En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-684
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :21
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-684
Şikayetçi:
 Onaran İnş. Güv. Tem. Tur. Ltd. Şti., Mimar Sinan Cad. No: 4/3 TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Edirne Belediye Başkanlığı Hesap İşleri Müdürlüğü, Hürriyet Meydanı Belediye Ek Hizmet Binası Kat 3 EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2007 / 3102
Başvuruya konu ihale:
 2006/177424 İhale Kayıt Numaralı “Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Hizmet Alım İşi.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 08.03.33.G016/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Edirne Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü’nce 26.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Hizmet Alım İşi ihalesine ilişkin olarak Onaran İnş. Güv. Tem. Tur. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2007 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibinin  29.01.2007 tarih ve 3102 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Edirne Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğünün yapmış olduğu hizmet alım ihalesine istekli sıfatıyla katıldıkları, 29.12.2006 tarihinde idareye ihale dışı bırakılmalarının gerekçesini sordukları, idare 08.01.2007 tarihindeki cevabında “verilen dilekçenin  4734  sayılı Kanunun 54 ve 57 inci maddeleri ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin şekil unsurlarına aykırı olduğu” gerekçesiyle işleme konulmadığını beyan etmesi üzerine 12.01.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulundukları idarenin ise birim fiyat teklif mektubunda İKN’nın hatalı yazılmasından dolayı teklif mektubunun değerlendirmeye alınmadığı, bu sebeple tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığını 20.01.2007 tarihinde tebliğ edilen yazı ile bildirdiği, idarenin işleminin hatalı ve mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine 28.12.2006 tarihinde bildirildiği, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanunun 41. maddesine göre (29.12.2006 tarihinde postaya verilen dilekçe) 04.01.2007 tarihinde idarenin kayıtlarına giren dilekçe ile açıklama talebinde bulunduğu, idarenin bu başvuruyu şikayet dilekçesi örneğine aykırı olduğu gerekçesiyle reddettiği ve bu red kararını 08.01.2007 tarihli cevabi yazı ile (ne zaman tebliğ edildiği dosya içeriğinden belli değil) başvuru sahibine bildirildiği, bunun üzerine başvuru sahibinin 12.01.2007 tarihinde idarenin kayıtlarına giren dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunduğu idarenin ise (18.01.2007 tarihli yazı) 20.01.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilen yazı ile “teklif mektubunun üzerine ihale kayıt numarasının hatalı yazıldığı” gerekçesiyle yapılan başvurunun reddedildiğinin bildirildiği anlaşılmış olup sözleşmenin 08.01.2007 tarihinde imzalandığı tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

            İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibi tarafından, kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren (Ocak ayının 1.2.ve 3. günleri resmi tatil) 5 gün içerisinde (04.01.2007 tarihinde) idarenin kayıtlarına giren dilekçe ile 4734 sayılı Kanunun 41. maddesine göre açıklama talebinde bulunulmasına rağmen idarece neden ihale dışı bırakıldığı başvuru sahibine bildirilmeden zikredilen Kanunun 41. maddesine aykırı bir şekilde 08.01.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

           

            İdare tarafından, 2006/177424 İKN’li 9 kişilik vasıflı personel Hizmet alımı ile 2006/172015 İKN’li 28 kişilik vasıfsız personel hizmet alımı ihalesi olmak üzere (2) iki ihale yapılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin ihale teklif zarfı ekinde ibraz etmiş olduğu birim fiyat teklif mektubu ve eki cetveli incelendiğinde;

 

            İhale konusu işin Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait 2006/172015 İKN’li 28 vasıfsız personelin hizmet alım işi olmasına rağmen başvuru sahibi tarafından İKN numarasının 2006/172015 yazılacağı yerde hatalı bir şekilde 2006/177424 olarak yazıldığı,

           

            Ayrıca Ortak Girişim Beyannamesi ile 4734 sayılı Kanunun 10. maddesi kapsamında istenilen taahhütnamede de İhale Kayıt Numarasının hatalı yazıldığı tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin, Birim Fiyat eki cetvelini idarenin vermiş olduğu birim fiyat standart forma uygun bir şekilde doldurduğu, teklif bedelini ihale dokümanında çalıştırılması istenilen personeli kriter alarak (ihale konusu işin 28 personel ile yapılacağına dair) oluşturduğu ve buna göre verdiği, teklif mektubundaki idare ismini ise “Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Hizmeti Alım İşi” şeklinde yazdığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi her ne kadar ibraz ettiği teklif mektubunda İhale Kayıt Numarasını hatalı bir şekilde yazmış ise de; teklif mektubu incelendiğinde, teklif mektubunda yazılı olan bedelin, ihale konusu iş için teklif edilmiş olduğu hiç bir tereddüde yer bırakmayacak şekilde anlaşıldığından idarenin işleminin hatalı olduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 30. maddesinin 2. fıkrasında “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

            Yukarıda zikredilen hükümden anlaşılacağı üzere teklif mektuplarının nasıl düzenleneceği ve hangi hususları kapsayacağı açık bir şekilde ifade edilmiştir.

           

            Teklif mektubunda ihale kayıt numarasının yazılmasının istenmesi hangi ihaleye ilişkin teklif verildiğini belirleyen ve kolaylaştıran bir işlemdir. İhale kayıt numarası ihale konusu işin ayırt edici bir özelliği değildir. Yasa koyucu hangi durumlarda teklif mektubunun geçerli olmayacağını belirlemiştir. Bu sebeple; idarenin işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            Aynı şekilde başvuru sahibinin ortak girişim beyannamesi ve 4734 sayılı Kanunun 10. maddesi kapsamında istenilen taahhütnamede ihale kayıt numarasını hatalı bir şekilde yazdığından dolayı teklifini değerlendirme dışı bırakılması işleminde de mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            Bu durumda, tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle; tekliflerin değerlendirilmesi işleminin ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi gerekmektedir.

           

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İhale dokümanında yer alan düzenlemeler uyarınca; ihale konusu iş için alınan personelin itfaiye hizmetlerini yürütmek için istihdam edileceği anlaşılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci maddesinde; Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” ,

4734 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinde; “Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,… ifade eder.” ,

Aynı Kanunun 62 nci maddesinin (e) bendinde; “İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir.” ,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinde; “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.”,…

Aynı Kanunun “İtfaiye” başlıklı 52 inci Maddesinde; “İtfaiye teşkilatının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev  yetkileri, memurluğa alınması için gerekli nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile itfaiye teşkilatında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. İtfaiye hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye itfaiye teşkilatında fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı geçmemek kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükümleri bulunmaktadır. 

Yukarda yer verilen kanun hükümleri ile 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümleri bir arada değerlendirildiğinde; belediyelere bağlı itfaiye teşkilatları tarafından yerine getirilen kamu hizmetinin, genel idare esaslarına göre belediye tarafından yürütülmekle yükümlü olunan asli ve sürekli nitelikte bir görev olduğu, bu görevi yerine getirecek personelin kadro esasına göre istihdam edilmesi ve görevin yerine getirilmesinde merkezi idare ile statüer ilişki içinde bulunulduğu, kamu gücünün kullanıldığı, ayrıca itfaiye faaliyetlerinin yerine getirilmesi sırasında meydana gelebilecek zararlardan idarenin doğrudan sorumlu tutulacağı göz önüne alındığında, zabıta hizmetlerinin yürütülmesi kapsamındaki işlerin memurlar veya diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerektiği ve bu işlerin hizmet alımı yoluyla ihale edilmesinin yasal olarak mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

            Açıklanan nedenlerle; idarenin söz konusu hizmeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca yürütülecek bir ihaleye konu edemeyeceği, aksine uygulamanın hukuka açıkça bir aykırılık hali teşkil edeceği anlaşıldığından,  “ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali” yönünde karar verilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.

           

 

 

 

            K. Nejat ÜNLÜ                                                                  Muzaffer EREN

             Kurul Üyesi                                                                        Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

KARŞI OY

 

İhale dokümanında yer alan düzenlemeler uyarınca; ihale konusu iş için alınan personelin itfaiye hizmetlerini yürütmek için istihdam edileceği anlaşılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci maddesinde; Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” ,

4734 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinde; “Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,… ifade eder.” ,

Aynı Kanunun 62 nci maddesinin (e) bendinde; “İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir.” ,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinde; “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.”,…

Aynı Kanunun “İtfaiye” başlıklı 52 inci Maddesinde; “İtfaiye teşkilatının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev  yetkileri, memurluğa alınması için gerekli nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile itfaiye teşkilatında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. İtfaiye hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye itfaiye teşkilatında fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı geçmemek kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” hükümleri bulunmaktadır.  

Yukarda yer verilen kanun hükümleri ile 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümleri bir arada değerlendirildiğinde; belediyelere bağlı itfaiye teşkilatları tarafından yerine getirilen kamu hizmetinin, genel idare esaslarına göre belediye tarafından yürütülmekle yükümlü olunan asli ve sürekli nitelikte bir görev olduğu, bu görevi yerine getirecek personelin kadro esasına göre istihdam edilmesi ve görevin yerine getirilmesinde merkezi idare ile statüer ilişki içinde bulunulduğu, kamu gücünün kullanıldığı, ayrıca itfaiye faaliyetlerinin yerine getirilmesi sırasında meydana gelebilecek zararlardan idarenin doğrudan sorumlu tutulacağı göz önüne alındığında, zabıta hizmetlerinin yürütülmesi kapsamındaki işlerin memurlar veya diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerektiği ve bu işlerin hizmet alımı yoluyla ihale edilmesinin yasal olarak mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

            Açıklanan nedenlerle; idarenin söz konusu hizmeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca yürütülecek bir ihaleye konu edemeyeceği, aksine uygulamanın hukuka açıkça bir aykırılık hali teşkil edeceği anlaşıldığından,  “ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali” yönünde karar verilmesi gerekmekte ise de inlenen dosyada idare nezdindeki şikayet başvurusunun, ihale üzerinde kalan istekli ile 8.1.2007 tarihinde imzalanan sözleşmeden sonra 12.1.2007 tarihinde başlatıldığından söz konusu başvurunun 4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ıncı madde hükümleri uyarınca reddi ile iddia incelemesi kapsamında tesbit edilen bahse konu aykırılığın, değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

 

 

 

                                                                                                          H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                   Kurul Üyesi

 

                                                            KARŞI OY

 

İncelenen ihalede, idare nezdindeki şikayet başvurusunun, ihale üzerinde kalan istekli ile 08.01.2007 tarihinde imzalanan sözleşmeden sonra 12.01.2007 tarihinde  başlatıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri hükümleri uyarınca sözleşme imzalanmadan önce başlatılmayan şikayet başvurularının reddi gerekeceğinden, vaki şikayet başvurusunun reddi ile iddia incelemesi kapsamında tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilmek üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                           Yaşar GÖK

                                                            Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul