• Karar No: 2007/UH.Z-690
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :31
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-690
Şikayetçi:
 Bayıktem İnş. Tem. Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., Bahçelievler 2. Sokak, Hikmet Apt., No: 1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Yurtkur Adana Bölge Müdürlüğü, Reşatbey Mahallesi, Ordu Caddesi, 7. Sokak, No: 4, 01120 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2007 / 1531
Başvuruya konu ihale:
 2006/143538 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Temizlik Çamaşırhane ve Kaloriferhane Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.01.2007 tarih ve 07.01.74.G022/2007-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yurtkur Adana Bölge Müdürlüğü’nce 14.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Temizlik Çamaşırhane ve Kaloriferhane Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bayıktem İnş. Tem. Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 16.01.2007 tarih ve 1531 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararıyla ihalenin kendi üzerlerinde kaldığının bildirilmesinden sonra sözleşme imzalanması aşamasında, ihaleye ait taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısının Genel Müdürlüğün Ön Mali Kontrol Birimi tarafından uygun görülmediği gerekçesiyle ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, iptal gerekçelerinin bildirilmesi istemiyle yaptıkları başvuruya verilen cevapta; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununa bağlı olarak çıkarılan Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara Ait Uygulama Talimatı gereğince, sözleşme bedelinin Birmilyon YTL’nin üzerinde olması nedeniyle ihale işlem dosyasının Genel Müdürlük Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na gönderilerek ön mali kontrolünün yapıldığı, Ön Mali Kontrol Birimi Raporunda; “taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısı uygun görülmemiştir” denilerek sözleşme imzalanması için uygun görüş verilmediğinden ihalenin iptal edildiğinin belirtildiği, kesinleşen ihale kararından sonra sözleşme imzalanması aşamasında ihalenin iptal edilmesinin 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğu, kesinleşen ihale kararlarının isteklilerin şikayeti üzerine sadece Kamu İhale Kurumu’nun iptal etme yetkisinin bulunduğu, bir de Bölge İdare Mahkemesi’nin yürütmenin durdurulması kararları üzerine Kamu İhale Kurumu’nun yetkili olduğu, isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde iş kaleminin adı, birimi ve miktarının idare tarafından doldurulduğu, birim fiyat teklif cetvelinde amortismanın ve genel giderlerin ayrı bir kalem olarak öngörülmediği belirtilerek, iptal edilen ihale kararının iptaline karar verilerek düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

14.11.2007 tarihinde yapılan ve 3 isteklinin belge eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı ihalede en düşük teklifi veren Seven İnş. Tem. Turz. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin aşırı düşük teklif olarak sorgulanmasına karar verildiği, idarece yazılan 17.11.2006 tarih ve 6626 sayılı yazı ile ilgili firmadan aşırı düşük teklif sorgulanmasının istenildiği, 28.11.2006 tarihine kadar süre verilmesine rağmen bu süre içerisinde aşırı düşük teklif sorgulanmasına cevap vermeyen söz konusu firmanın değerlendirme dışı bırakıldığı, 01.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Bayıktem İnş. Tem. Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            Kesinleşen ihale kararının ihale üzerinde kalan sözkonusu firmaya ve ihaleye katılan diğer isteklilere 01.12.2006 tarihinde iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderildiği ve ihale üzerinde kalan firma tarafından 04.12.2006 tarihinde tebellüğ edildiği, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa bağlı olarak çıkartılan Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara Ait Uygulama Talimat gereğince, sözleşme bedelinin Birmilyon YTL.´nin üzerinde olması nedeniyle, İdare tarafından hazırlanan ihale işlem dosyasının 08.12.2006 tarih ve 7010 sayılı yazı ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na gönderilerek ön mali kontrolün yaptırıldığı anlaşılmıştır.

 

Ön Mali Kontrol Birimi tarafından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na gönderilen 21.12.2006 tarih ve 2590 sayılı yazıda: “…Yapılan incelemede: “İdari şartnamenin “Teklife Dahil Masraflar” başlıklı 26. ncı maddesinin 26.3. bendinde Makine ve Teçhizata ait aşınma paylarının teklif edilecek fiyata dahil edildiği tespit edilmiştir.

 

Ancak, Kamu İhale Genel Tebliğinin H. aşırı düşük teklif değerlendirilmesi başlıklı maddesinin (b) hizmet alımı ihalelerinde başlıklı bendinde "Personel çalıştırılmasına dayalı olan (çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, koruma ve güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi maliyetleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 2 sözleşme gideri hesaplanacaktır. Amortismanın genel giderler içinde yer alacağı kabul edildiği için ayrıca bir bedel öngörülmeyecektir.” Hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen tebliğ hükmüne göre taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısı uygun görülmemiştir." denilerek, sözleşmenin imzalanması için uygun görüş verilmediği, bu hususun 21.12.2006 tarihinde Bölge Müdürlüğü’ne bildirildiği, ihalenin ihale yetkilisi tarafından iptal edildiği, iptal kararının ihaleye katılan bütün isteklilere bildirildiği, başvuru sahibi firmanın ihalenin iptal edilmesi kararının iptali yönündeki şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuat ile genel bütçe kapsamında  bulunan idarelerin mali hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır.

 

            5018 sayılı Kanunun;

 

55 inci maddesinde, “iç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve kontrol bütünüdür.,

 

57 inci maddesinde, “Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri,muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluşur.”,

 

58 inci maddesinde, “Ön mali kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar.

 

Ön mali kontrol süreci, mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

 

Kamu idarelerinde ön mali kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.”,

 

60 ıncı maddesinin (l). fıkrasında, “Kamu idarelerinde ön mali kontrol faaliyeti mali hizmetler birimi tarafından yürütülecektir.”,

 

2 nci fıkrasında, “Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri mali işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir.”,

 

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin:

 

5 inci maddesi (s) fıkrasında, “ön malî kontrol faaliyeti strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülecektir.

 

9 uncu maddesinde, “Malî hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

c) İç kontrol;

1) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

2) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

3) Ön malî kontrol görevini yürütmek,

4) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.”,

 

18 inci maddesinde, “Ön malî kontrol görevi harcama birimleri ve strateji geliştirme birimleri tarafından yapılır. Ön malî kontrol süreci malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

 

İdareler, kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli ön malî kontrol önlemlerini alır. Etkin bir ön malî kontrol mekanizmasının kurulması idarelerin sorumluluğundadır.

 

Harcama birimlerinde yapılacak asgarî kontroller, strateji geliştirme birimleri tarafından ön malî kontrole tabi tutulacak malî karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler Bakanlık tarafından belirlenir.

 

İdareler, Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak ön malî kontrol işlemlerini yürütür. Bakanlıkça belirlenen malî karar ve işlemlerin dışında kalan malî karar ve işlemlerin de aynı usul ve esaslar çerçevesinde strateji geliştirme birimlerine kontrol ettirilmesine yönelik düzenleme yapılabilir. İdarelerce yapılacak düzenlemelerde, strateji geliştirme birimlerinin ön malî kontrolüne tabi tutulacak malî karar ve işlemler riskli alanlar dikkate alınarak tür, tutar ve konu itibarıyla belirlenir.

 

İdarelerce, görev alanları çerçevesinde, iç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin olarak yapılan düzenlemeler üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur ve onayını izleyen on iş günü içinde Bakanlığa bildirilir.

 

Strateji geliştirme birimleri tarafından yapılan ön malî kontrolün sonucu ilgili harcama birimine yazılı görüş vermek veya dayanak belge üzerine şerh düşülmek suretiyle bildirilir. Ön malî kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüşün ilgili malî işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Strateji geliştirme birimleri tarafından ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği durumlarda harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibarıyla üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.”,

 

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın;

 

17 inci maddesinde, “idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Yeni Türk Lirasını, yapım işleri için ikimilyon Yeni Türk Lirasını aşanlar kontrole tâbidir. Bu tutarlara katma değer vergisi dahil değildir.

 

            02/07/1992 tarihli ve 3833 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamında olup, Bakanlar Kurulunca onaylanan yıllık programlarda yer verilen projelere ilişkin işler, uluslararası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince yurt dışına gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri Birliklerinin ihtiyacı için mahallinden temin edilen her türlü mal ve hizmete ait taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan harcamalara ilişkin taahhüt evrakı tutarı ne olursa olsun kontrole tâbi değildir.

 

Kontrole tâbi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir işlem dosyası olarak harcama yetkilisi tarafından malî hizmetler birimine gönderilir.

 

Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, en geç on işgünü içinde kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte ilgili harcama yetkilisine gönderilir.”

 

27 nci maddesinde, “Usul ve Esaslarda belirlenen malî karar ve işlemlerin dışında kalan malî karar ve işlemlerin de aynı şekilde malî hizmetler birimine kontrol ettirilmesine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur. Bu düzenlemelerde, malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi tutulacak malî karar ve işlemler, riskli alanlar dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu itibarıyla belirlenir ve yılda bir kez değerlendirilir.

 

            28 inci maddesinde, Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin malî hizmetler birimince kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.”

 

            Düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen düzenlemeler ile idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Yeni Türk Lirasını, yapım işleri için iki milyon Yeni Türk Lirasını aşan işlemlerin strateji geliştirme birimleri tarafından kontrol edilmesi, belirtilen miktarların altında kalan malî karar ve işlemlerin de aynı şekilde malî hizmetler birimine kontrol ettirilmesine yönelik olarak idarelerce düzenleme yapılabileceği ve bu konuda yapılacak düzenlemenin üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe gireceği anlaşılmaktadır.

 

Sonuç olarak 01.01.2006 tarihinden sonra yapılacak ihaleler sonucu sözleşme imzalanmadan önce ihale işlemlerinin ihaleyi yapan idarelerin mali hizmetler birimince kontrole tabi tutulması esası getirilmiş bulunmaktadır.

 

Diğer yandan 4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde;

 

            “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

 

Anılan Kanunun 40 ıncı maddesinin beş, altı ve yedinci fıkralarında;

 

            “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

 

            İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır”. hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin, Birinci Bölümünün Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı XIII inci Maddesinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı (c) bendinde;

 

“İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir…” hükmü yer almaktadır.

Şikayete konu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yurt müdürlüklerinin 2007 yılı temizlik çamaşırhane ve kaloriferhane hizmetleri alımı” işi olduğu ve söz konusu hizmetlerin toplam 140 temizlikçi, 40 çamaşırcı ve 82 kaloriferci olmak üzere toplam 262 işçi ile 12 ay süre ile yürütüleceği belirtilmiş, 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 21.1 inci maddesinde bu ihalede işin tamamı için teklif verileceği açıklanmış, 36 ncı maddesinde ise ihalenin en düşük teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacağı, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenleme yapılmıştır.

İdari şartnamenin “Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.3./a maddesi: “temizlik hizmetinde kullanılacak malzeme, ekipman ve makineler, yüklenici tarafından temin edilecektir. Teknik şartnamede istenilen makine ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmaz” şeklinde düzenlenmiş, anılan şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Edilecek Masraflar” ile ilgili 26.3. maddesinde: “Ayrıca yüklenici, çalıştırılacak personele her ay 236 gün ve günlük brüt 1,12 YTL bedel üzerinden hesaplanacak ulaşım ücretinin nakdi olarak ödeyecek ve bu ödeme ücret bordrosunda gösterilecektir. Hizmetin yürütülmesinde kullanılacak teknik şartnamede belirtilen temizlik malzemeleri, temizlik ekipmanları ve makine-teçhizata ait aşınma payı giderlerinin teklif fiyata dahildir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhaleye ait teknik şartnamenin “Temizlikte Kullanılacak Malzemeler, Makine ve Teçhizat” başlıklı 4 üncü maddesi: “yapılacak temizlik için gerekli her türlü sarf edilebilir malzeme, araç-gereç ve makineler iş hacmine göre belirlenmiş olup, temizlikte kullanılacak malzemeler işe başlamadan, makine ve teçhizat ise işe başlama tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içerisinde Yüklenici tarafından temin edilerek kullanılacaktır. Temizlikte kullanılan malzemeler için idareden ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir.” şeklinde düzenlenmiş, 10-14. maddesinde işçilerin kıyafetlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı, ancak kıyafetlerin şeklini, idare ile yüklenicinin birlikte tespit edecekleri belirtilmiştir.

 

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin Aşırı Düşük Teklif değerlendirmesi başlıklı maddesinin (b) Hizmet Alımı İhalelerinde başlıklı bendinde: “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, koruma ve güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi maliyetleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 2 sözleşme gideri hesaplanacaktır. Amortismanın genel giderler içinde yer alacağı kabul edildiği için ayrıca bir bedel öngörülmeyecektir…

 

Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 2 oranındaki sözleşme giderini karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri de (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.”

 

Şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İdare tarafından düzenlenen birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde; iş kaleminin adı: temizlik çamaşırhane ve kaloriferhane hizmet alımı, birimi: işçi 12 ay x, miktarı: 262 x olarak belirtildiği, isteklilerin de tekliflerini buna uygun olarak verdikleri hususu tespit edilmiştir:

 

Yukarıda belirtilen düzenlemeler göz önüne alındığında; birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde amortisman ayrı bir iş kalemi olarak öngörülmeyip, %2 oranındaki sözleşme giderleri içinde kabul edildiğinden ve amortisman için ayrı bir bedel öngörülmemiş olduğundan, ön mali kontrol birimi tarafından uygun görüş verilmemesine ilişkin olarak bildirilen gerekçe uygun olmamakla beraber; idari şartnamenin 26.3. maddesinde, temizlik hizmetinde kullanılacak malzeme, ekipman ve makinelerin yüklenici tarafından temin edileceği yolunda düzenleme yapıldığı halde idarece düzenlenen birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde böyle bir düzenlemenin olmadığı, yani birim fiyat teklif cetvelinde temizlik hizmetinde kullanılacak malzemelerin ayrı bir işi kalemi olarak belirtilmediği tespit edildiğinden, idarece verilen ihalenin iptali yolundaki karar sonucu itibariyle yerinde bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede; idare ihaleyi “İptal” etmiş, şikayetçi de iptalin mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle Kuruma İtirazen şikayette bulunmuştur.

 

            4734 Sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5’inci maddesinde idarelerin; ihalelerde, “……rekabeti,….” sağlamakla sorumlu oldukları öngörülmüştür.

 

            Somut ihalede; ihale dokümanını satın alan 58 adet  özel/tüzel adayın olduğu, bunlardan 5 isteklinin ihaleye teklif verdiği, bu tekliflerden üçünün mevzuata uygun olmadığı, netice itibariyle geçerli iki teklifin mevcut olduğu dikkate alındığında, Kanunun 5’inci maddesinde öngörülen “Rekabet” olgusunun da gerçekleşmediği görülmektedir.

                              

Bu itibarla; idarenin, ihalenin iptal kararı yerinde olduğundan Kurul Kararında, bu hususun da yer almasının gerektiği görüşü ile karara katılıyorum.

 

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                  Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul