Genel Müdürlükte bulundurmadığı her gün için 100,00 YTL ceza kesilir.” ifadesinin yer aldığı, bu durumda idari şartnamede ihale konusu işte çalıştırılacak taşıtların miktarı belirtilmiş olmasına rağmen teknik şartnamede ilave olarak 1 araç daha istendiği, yüklenici firmanın hiçbir ücret almadan çalıştırması istenilen araç için idarece cezai şart öngörüldüğü,

 

            İdarenin ihtiyacı olan bu aracın yaklaşık maliyete ve birim fiyat cetveline dahil edilmesi gerektiği, ayrıca yüklenici firmanın teklif aşamasında birim fiyatlara yansıtmak üzere istenilen binek araç için maliyet hesabı yapmasının mümkün olmadığı, aracın günlük km. sınırının belirtilmediği, 24 saat mesai için gerekecek olan 23 adet sürücünün yükleniciye ait olup olmadığı hususunda bir hüküm yer almadığı, bu durumda akaryakıt ve sürücü giderlerinin birim fiyatlara yansıtılmasının istekliyi yanılgıya düşüreceği,

 

            İlave olarak istenilen aracın ihale ilanında da belirtilmediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

            Şikayetçinin 17.01.2007 tarihinde kayda alınan aynı tarihli dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusundan vazgeçtiği, 29.01.2007 tarih ve 2007/AK.H-106.2 sayılı Kurul Kararı ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (f) bendi uyarınca karar verilmesine yer olmadığına, aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

            Karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesinde inceleme iddialarla sınırlı olarak, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır:

 

            İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (c) alt bendinde “(fiziki) miktarı ve türü:

 

            1. Grup: 9 adet 43 koltuk kapasiteli otobüs (1998 model ve üstü)

            2. Grup: 21 adet 27-29 koltuk kapasiteli midibas (1996 model ve üstü)

            3. Grup: 12 adet 18-21 koltuk kapasiteli minibüs (1996 model ve üstü) olmak üzere toplam 42 adet servis aracı kiralanması işi” düzenlemesinin bulunduğu,

 

            Teknik şartnamenin diğer hususlar bölümünün 20 nci maddesinin (b) alt bendinde “2. grup yüklenici için geçerlidir. Yüklenici, Genel Müdürlüğümüzün acil işlerinde kullanılmak üzere 2002 model ve yukarısı, en az 1300 cc motor gücüne sahip, bir adet dizel binek aracı pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri 24 saat çalıştırılması için bulunduracak ve bu işten ek ücret talep etmeyecektir.” düzenlemesi,

 

            Anılan şartnamenin “Cezai Şartlar” bölümünün 18 inci maddesinin (d) alt bendinde “1. Gruba ve 2. Gruba teklif verecek isteklilerin 20. maddenin (a) ve (b) bendinde belirtilen servis aracını Genel Müdürlükte bulundurmadığı her gün için 100,00 YTL ceza kesilir.” ifadesinin yer aldığı, aynı şekilde idari şartnamenin “Cezalar ve Kesintiler” başlıklı 52 nci maddesinin (d) bendinde ve sözleşme tasarısının 17.1 maddesinin (d) alt bendinde teknik şartnamedeki düzenlemeye paralel düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

            İdari şartnamede ihale konusu işte çalıştırılacak taşıtların miktarı belirtilmiş olmasına rağmen, teknik şartnamede 2. Grup için ilave olarak 1 binek araç daha istendiği, yüklenici firmanın hiçbir ücret almadan ve teklif fiyatına dahil etmeden çalıştırması öngörülen bu araç için idarece ihale dokümanında ceza ve kesinti yapılacağının düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

            İhale dokümanında 2. Grup için istenilen binek tipi araca ilişkin olarak şoför, kat edeceği yol (km.), yakıt, vb. çalışma şartlarının belirlenmemesi tekliflerin sağlıklı hazırlanmasını olumsuz yönde etkilediği gibi, teklif fiyata dahil edilmemesi öngörülmesine karşın bu aracın bulundurulmaması halinde ceza ve kesinti yapılmasına ilişkin düzenleme yapılması mevzuata açık bir aykırılık oluşturmaktadır.

 

            Başvuru sahibinin ihale dokümanında istenilen söz konusu aracın ihale ilanında yer almadığı iddiasına ilişkin olarak ise; idare tarafından yapılan düzenlemenin bir yeterlik kriteri olarak öngörülmeyip işin uygulanmasına yönelik olarak yapılmış bir düzenleme olması karşısında ihale ilanında bulunması zorunlu bir husus olmadığından bu yöndeki iddia uygun bulunmamıştır.

 

            Aynı ihaleye ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 26.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-754 sayılı Kurul Kararı ile 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince 2. Gruba ilişkin ihale işlemleri ve ihale kararı iptal edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihalenin 2. Grubu ile ilgili olarak yapılan bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul