• Karar No: 2007/UH.Z-693
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :36
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-693
Şikayetçi:
 Ümit Temizlik İnş. Tur. Gıda Tar. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti, Turizm Cad. SSK İş Merkezi Kat:1/16 AKSARAY
 İhaleyi yapan idare:
 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aksaray İl Müdürlüğü, Zafer Mah. DSİ Yanı 68100 AKSARAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2007 / 1176
Başvuruya konu ihale:
 2006/172010 İhale Kayıt Numaralı “Özel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 08.01.49.0019/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aksaray İl Müdürlüğü’nce 15.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ümit Temizlik İnş. Tur. Gıda Tar. Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarece reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.01.2007 tarih ve 1176 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın ve en avantajlı ikinci teklif olarak karara bağlanan firmanın tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; İdari şartnamenin 2.c maddesinde ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının (20) bakım görevlisi, (7) temizlik işçisi ve (2) aşçı olmak üzere toplam (29) kişi olduğu, diğer taraftan, 26.3.1 maddesinde, “Çocuk yuvalarında bakım hizmetinde çalıştırılacak personel en az lise ve dengi okul mezunu olacaktır. Huzurevleri ve yatılı hizmet veren bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, bakım hizmetlerinde çalıştırılacak personel ise tercihen lise ve dengi okul mezunları arasından seçilecektir.

            Bu üç tip kuruluşta, kız meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunları, sağlık meslek lisesi mezunları ve Genel Müdürlüğümüz ile Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü arasında 28.12.2005 tarihinde imzalanmış olan “Eğitimde İşbirliği Protokolü” çerçevesinde alınan eğitimle bakım sertifikası sahibi olmuş lise ve dengi okullar mezunlarına asgari ücretin % 30 fazlası ödenecektir.

            Ayrıca huzurevleri ve yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış bakım sertifikası sahibi olan ilkokul ve ilköğretim okulu mezunlarına asgari ücretin % 20 fazlası, yüksekokul mezunu olanlara ise brüt asgari ücretin % 40 fazlası ödenecektir.” şeklinde düzenleme yer almakta olup, teknik şartnamenin IV-E.33 maddesinde de aynı paralelde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde uyulması gereken hususları belirleyen “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde, “Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır… Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır… Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir…Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir… İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

          Yukarıda yer verilen hükümlerle idarece hazırlanan ihale dokümanındaki düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde, hizmette çalıştırılacak işçiler unvan bazında ve toplam olarak belirlenmiş olmakla birlikte, idari şartnamede, hizmette çalıştırılacak olan 20 bakım görevlisinden, lise ve dengi okullar mezunlarına asgari ücretin % 30 fazlası, ilkokul ve ilköğretim okulu mezunlarına asgari ücretin % 20 fazlası, yüksekokul mezunu olanlara ise brüt asgari ücretin % 40 fazlası ödeneceği yönünde düzenlemeye yer verilmiş ancak, bakım görevlilerinin kaç tanesinin hangi eğitim seviyesinde olması gerektiğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediğinden, istekliler tarafından kaç işçinin brüt asgari ücretin % 20, 30, 40 fazlası dikkate alınarak işçilik maliyetlerinin hesaplanması mümkün olamayacaktır. Nitekim idari şartnamedeki bu düzenlemeye rağmen idarece yaklaşık maliyetin hesaplanmasında bu düzenlemeye uyulmayarak yaklaşık maliyet brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmış, teklif sunan hiçbir istekliye idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığından isteklilerin bu maliyetleri nasıl hesapladığı ise anlaşılamamıştır.

 

          Sonuç olarak, idare tarafında hazırlanan ihale dokümanında yer alan düzenlemelerdeki belirsizlikler sebebiyle; hem istekliler tarafından tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanması hem de bu tekliflerin idarece doğru ve objektif bir şekilde değerlendirilmesi mümkün olamayacağından şikayete konu ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

          İdare tarafından, 22.12.2006 tarihinde kesinleşen ihale kararı isteklilere bildirilmiş, Şikayetçinin 29.12.2006 tarihli başvurusu aynı tarihli yazıyla reddedilerek 29.12.2006 tarihinde bildirilmiş ve mevzuatta belirtilen süreye uyulmaksızın, ivedilik ve kamu yararı kararı alınmaksızın ve 15 günlük Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvuru süresi beklenilmeksizin 4734 sayılı Kanunda öngörülen usule aykırı olarak ihale üzerinde bırakılan firmayla 04.01.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, bu durumun anılan Kanununa aykırılık oluşturduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Kurul Kararı ile incelenen ihalenin “iptal”ne karar verilmiştir.

 

            Bahse konu ihalenin konusu incelendiğinde; şartnamede yer alan çalıştırılacak personelin, 20 bakım görevlisi, 7 temizlik işçisi ve 2 aşçı olduğu görülmektedir.

 

            4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin idari  şartnamesinde işin tanımı “Özel Hizmet Alımı” olarak belirlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine bakım görevlisi, temizlik işçisi, aşçı istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde ihale yapılmasına 657 sayılı Kanunun 36. maddesine 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle eklenen ek fıkra hükmü de imkan vermemektedir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

Bu itibarla; Kurul Kararının iptal nedenleri arasında bu hususun da yer almasının gerektiği oyu ile karara katılıyorum.

 

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                  Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul