• Karar No: 2007/UH.Z-688
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :29
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-688
Şikayetçi:
 Akıncılar Temizlik Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İbn-i Sina Mahallesi Gözde Sokak No:19 Kat:2 Derince / KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Umuttepe Merkez Yerleşkesi Eski İstanbul Yolu 10.Km 41380 Merkez / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2007 / 4308
Başvuruya konu ihale:
 2006/182146 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2007 tarih ve 08.04.28.0119/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca 11.12.2006 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akıncılar Temizlik Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 07.02.2007 tarih ve 4308 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ncı maddesi uyarınca ihale yetkilisince 18.01.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Başvuru konusu ihalede, ihale kararının 18.12.2006 tarihinde ihale yetkilisince onaylanarak ihalenin firmaları üzerinde bırakıldığı, bu aşamadan sonra sözleşmeye davet beklerken ihalenin iptal edildiğine ilişkin 18.01.2007 tarihli idare yazısının firmalarına tebliğ edildiği, ihalenin iptal gerekçesi olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu uyarınca yapılan Ön Mali Kontrol sonucu teklif edilen bedelin yaklaşık maliyetin ve piyasa rayiçlerinin üzerinde olduğunun tespit edildiğinin belirtildiği, ihalenin iptal gerekçesinin uygun olmadığı ve kesinleşen ihale kararından sonra böyle bir uygulamanın yapılamayacağı, ihalenin iptali ile mağduriyetlerine sebep olan görevliler hakkında cezai işlemlerin uygulanması gerektiği,

 

            2) İhalenin iptal kararının bildirildiği yazının KİK 023.0/ H no’lu standart forma aykırı olduğu, şikayet başvurusuna verilen cevap yazısının mevzuatta aranılan şekil şartlarını taşımadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru, ihalenin idarece 18.01.2007 tarihinde iptal edilmesi işlemine ilişkin olup, inceleme ihalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak yapılmıştır.

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

Başvuru konusu ihalenin 11.12.2006 tarihinde gerçekleştirildiği, 11.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Akıncılar Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, daha sonra 20.12.2006 tarihli yazı ile ihale dosyasının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin 64 üncü maddesi gereğince Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderildiği anlaşılmış olup, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 16.01.2007 tarih ve 685 sayılı yazısında;

1- Yaklaşık Maliyetin hesaplanmasında 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi
Gazete ile yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin
ilgili maddelerinin uygulanmadığı,

2-       4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/b maddesine göre Pazarlık usulü ile yapılan
ihalelerde en az 3 istekli Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki KIK004.1/H
sayılı Standart Form ile yeterlik değerlendirmesi için yeterlik başvurularını vermeye davet
edilerek yapılan Değerlendirme sonucu yeterli görülen istekliler, KİK016.0/H sayılı Standart
Form ile teklif vermeye davet edilmesi  gerektiği,  ancak İhale Dosyasında ilgili
formların ayrı ayrı düzenlenmeyerek tek bir form ile isteklilerin yeterlik ve teklif vermeye
davet edildiği,

3-   Söz konusu ihalede,  ihale bedelinin 704.900,00 YTL olduğu ve yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu, buna karşın yaklaşık maliyete ilişkin hesaplama cetvelinde teklif edilmesi gereken asgari tutarın 489,248,04 YTL olduğu, ihalede işçi başına l aylık maliyetin 704.900,00 /3/190=1.236,66 YTL olduğu, yapılan araştırmada 2007 yılı işi için işçi başına l aylık maliyetin benzer ihalelerden Maliye Bakanlığında 984,45 YTL, ODTÜ de aynı dönem için 837,43 YTL, Gazi Üniversitesinde aynı dönem için işçi başına 823,00 YTL, Sakarya Üniversitesin de ise işçi başına 937,44 YTL olduğu, internet sayfasında yapılacak incelemelerde bu döneme ait benzer ihalelerde   sonuçların   bu   ortalamalar   çerçevesinde   oluştuğu,   mevcut ihalede ise işçi başına maliyet söz konusu ortalamanın çok üzerinde 1.236,66 - YTL olarak gerçekleştiği, bu   nedenle   birim   başına  maliyetin Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğu,

 

           4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5. Maddesinde "İdareler, bu kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, kamu oyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur."

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 32. Maddesinde ´´Harcama yetkilileri harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılmasından... sorumludurlar." hükümlerinin yer aldığı,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna dayanılarak çıkartılan İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda ise idarelerin gelir, gider ve varlık yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin, idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilen ödenek tutan, harcama programı, finansman programı ve merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuata uygunluğunu ve kaynakların etkili ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönünden kontrol edilmesini hüküm altına aldığı,

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile ihale dosyası birlikte incelendiğinde söz konusu ihalenin idare açısından uygun şartlarla, ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılması ilkesine uygun olarak gerçekleşmediği, bu nedenle ihalenin ön mali kontrolünün Başkanlıklarınca uygun görülmediği” belirtilmiştir.

 

            01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuat ile genel bütçe kapsamında  bulunan idarelerin mali hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır.

 

            5018 sayılı Kanunun;

 

55 inci maddesinde,  iç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve kontrol bütünüdür.

 

57 inci maddesinde, Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri,muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluşur.

 

58 inci maddesinde, Ön mali kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar.

 

Ön mali kontrol süreci, mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

 

Kamu idarelerinde ön mali kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.

 

60 ıncı maddesinin (l) fıkrasında, Kamu idarelerinde ön mali kontrol faaliyeti mali hizmetler birimi tarafından yürütülecektir.

 

2 nci fıkrasında, Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri mali işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir.”

 

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin:

 

“5 inci maddesi (s) fıkrasında, ön malî kontrol faaliyeti strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülecektir.

 

9 uncu maddesinde, Malî hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

c) İç kontrol;

1) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

2) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

3) Ön malî kontrol görevini yürütmek,

4) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

 

18 inci maddesinde, Ön malî kontrol görevi harcama birimleri ve strateji geliştirme birimleri tarafından yapılır. Ön malî kontrol süreci malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

 

İdareler, kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli ön malî kontrol önlemlerini alır. Etkin bir ön malî kontrol mekanizmasının kurulması idarelerin sorumluluğundadır.

 

Harcama birimlerinde yapılacak asgarî kontroller, strateji geliştirme birimleri tarafından ön malî kontrole tabi tutulacak malî karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler Bakanlık tarafından belirlenir.

 

İdareler, Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak ön malî kontrol işlemlerini yürütür. Bakanlıkça belirlenen malî karar ve işlemlerin dışında kalan malî karar ve işlemlerin de aynı usul ve esaslar çerçevesinde strateji geliştirme birimlerine kontrol ettirilmesine yönelik düzenleme yapılabilir. İdarelerce yapılacak düzenlemelerde, strateji geliştirme birimlerinin ön malî kontrolüne tabi tutulacak malî karar ve işlemler riskli alanlar dikkate alınarak tür, tutar ve konu itibarıyla belirlenir.

 

İdarelerce, görev alanları çerçevesinde, iç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin olarak yapılan düzenlemeler üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur ve onayını izleyen on iş günü içinde Bakanlığa bildirilir.

 

Strateji geliştirme birimleri tarafından yapılan ön malî kontrolün sonucu ilgili harcama birimine yazılı görüş vermek veya dayanak belge üzerine şerh düşülmek suretiyle bildirilir. Ön malî kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüşün ilgili malî işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Strateji geliştirme birimleri tarafından ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği durumlarda harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibarıyla üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.”  

 

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın;

 

“17 inci maddesinde, idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Yeni Türk Lirasını, yapım işleri için ikimilyon Yeni Türk Lirasını aşanlar kontrole tâbidir. Bu tutarlara katma değer vergisi dahil değildir.

 

            02/07/1992 tarihli ve 3833 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamında olup, Bakanlar Kurulunca onaylanan yıllık programlarda yer verilen projelere ilişkin işler, uluslararası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince yurt dışına gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri Birliklerinin ihtiyacı için mahallinden temin edilen her türlü mal ve hizmete ait taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan harcamalara ilişkin taahhüt evrakı tutarı ne olursa olsun kontrole tâbi değildir.

 

Kontrole tâbi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir işlem dosyası olarak harcama yetkilisi tarafından malî hizmetler birimine gönderilir.

 

Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, en geç on işgünü içinde kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte ilgili harcama yetkilisine gönderilir.

 

27 nci maddesinde, Usul ve Esaslarda belirlenen malî karar ve işlemlerin dışında kalan malî karar ve işlemlerin de aynı şekilde malî hizmetler birimine kontrol ettirilmesine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur. Bu düzenlemelerde, malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi tutulacak malî karar ve işlemler, riskli alanlar dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu itibarıyla belirlenir ve yılda bir kez değerlendirilir.

 

            28 inci maddesinde, Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin malî hizmetler birimince kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.”

 

            Düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Sonuç olarak 01.01.2006 tarihinden sonra yapılacak ihaleler sonucu sözleşme imzalanmadan önce ihale işlemlerinin ihaleyi yapan idarelerin mali hizmetler birimince kontrole tabi tutulması esası getirilmiş bulunmaktadır.
            Diğer yandan 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin birinci fıkrasında;

            “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur...” hükmü,

      Anılan Kanunun 40 ıncı maddesinin beş, altı ve yedinci fıkralarında;

            “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

            İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

            İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır”. hükmü yer almaktadır. 

  Kamu İhale Genel Tebliğinin, Birinci Bölümünün Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı XIII inci Maddesinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı (c) bendinde; 

 

“İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir…” düzenlemesine yer verilmiştir..

 

Başvuru konusu ihalede, 11.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif bedelinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, sözleşme imzalanmadan önce 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu uyarınca yapılan Ön Mali Kontrol aşamasında teklif edilen bedelin yaklaşık maliyetin ve piyasa rayiçlerinin üzerinde olduğunun tespit edilmesi üzerine, 18.01.2007 tarihli yeni bir ihale komisyon kararı alınarak ihalenin iptal edilmesi hususunun ihale yetkilisinin onayına sunulduğu, ihale yetkilisinin onayı üzerine 18.01.2007 tarihinde ihalenin iptal edildiği anlaşılmış olup, idarece tesis edilen işlemde yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayete konu ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın başvuru sahibine 18.01.2007 tarih ve 31-200 sayılı yazı ile bildirildiği, söz konusu yazı Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan KİK 023.0/ H no’lu standart formdaki şekil şartlarının bir kısmını sağlamıyor olmakla birlikte, ihalenin iptal tarihi ve gerekçesi gibi hususların söz konusu yazıda yer aldığı, diğer yandan şikayetçinin idareye 22.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusuna verilen 30.01.2007 tarihli cevap yazısının İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen şekil unsurlarını tam olarak karşılamadığı, ancak söz konusu yazıda başvuru sahibinin iddiasının değerlendirildiği ve ihalenin iptal gerekçesinin açıklandığı görülmüş olup, idarenin anılan yazılarındaki şekil şartlarına ilişkin eksikliklerin esasa etkili aykırılıklar olmadığı sonucuna varılmıştır.         

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul