• Karar No: 2007/UH.Z-699
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :52
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-699
Şikayetçi:
 Kürşat Turizm Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kazaz İş Merkezi B Blok Kat 3 No: 6 GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2007 / 2144
Başvuruya konu ihale:
 2006/165133 İhale Kayıt Numaralı “08.01.2007-31.12.2007 Tarihleri Arası İzmir’in Güneyindeki Park ve Yeşil Alanların Bakımına Ait hizmet Alımı ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.02.2007 tarih ve 08.02.43.G016/2007-2007/8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 21.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “08.01.2007-31.12.2007 Tarihleri Arası İzmir’in Güneyindeki Park ve Yeşil Alanların Bakımına Ait hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kürşat Turizm Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.01.2007 tarih ve 2144 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

            Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

      İdare tarafından 21.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2006/165133 İKN’li “İzmir’in güneyindeki Park ve Yeşil Alanların Bakımı Hizmeti” ihalesine istekli sıfatıyla katıldığı, idarece istenilen aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yapmış oldukları açıklamalarında, giyim bedelini 41,36 YTL’ karşılayacaklarını ve bu açıklamalarını tevsik eden proforma fatura aslını ibraz etmelerine rağmen aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmediğini, idarece yapılan bu işlemin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdare, idari şartnamenin 26.3. maddesinde “ ayrıca, çalışan tüm vasıfsız personele verilecek,

aylık brüt asgari ücret ödemesi

ayda 26 gün üzerinden ödenecek ve bordroda gösterilecek olan brüt günlük 3.90 YTL yol ücretinin nakdi ödemesi

ayda 26 gün üzerinden ödenecek ve bordroda gösterilecek olan brüt günlük 3.30 YTL yemek ücretinin nakdi ödemesi

her işçi çalışmaya başlarken, 517 işçi için teknik şartnamesine uygun ikişer adet bahçıvan tipi tulum, altışar çift (6) eldiven, ikişer adet yakalı tişört (2), bir çift çizme (1), birer şapka (1); 414 işçi için birer adet kazak ve birer adet yağmurluk ayni olarak verilecek olup teklif fiyata dahildir.

Yürütülen hizmetler için her türlü malzeme idare tarafından karşılanacaktır.”

           

            Ayrıca idari şartnamenin ekinde “Birim Fiyat Tarifleri” başlığı altında isteklilerin tekliflerini verirken birim fiyat ücretleri nasıl tespit edeceklerine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmıştır.    

 

            Buna göre;

 

            Birim fiyat tarifleri başlığı altında;

           

            İstekliler birim fiyat tariflerinde yer alan 4 iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklifi vermek, birim fiyatların içinde yer akması gereken ücretleri, SSK işveren paylarını, işsizlik sigortası işveren paylarını, sözleşme giderlerini, kar ve genel giderleri koymak zorundadır.

 

            1) Vasıfsız işçi ücretleri; brüt aylık asgari ücrete nakdi ödenecek yol ve yemek ücretleri, SSK işveren payı, işsizlik sigortası işveren payı, ayni ödenecek giyim ücretleri, sözleşme giderleri, kar ve genel giderler eklenerek aylık olarak hesaplanır. 

 

            2) Vasıfsız işçi bayram ve genel tatil ücretleri: İş Kanunun 47. maddesine göre brüt günlük asgari ücrete SSK işveren payı, işsizlik sigortası işveren payı, sözleşme giderleri, kar ve genel giderler eklenerek günlük olarak hesaplanır.

            3) Vasıfsız işçi fazla çalışma ücretleri: İş Kanunun 41. maddesine göre, brüt saatlik asgari % 50 arttırılarak SSK işveren payı, işsizlik sigortası işveren payı, sözleşme giderleri, kar ve genel giderler eklenerek saatlik olarak hesaplanır.

 

            4) Vasıfsız işçi günlük ücretleri: Aylık brüt asgari ücrete nakdi ödenecek yemek ve yol ücretleri, SSK işveren payı, işsizlik sigortası işveren payı, ayni verilecek giyim ücreti eklenerek hesaplanan aylık ücret (vasıfsız işçi ücreti aylık maliyet) 30’a bölünerek sözleşme giderleri, kar ve genel giderler eklenerek günlük olarak hesaplanır.” şeklinde düzenlemeler bulunmaktadır.

 

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde görüleceği üzere 4 iş kalemi birim fiyat olarak belirlenmiş olup isteklilerin teklif edecekleri bedeli buna göre belirlemeleri istenmiştir.

  

            İdari şartnamenin 49.2. maddesinde işe başlama ve bitiş tarihlerinin 08.01.2007-31.12.2007 olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdare, başvuru sahibi Kürşat Turizm, Er-Me Tic. Ltd. Şti., Aldemirler Tic Ltd. Şti., Akdeniz Tem. Tic Ltd. Şti., Aksa-Polatoğlu Ortak Girişim, Çağrı Tic. San. Ltd. Şti., Vira San. Tic. Ltd. Şti. olmak üzere 7 firmadan aşırı düşük teklif açıklaması istemiştir.

           

            1) ER-ME San. Tic. Ltd. Şti. teklif etmiş olduğu 4.970.135,05 YTL teklif bedelinin teklif bileşenlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasına; süresi içersinde cevap vermediğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            2) Aldemirler İth.İhr. Tur. San. Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu 5.048.134,79 YTL teklif bedelinin teklif bileşenlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından idarenin işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            3) Çağrı Tem. Tic. Ve San. Ltd. Şti’nin teklif etmiş olduğu 5.044.445,89 YTL teklif bedelinin teklif bileşenlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasında giyim ücreti için işçi başına aylık 5,32 YTL maliyet öngördüğü fakat bu giyim ücretini nasıl karşılayacağına ilişkin herhangi bir belgelendirme yapmadığı anlaşıldığından teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            4) Akdeniz Tem. Tic. Ltd. Şti’nin teklif etmiş olduğu 5.013.688,02 YTL teklif bedelinin teklif bileşenlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasında; giyim için 111.484,00 YTL bedel öngörmesine rağmen bu ücreti 1. iş kalemindeki vasıfsız işçi ücretlerine yansıtmadığı daha doğrusu dahil etmediği, idarenin belirlemiş olduğu birim maliyet kalemlerine uygun asgari işçilik maliyetini karşılayacak şekilde teklifini belirlemediği ve buna uygun açıklamada bulunmadığı anlaşıldığından, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            5) Aksa-Polatoğlu ortak girişimin teklif etmiş olduğu 5.265.662,0 YTL teklif bedelinin teklif bileşenlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasında; %50 fazla çalışma ücretinin hatalı bir şekilde tespit edildiği ve birim fiyat teklif cetvelinde (3) nolu iş kalemi işçi fazla çalışma ücretleri için teklif edilen 454.408 YTL’nin, tespit edilen toplam fazla mesai ücretlerini (503.256,86 YTL ) karşılamadığı anlaşıldığından teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

           

            6) Vira Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu 5.028.273,88 YTL teklif bedelinin teklif bileşenlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasında açıklamasının mevzuata uygun olması sebebiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmaması işleminde hatalı bir husus tespit edilmemiştir.

 

            7) Başvuru sahibi Kürşat Turizm Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu 5.013.735,35 YTL teklif bedelinin teklif bileşenlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasında; toplam asgari işçilik maliyeti çıktıktan sonra giyim ücreti için 41,36 YTL bedel öngördüğünü ve İbraz ettiği proforma faturanın Kumaşçılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden alındığını bu firmanın “çalışacak olan işçilerin elbiselerini promosyon amaçlı ve düşük fiyata karşılayacağını” taahhüt ettiğine dair aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmuştur.

 

            4734 sayılı Kanunun Aşırı Düşük Teklif Başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu; 

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, 

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibinin yapmış olduğu açıklamanın Zikredilen Kanunun 38. maddesine uygun olmadığı, isteklinin açıklamasında idari şartnamede ihale konusu işte çalışacak tüm personel için istenilen giyim ücreti olarak toplam 41,36 YTL bedel öngördüğü, söz konusu bedelin idari şartnamede istenilen çalışacak tüm personelin giyim ücretini karşılamaktan uzak olduğu, ayrıca ihale dokümanında istenilen giyime ilişkin bedelin “promosyon amaçlı düşük fiyata alınan proforma faturalarla” karşılanacağına dair açıklamanın mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu sebeple başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

            Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Aşırı düşük sorgulamaya ilişkin olarak mevzuata uygun açıklamada bulunan ve bu açıklamalarını belgelendiren hiçbir istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmadan ihalenin sonuçlandırılması, dolayısıyla bu yönde düzeltici işlem tesisi gerektiği görüşü ile şikayetin uygun bulunmadığı şeklinde oluşan karara katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                         Muzaffer EREN

                                                                                                             Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul