• Karar No: 2007/UH.Z-698
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :51
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-698
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaç Bilgi İşlem İnsan San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 GOP/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmit Devlet Hastanesi, Yenidoğan D-100 Karayolu Üzeri 41100 Kocaeli
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2485
Başvuruya konu ihale:
 2006/164910 İhale Kayıt Numaralı “Bilgi İşlem Elemanı Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2007 tarih ve 08.0288.G020/2007-8 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmit Devlet Hastanesi’nce 26.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgi İşlem Elemanı Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaç Bilgi İşlem İnsan San. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2007 tarih ve 2485 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihalenin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 26.7 nci maddesinde; “Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca çalışılacak fazla mesai ücreti (brüt asgari ücretin %30 fazlası üzerinden hesaplanacaktır.) teklif edilecek fiyata dahildir.” düzenlemesinin yer aldığı, çalışma günleri ve personel sayılarının bulunduğu bir tablo verildiği, ancak hizmetin ifası için farklı maaş alması öngörülen 4 ayrı grup personel olduğu, ek mesainin hangi grubu ve kaç personeli kapsayacağının belirtilmediği, bu durumda maliyet hesabının sağlıklı yapılabilmesinin mümkün olmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

  

İdari şartnamenin“Teklif fiyata Dahil olan masraflar” başlıklı 26.6 ncı  maddesinde;  

 

“-45 kişi Bilgisayar Operatörü (Lise veya dengi okul mezunu) brüt asgari ücretin %20 fazlası;

-45 kişi Bilgisayar Operatörü Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon Elamanı (Meslek yüksek okul mezunu) brüt asgari ücretin %30 fazlası;

-18 kişi Bilgisayar Operatörü (4 yıllık Üniversite mezunu) brüt asgari ücretin %40 fazlası;

- 2 kişi Bilgisayar Operatörü Sorumlusu (4 yıllık Bilgisayar, Elektronik, Elektrik, Haberleşme, İşletme, İktisat, Muhasebe, Kamu Yönetimi, vb. Üniversite Mezunu iyi derecede yabancı dil bilmesi tercih sebebidir) brüt asgari ücretin %50 fazlası teklif edilen fiyata dahildir.” düzenlemesi,

 

26.7 nci maddesinde; “Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca çalışılacak fazla mesai ücreti (brüt asgari ücretin %30 fazlası üzerinden hesaplanacaktır.) teklif edilecek fiyata dahildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 Söz konusu düzenlemede; hizmetin ifası için farklı maaş alması öngörülen ve idari şartnamenin 26.6 ıncı maddesinde yer alan 4 ayrı grup personel olduğu, keza idari şartnamenin 26.7 inci maddesinde düzenlenen tabloda ek mesainin hangi grubu ve kaç personeli kapsayacağının belirtilmediği, bu durumda maliyet hesabının sağlıklı yapılabilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.  

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararı ve ihale işlemlerinin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            Karara konu ihalenin “Bilgi İşlem Elemanı, Tıbbi Sekreterlik ve dokümantasyon Hizmetleri” alımına ilişkin olduğu görülmektedir.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine, hastanede 110  personel istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde ihale yapılmasına 657 sayılı Kanunun 36. maddesine 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle eklenen ek fıkra hükmü de imkan vermemektedir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

Belirtilen gerekçeye de ihalenin iptal gerekçeleri arasında yer verilmesi  gerektiği görüşüyle karara katılıyoruz.

 

 

     Muzaffer EREN                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                           

                  Kurul Üyesi                                                                   Kurul Üyesi                  

 

 

 

KARŞI OY

 

İdari şartnamenin  26.7.nci maddesinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı iş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca çalışılacak fazla mesai ücretinin “farklı maaş grubu ayırımı yapılmaksızın seyyanen herkese brüt asgari ücretin %30 fazlası üzerinden hesaplama yapılacaktır” biçimindeki düzenleme yapılmış olduğundan itirazen şikayette bulunan başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan bu durum çerçevesinde şikayetin uygun bulunmadığı oyuyla karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

 

 

            Hakkı USTAÖMER                           H.Hüseyin GÜRHAN

                 Kurul Üyesi                                            Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul