En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-685
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :22
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-685
Şikayetçi:
 Hüseyin Okal, Bozburun Köyü İdil / ŞIRNAK
 İhaleyi yapan idare:
 Telekom Başmüdürlüğü Merkez / ŞIRNAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2007 / 4996
Başvuruya konu ihale:
 G4996 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2007 tarih ve 08.04.95.G016-2007/15 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Telekom Başmüdürlüğü 05.02.2007  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Araç Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak Hüseyin Okal´nin 13.02.2007 tarih ve 4996 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

           

            Şırnak Telekom Başmüdürlüğünün 05.02.2007 tarihinde yapmış araç kiralama ihalesine katıldığını, ihale üzerinde kalan isteklinin ibraz ettiği evrakların eksik olmasına rağmen ihalenin bu istekli üzerinde bırakıldığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihalede; 4734 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin (d) fıkrası kapsamında olan Türk Telekom A.Ş.’nin 14.11.2005 tarihi itibariyle satışı yapılarak özel teşebbüse geçtiği anlaşıldığı, bu itibarla 4734 sayılı Kanun kapsamından çıkan ihaleye ilişkin itirazen şikayet başvurusu olduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Amaç” başlıklı 1. maddesinde, bu Kanunun amacının, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek olduğu,

 

            “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler ve tüzel kişilerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin bu Kanun hükümlerine göre yürütüleceği, hüküm altına alınmıştır.

 

            Türk Telekom A.Ş.’nin 14.11.2005 tarih itibariyle şirketin % 55 hissesinin satış sözleşmesi yapılarak mülkiyetin el değiştirdiği, kamu kaynağı kullanan şirket olmaktan çıkarak, çoğunluk hissenin özel teşebbüse geçtiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin 1 nolu alt bendinde, Kamu İhale Kurulunun 4734 sayılı Kanun kapsamında olan ihale sürecine ilişkin şikayetleri inceleme görev ve yetkisinin bulunduğu düzenlenmiştir. Anılan iktisadi işletmenin 4734 sayılı Kanun kapsamında olmadığı anlaşıldığından, itirazen şikayet başvurusunun 4734 sayılı yasanın 2 nci maddesi gereğince, Kamu İhale Kurulunca incelenmesi mümkün bulunmamaktadır

 

İncelenen ihalede,

 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayan idarenin ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul