• Karar No: 2007/UH.Z-697
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :48
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-697
Şikayetçi:
 Öncü Güvenlik Sist. Tem. Kurye dağ. Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Arpaemini Mahallesi Morova Sokak Nu 34/1 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Süleymaniye Nu 25 34000 Beyazıt/Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.01.2007 / 1924
Başvuruya konu ihale:
 2006/154510 İhale Kayıt Numaralı “Avcılar, Bakırköy, Şişli, Kadıköy Ve Cerrahpaşa Mevkilerindeki Üniversitemiz Bağlı Birimlerin Genel Temizlik” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 08.02.18.0141/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca, 27.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Avcılar, Bakırköy, Şişli, Kadıköy Ve Cerrahpaşa Mevkilerindeki Üniversitemiz Bağlı Birimlerin Genel Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Öncü Güvenlik Sist. Tem. Kurye Dağ. Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  08.01.2007tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.01.2007 tarih ve 1924 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.5 maddesinin “Bu iş ile ilgili Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve TS EN-ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi belgesinin aslı ya da noter tasdikli suretini sunmak zorundadır” şeklinde düzenlendiği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu

 

2) İdari Şartnamenin 26. maddesinde teklif fiyata dahil olacak masraflarda " Hizmetin özelliğine göre sözleşme uygulanması sırasında, ilgili mevzuat ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç,yol ücreti, yemek ücreti ve makine teçhizat ekipman, temizlik malzemeleri, firma karı ve sözleşme masrafları teklif fiyata dahil olacaktır." düzenlemesi yapıldığı, ancak Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına dair tebliğin " Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlığının "H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" maddesinin (b) fıkrasında " amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir." açıklamasına aykırı düzenleme yapıldığı,

 

Ayrıca, idarenin makine teçhizat için satış fiyatını mı, amortisman bedelini mi yoksa yukarıda bahsi gecen Tebliği mi dikkate alarak teklifleri değerlendirileceği anlaşılamadığı,

 

3) Teknik Şartnamenin “Genel Esaslar” başlığı altında belirtilen " Aylık Temizlik esnasında sert zeminin makine ve idarece belirlenecek cila sökücü ile yıkanarak ciladan arıtılması " istendiği, fakat temizlik işinde kullanılacak cila sökücü maddesinin miktarı teknik şartname ekinde yer alan makine ,malzeme listesinde Cila Sökücü maddesinin ne kadar kullanılacağı belirtilmediği,.ancak cila sökücü malzemesi temizlik malzeme giderleri arasında önemli bir maliyet kalemi olup kullanılacak cila sökücünün miktarının önem kazandığı, Bu durumun firmaların tekliflerinde tereddüde neden olacağı teknik şartnamede belirtilen maliyet arttırıcı unsurlar idari şartnamede belirtilmediği gibi teklife dahil edilip edilmeyeceği konusunda herhangi bir husus bulunmadığı,.

 

4) Teknik Şartnamenin " .Çalıştırılacak Personelde ve diğer Konularda Dikkat Edilecek Hususlar" başlığı altında 8. paragrafında yer alan " Hastalık, mazeret, yıllık ve sıhhi izin v.b. nedenlerle temizlik görevlilerinin işe gelmemesi halinde temizlik görevli sayısı, çalıştırılan toplam işçi sayısı altında olmayacaktır." düzenlemesinin yer aldığı, Bu durumda 11 ay süreyle 91 personel çalışacağından 11 ay süreyle ortalama olarak en asgari olmak üzere l personel çalıştırma zorunluluğu doğacaktır. Bu durumda ek bir personel maliyetinin idari şartnamenin 26 ncı maddesin dikkate alınarak yapılacak hesaplama sonucunda işin süresi boyunca 12.292,16 YTL ek maliyet oluşturacağı,

 

Yine Teknik Şartnamenin Genel Esaslar maddesinin 10. paragrafında belirtilen İdareye ve üçüncü kişilere verilecek zararların üstelenir denildiği. Bu maliyetin  karşılanmasıyla ilgili olarak işletme sigorta poliçesi ve Mali Mesuliyet Sigortası yaptırmak zorunda olduğu, bununda istekliklere bir maliyet getirdiği, bu maliyetin de 735 YTL olduğu,

 

Ayrıca, Teknik Şartnamenin Çalıştırılacak Personelde Ve Diğer Konularda Dikkat Edilecek Hususlar Maddesinin 14. paragrafında İşçi Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği çalıştırılması gereken iş yeri hekimi ücreti Türk Tabipleri Birliği tarafından 2007 yılı için asgari ücret tarifesine göre l hekim için ayda en fazla toplam 780 kişiye ait sözleşme yapabileceği dikkate alındığında, hekim aylık asgari net ücreti 5.530,00-YTL olarak belirlendiği, .Bu durumunda yükleniciye maliyet oluşturacağı, bu maliyetinde 12.083.94-YTL  az olamayacağı,

 

Yine Teknik Şartnamenin Çalıştırılacak Personelde ve Diğer Konularda Dikkat Edilecek Hususlar Maddesinin 14. paragrafında 4857 sayılı iş kanunu ve 506 sayılı SSK kanunu ve mevzuatı gereği her türlü işçi hakları ile ilgili giderlerin maliyeti ihbar ve kıdem tazminatlarından oluştuğu, işin süresinin 11 ay olduğu düşünülürse İş Kanunun ilgili maddeleri gereği bu hakları kazanmak 1 yıl süreyle çalışmayı gerektirdiği, ancak işin yapıldığı yer itibariyle personelin aynı yerde hizmeti ifa etmesi ihaleyi kazanarak işi yürüten firmalar değişmiş olsa dahi bu haklar ile ilgili olarak personelin işten ayrıldığı dönemdeki taşeron firma ile İdare müteselsilsen sorumlu tutulduğu,.bu konuyla ilgili Yargıtay kararları olduğu, bu kararlardan anlaşılacağı üzere personellerin büyük bir kısmı uzun süredir idarenin hizmet yerinde görev yaptığı kıdem ve ihbar tazminatlarını hak ettiği, ayrıca kıdem ve ihbar tazminatları hesaplanırken idarede çalıştığı toplam süre baz alındığından çalıştığı yıla göre ödenecek kıdem ve ihbar tazminatları katlanarak artmakta olduğu,

 

Düşük ekonomik gelir sahibi çalışanlarda yıllık değişim hızının %15 civarında olduğu düşünüldüğünde, bu hakları elde ederek ayrılacak olan personel sayısı için yaklaşık bir sayı belirlemek gerekir ise değişim hızında belirlenen personel sayısının yan miktarı baz alındığında toplam 7 personel bu haklan elde ederek ayrılmış olacağı. dolayısıyla 7 personel için asgari l yıllık kıdem ve ihbar tazminatları hesaplandığında ortalama tutarın 11.373,74-YTL miktara karşılık geleceği,

 

Söz konusu ihale için işçilik yol ve yemek maliyeti üzerinden %3 sözleşme ve genel giderler hesaplandığında toplam 30.827.60-YTL olduğu,

 

Bu durumda Kamu İhale Kanunu ve mevzuatına göre %3 sözleşme ve genel giderler içerisinde düşünülerek teklif fiyata dahil edilmesi öngörülmeyen maliyet kalemlerinin toplamı dikkate alındığında;

 

11.292.16-YTL

Ek Personel Maliyeti

735.00-YTL

İşletme Sigorta Poliçesi Ve Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi

11.373.74-YTL

Kıdem ve İhbar Tazminatı

12.083.94-YTL

1l ay için iş yeri hekimi toplam maliyeti

13.230.18-YTL

%1,25 sözleşme maliyeti (%0,75 sözleşme DV+%0,45 Karar pulu+ %0.05 KİK payı (1.058.414.16-YTL * %1.25 )= 13.230.18 YTL)

48.715,02-YTL

TOPLAM

 

48.715,02-YTL - 30.827,60-YTL = 17.887,42-YTL toplam ayrıca Yüklenicinin karşılaması gereken maliyet olduğu,

 

Yapılan açıklama ve hesaplamalar doğrultusunda %3 sözleşme ve genel gider olarak ayrılan pay ile Kamu İhale Kanunu ve mevzuatına göre %3 sözleşme ve genel giderler içerisinde düşünülerek teklif fiyata dahil edilmesi öngörülmeyen maliyet kalemlerini karşılamadığı gibi aradaki fark çok ciddi bir tutar olduğu, ciddi rekabetin hakim olduğu piyasa koşullan gereği firmalar genel itibariyle kar öngörmeden teklif fiyatlarını belirlediği, yukarıda açıklaması yapılan konularla ilgili maliyeti kendi öz sermayelerinden karşıladığı, ancak Firmaların kar amacı gütmeleri, ayakta kalmaları ve rekabet koşullarını oluşturabilmeleri açısından hesaplanabilecek maliyet kalemlerinin tutarlarını tekliflerine yansıtabilmeleri gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin 7.3.5 numaralı alt bendinde; Bu iş ile ilgili Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve TS EN-ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi belgesinin aslı ya da noter tasdikli suretini sunmak zorundadır.düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde;  “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir” hükmü ile,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar başlıklı VIII- maddesinin L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin başlıklı alt maddesinde;  “Kuruma yapılan başvurular ve ilgili idarelerden gelen görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda, uygulama yönetmeliklerindeki kalite belgelerine ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır…

…İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgelerini sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterler, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir.                            İdari şartnamelerin "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde,

       2- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde "kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ile personel belgelendirilmesine ilişkin" bir düzenleme yapılması durumunda, idari şartnamede bu belgelerin "Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesinin zorunlu" olduğu belirtilmelidir. İdari şartnamenin "Belgelerin sunuluş şekli" başlıklı alt maddesinde, şartnamenin dipnotunda  yer alan "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler maddesinde  belirtilen ve Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi  zorunlu olan kalite  belgeleri ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgeler ve tercümeleri, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz." metnine yer verilecektir...” açıklaması yer almaktadır.

 

İdare tarafından idari şartnamenin 7.3.5 maddesinde,ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale konusu iş ile ilgili Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve TS EN-ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi belgesinin aslı ya da noter tasdikli suretini sunmak zorunda olduğu belirtilmiştir..

 

Söz konusu düzenlemeyle, TS-EN-ISO 9001:2000 standardına uygun kalite sistem belgesinin sadece Türk Standartları Enstitüsünden alınma şartımı getirildiği, yoksa Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenen farklı bir belgemi istenildiği anlaşılamamıştır.

 

Eğer, idare tarafından yapılan düzenlemeyle amaçlanan, TS-EN-ISO 9001:2000 standardına uygun kalite sistem belgesinin sadece TSE’den alınma şartı ise, yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü ve Tebliğde yer alan açıklama doğrultusunda, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlen ISO 9001:2000 kalite sistem belgelerinin de kabul edilmesi gerekmektedir.

 

Kaldı ki, idare tarafından yapılan düzenlemeyle amaçlanan Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlenen farklı belge istenilmesi ise, istenilen belgenin taşıması gereken kriterlerin belirlenmediği, bu haliyle idarece eksik düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yapılan düzenleme tek başına iptal sebebi olarak görülmemekle birlikte, ihalede 16 isteklinin ihale dokümanı aldığı, 3 isteklinin teklif verdiği ve bu isteklilerden ikisinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu dikkate alındığında; şikayete konu ihalede rekabet koşullarının oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı 26. maddesinin " Hizmetin özelliğine göre sözleşme uygulanması sırasında, ilgili mevzuat ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç,yol ücreti, yemek ücreti ve makine teçhizat ekipman, temizlik malzemeleri, firma karı ve sözleşme masrafları teklif fiyata dahil olacaktır…" şeklinde düzenlemiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir…” açıklaması getirilmiştir.

 

İdare tarafından 26 ncı maddesinde makine teçhizat ekipman masraflarının teklif fiyata dahil olacağının belirtildiği, ancak ihale dokümanında işin bitiminden sonra idareye kalması öngörülen makine teçhizat ekipmana ilişkin bir düzenleme bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda, söz konusu giderin amortisman gideri olarak değerlendirilerek, isteklilerce teklifleri buna göre verilmelidir.

 

Ayrıca, yukarıda yer alan  tebliğde ki açıklama uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, koruma ve güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacağı, amortismanın genel giderler içinde yer alacağı kabul edildiği için ayrıca bir bedel öngörülmeyeceği düzenlenmiştir.

 

Kaldı ki, idare tarafından idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemeden, amortisman giderine ilişkin yukarıdaki tebliğ hükmüne uygun olarak bir bedel öngörülmediği de dikkate alındığında, şikayetçinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin Genel Esaslar başlığı altında belirtilen " Aylık Temizlik esnasında sert zeminin makine ve idarece belirlenecek cila sökücü ile yıkanarak ciladan arıtılması " istenildiği, fakat temizlik işinde kullanılacak cila sökücü maddesinin miktarı teknik şartname ekinde yer alan makine ,malzeme listesinde cila sökücü maddesinin ne kadar kullanılacağı belirtilmediği anlaşılmakla birlikte, söz konusu yıkama işleminin ayda bir kez yapılacağı, temizlik yapılacak alanların metrekare olarak ölçümlerinin dokümanda belirtildiği, ayrıca isteklilerin idari şartnamenin 13 üncü maddesi uyarınca teklifini vermeden önce işin yapılacağı yeri görebileceği de dikkate alındığında, şikayetçinin bu iddiası yerinde görülmemiştir

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlığının “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” maddesinin 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğin 6. maddesiyle değişik (b) fıkrasında yer alan sözleşme ve genel giderler hesabında esas alınan % 3 oranının ihale dokümanında yer alan giderleri karşılamadığı iddia edildiği anlaşılmıştır.

           

Söz konusu düzenlemede aşırı düşük teklif değerlendirmesine münhasır olup, aşırı düşük teklifler için objektif kriterler getirerek bütün isteklilere uygulanacak standart bir düzenleme yapılmıştır. Kaldı ki, söz konusu giderlerin işçilik maliyetine dahil edilerek teklif verilmesi konusunda istekliler açısından bir engel bulunmadığından şikayetçinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; "İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir." hükmüne yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihalede, şikayetin 08.01.2007 tarihli yazıyla reddedildiği, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 18.01.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen kalite ve standarda ilişkin belgeler istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu yönündeki başvuru konusu çoğunluk oyuyla iptal sebebi olarak değerlendirilmiştir.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Diğer yandan Kamu İhale Kurulunun yerleşik kararlarında, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulunun, idareye süresi içerisinde, usulüne uygun bir şikayet başvurusunda bulunulması olduğu hususu kabul edilmiş, bu niteliği taşımayan başvurular itirazen şikayet başvurusu olarak değerlendirilmemiştir.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 27.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 15.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususların yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin ihaleden sonra (29.12.2006 tarihinde) idareye şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

Öte yandan başvuru konusu ihalede 16 adet ihale dokümanı satın alınmasına karşın, 3 isteklinin teklif vermesi ve bu tekliflerden ikisinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması hususları, yeterli rekabetin oluşmadığı şeklinde değerlendirilerek ihalenin iptaline gerekçe gösterilmişse de; açık ihale usulüyle gerçekleştirilen bir ihalede salt katılımcı sayısına ve değerlendirmeye alınan teklif adedine bakılarak rekabetin sağlanıp sağlanamadığı sonucuna varmanın mümkün olmadığı, bütün bu hususları dikkate alarak ihaleyi yapma veya iptal etme  yetki ve sorumluluğunun idareye ait olduğu, nitekim 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle ihale komisyonuna bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme yetkisi verildiği, maddenin gerekçe metninde iptale gerekçe olabilecek hususlar bakımından; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerin sayıldığı, keza Kanunun 40 ıncı maddesinde de aynı nitelikli yetkinin ihale yetkilisine verildiği görülmektedir.

Bütün bu gerekçeler yanında, geçerli teklif sahibine ait teklif fiyatının yaklaşık maliyetin altında olduğu hususları da dikkate alındığında, şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı yönünde karar verilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan bir düzenlemeye karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, tespit edilen aykırılığın iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluğun ihalenin iptali yönündeki kararına katılmıyorum.

 

 

                                                                       Yaşar GÖK                          

                                                                       Kurul Üyesi              

 

           

 

EK GEREKÇE

 

 

            Kurul Kararı ile incelenen ihalenin “iptal”ne karar verilmiştir.

 

            4734 Sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5’inci maddesinde idarelerin; ihalelerde, “……rekabeti,….” sağlamakla sorumlu oldukları öngörülmüştür.

 

            Somut ihalede; ihale dokümanını satın alan 16 adet  özel/tüzel adayın olduğu, bunlardan 3 isteklinin ihaleye teklif verdiği, bu tekliflerden ikisinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, netice itibariyle yaklaşık maliyetin altında tek teklif bulunduğu hususu dikkate alındığında, Kanunun 5’inci maddesinde öngörülen “Rekabet” olgusunun da gerçekleşmediği görülmektedir.

                              

Bu itibarla; Kurul Kararının “iptal” gerekçeleri arasında, bu hususun da yer almasının gerektiği oyu ile karara katılıyorum.

 

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                  Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

KARŞI OY

 

 

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen kalite ve standarda ilişkin belgeler istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu yönündeki başvuru konusu çoğunluk oyuyla iptal sebebi olarak değerlendirilmiştir.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.”

 “Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 27.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 15.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususların yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin ihaleden sonra (29.12.2006 tarihinde) idareye şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

Bütün bu gerekçelerle, ilanda yer alan bir düzenlemeye karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, tespit edilen aykırılığın iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluğun ihalenin iptali yönündeki kararına katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                          H Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                    Kurul üyesi

                       

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul