• Karar No: 2007/UH.Z-686
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :23
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-686
Şikayetçi:
 Münir Temelli Otom. Sig. Tem. İlaçlama Gıda Taşm. İnş. Med. Güv. Hizm., Halfettin Mah. 1. Aslantepe Cad. Barbaros Sok. Yılmaz İş Merkezi No: 5 K 2/3 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Mimarsinan Mah. Emniyet Cad. 16310 Yıldırım/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.01.2007 / 1023
Başvuruya konu ihale:
 2006/157486 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2007 tarih ve 08.01.36.G014/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nce 06.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Münir Temelli Otom. Sig. Tem. İlaçlama Gıda Taşm. İnş. Med. Güv. Hizm.’nin 22.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  28.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.01.2007 tarih ve 1023 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin 28.12.2006 tarihli ihalenin iptaline ilişkin işleminin iptaline,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, yaklaşık maliyet hesaplanırken yol bedelinin sehven KDV’li alındığı, firmalarının ise KDV’siz teklif sunduğu, yaklaşık maliyette giyim maliyetinin 86 YTL olarak öngörüldüğü firmalarının teklifinin ise 86 YTL’ye karşılık 1,5 YKR olduğu, ayrıca istekli firmaların haklarını araması üzerine verecekleri şikayet dilekçelerinin de göz önüne alınması sonucu ihalenin iptal edildiği, kendilerinin 4734 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince yaklaşık maliyetten bihaber teklif sundukları, idarece ihalenin iptali nedeniyle mağdur oldukları iddialarına yer verilmiştir.

 

İhale yetkilisinin 28.12.2006 tarihli kararı ile ihale iptal edildiğinden, esasın incelenmesi ihale sürecini sona erdiren bu işlemle sınırlı olarak yapılmış ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            İhalenin iptaline ilişkin kararda; “yaklaşık maliyet hesabında yol bedelinin KDV’li olarak tespit edildiği, ancak şikayetçi Münir Temelli’nin teklifinde KDV’siz bedeli esas aldığı, giyecek maliyetinin yaklaşık maliyette işçi başına 86 YTL olarak tespit edildiği, şikayetçinin ise bu bedeli 1,50 YKR ( İdarece belirtilen, firmanın teklifinde esas aldığı kişi başına giyecek maliyetinin 1,50 YKR değil 34 kişi için 51 YTL ve kişi başına 1,50 YTL olduğu anlaşılmış olup, ihalenin iptaline ilişkin kararda yer alan “YKR” ifadesinin sehven yazıldığı tespit edilmiştir.) olarak öngördüğü, 86 YTL’nin iki iş önlüğü için yüksek, şikayetçinin teklifi olan 1,50 YKR’nin çok düşük olduğu, söz konusu yol ve giyecek giderlerinin KİK işçilik hesaplama modülüne yerleştirildiğinde teklif edilmesi gereken asgari maliyeti önemli ölçüde etkilediği, şikayet konusunun ihalenin sürecinin devam etmesine engel teşkil ettiği ve diğer firmanın da itiraz edebileceği düşünüldüğünden ve aykırılığın düzeltici işlemle giderilmesi mümkün bulunmadığından yıl sonu olduğu da göz önüne alınırsa her halükarda sözleşmenin hizmetin başlaması gereken 01.01.2007 tarihine kadar yetişmeyeceği” gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verildiği belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrasında; “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhalenin iptali hususunda idarenin takdir yetkisi bulunmakta ise de, bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp  kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

            İdarece yapılan düzenlemede, yol ve giyimin işçilere ayni olarak verileceği düzenlenmiştir.

 

            Yaklaşık maliyet hesabında idarece ilgili belediyeden alınan yol bedeline ilişkin fiyatın KDV dahil 1,25 YTL olduğu, şikayetçinin teklifini KDV’siz olarak hazırlaması gerektiğinden yol bedelini 1,06 YTL olarak esas aldığı ve belediyeden aldığı KDV’siz yol bedeline ilişkin yazıyı aşırı düşük açıklaması ekinde idareye sunduğu tespit edilmiştir.

 

            Bu çerçevede, idarece yol bedelinin KDV’siz olarak hesaplanarak tekliflerin bu bedele göre değerlendirilmesi mümkündür.

 

            Giyim bedeline ilişkin olarak, şikayetçi firmanın 34 işçi için 51 YTL(kişi başı 1,50 YTL), diğer geçerli teklif sahibi Reis firmasının 34 kişi için 3060 (kişi başı 90 YTL), yaklaşık maliyette ise üç firmadan alına fiyat ortalaması olarak 2.924 YTL(kişi başı 86 YTL) olduğu tespit edilmiş olup, idarenin aşırı düşük sorgulaması sonucuna göre değerlendirme yapma imkanı bulunmaktadır. Bu nedenle giyim bedeli ile ilgili iptal gerekçesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Sözleşmenin 01.01.2007 tarihine yetişmeyeceği ve diğer firmanın şikayet etme ihtimalinin sübjektif nitelikte iptal gerekçeleri olduğu, şikayet yapılması durumunda idarenin mevzuata göre gereken işlemleri yapıp ihaleyi sonuçlandırabileceği, 01.01.2007’den sonra sözleşme yapılmasının ihalenin esasını etkilemeyeceği, birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılarak ihaleyi kazanan firmayı işin gördürülmesinin mümkün olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, idarece asgari işçilik maliyeti hesaplanırken yol için KDV’siz maliyet esas alınarak, giyim bedelinin de yaklaşık maliyet ve diğer tekliflere göre incelenerek ihalenin sonuçlandırılması mümkün olduğundan idarece ihalenin iptaline ilişkin olarak alınan kararın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin 28.12.2006 tarihli ihalenin iptaline ilişkin işleminin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinin verdiği yetki çerçevesinde ihale yetkilisince iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı görüşüyle karara katılmıyoruz.

 

 

            Yaşar GÖK                                       H. Hüseyin GÜRHAN

            Kurul Üyesi                                                         Kurul Üyesi              

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul