• Karar No: 2007/UH.Z-701
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :54
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-701
Şikayetçi:
 Sentim Yazılım Bilgisayar Çöz. San. ve Tic. A. Ş., Çekmeköy Mimarsinan Mahallesi Çavuşbaşı Cad. Serhat Sokak No: 2 K 3-4 Ümraniye / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Çekirge Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kükürtlü Mah. Gonca Sokak No: 8 Osmangazi / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.01.2007 / 2045
Başvuruya konu ihale:
 2006/167999 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Hbys Yazılımları (Hybs, Vtys ve Lbys) ve Donanım Standartları Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2007 tarih ve 08.02.35.0161/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çekirge Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nce 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Hbys Yazılımları (Hybs, Vtys ve Lbys) ve Donanım Standartları Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sentim Yazılım Bilgisayar Çöz. San. ve Tic. A. Ş.’nin 11.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.01.2007 tarih ve 2045 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve diğer tekliflerin mevzuata uygun yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye katıldıkları, ihalenin 59.600,00 YTL teklif veren firma üzerinde bırakıldığı, söz konusu teklifin ihalede istenen personel, donanım, yazılım ve güvenlik ürünlerinin sağlanması için yeterli olmadığı, ihalenin 113.000,00YTL teklif veren firmaları üzerinde bırakılması gerektiği, bu husus da idareye yapmış oldukları başvurunun süre yönünden reddedildiği, oysa PTT tarafından firmalarına gönderilen alma haberinde söz konusu yazının 09.01.2007 tarihinde teslim alındığının anlaşıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Söz konusu ihalede yaklaşık maliyetin 3 firmadan teklif alınarak bu teklifler ile idarece tahmini %20 amortisman bedeli dikkate alınarak hesaplandığı, yaklaşık maliyet tespitinde teklif alınan firmalardan ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağının 166.645,30 YTL öngördüğü,

 

            İhaleye 6 isteklinin teklif verdiği, ihale üzerinde kalan iş ortaklığının 59.600,00 YTL teklif verdiği, diğer isteklilerin tekliflerinin 113.000,00 YTL ile 169.000,00 YTL arasında olduğu, ihale komisyonu tarafından en düşük teklif sahibi iş ortaklığının teklifi aşırı düşük bulunarak sorgulama yapılmasına karar verildiği ve idarece100 Kullanıcılı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı, 100 Kullanıcılı Veri taban Yönetim sistemi, Laboratuar Bilgi Yönetim sistemleri Yazılımları, Plazma Ekran (12 aylık amortisman bedeli), 100 Kullanıcılı 12 aylık Mevcut Güvenlik yazılımları Güncellenmesi, (Güvenlik Duvarı+İnternet Filtresi+Antivirüs), 12 aylık Personel Giderlerihususlarında ayrıntılı açıklama istenildiği,

 

            Firmanın açıklamasında;

 

1. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı Bedeli: 19.000,00 YTL

 2. Veri Tabanı Yönetim Sistemi Yazılımı Bedel:       5.000,00 YTL

3. Laboratuar Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımları Bedeli  HBYS içerisinde

4. Plazma ve LCD monitör Amortisman Bedeli      5.600,00 YTL

5. 12 aylık Mevcut Güvenlik yazılımları Güncellenmesi Bedeli  5.000,00 YTL

6. 12 aylık Personel Giderleri Bedeli                    25.000,00 YTL

 

Toplam 59.600,00 YTL olduğu, 1..3. maddelerin hastanede kurulmuş olması ve herhangi bir şekilde yeni maliyeti beraberinde getirmemesinin tasarruf sağladığı, 4. madde de ise toplam bedelin hesaplanmasından sonra amortisman maliyetinin yansıtılmasının kurumun menfaatine olduğu, 5. madde de bulunan yazılım güncellemelerinin maliyetin içerisinde az bir bedel tuttuğu, 2. maddede bulunan VTYS nin ise Microsoft ISV royalty kapsamında olduğu, bu nedenle yeni bir lisanslama değil devamlılık gösterdiği, maliyet içerisinde güncelleme bedeli olarak tutulduğu, 6. maddenin KİK formatında hesaplanarak maliyete yansıtıldığı”

 

Hususlarına yer verildiği, ancak açıklamanın ekinde bu hususlara ilişkin herhangi bir belge sunulmadığı, idare tarafından açıklama uygun bulunarak ihalenin söz konusu iş ortaklığı üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde;

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,  
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,  
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,  
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İhale komisyonu tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında belirttiği bileşenlere ilişkin olarak herhangi bir belge sunmayan isteklinin teklifinin uygun bulunması işleminin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan ihale üzerinde bırakılan söz konusu iş ortaklığının teklif mektubu incelendiğinde; teklif mektubunda özel ortak Kale A.Ş.’nin yetkililerinin imza ve kaşesinin bulunmadığı, ihale komisyonu tarafından düzenlenenZarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da 5 nolu istekli olan Mega & Kale İş Ortaklığının teklifinin İdari şartnamenin 24.3. maddesine uygun olmadığı tespit edilmekle beraber tekrar inceleneceğinin belirtildiği (24.3. Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.) ancak ihale komisyonu tarafından düzenlenen diğer tutanaklardan anlaşılacağı üzere söz konusu isteklinin yeterli bulunduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde de teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunlu hususlar arasında sayılmış ve ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde; tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ihale komisyonu tarafında yapılan ilk oturumda teklif mektubu aykırı bulunan söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, ihalenin söz konusu firma üzerinde bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır. 

 

Bu haliyle Tamer Başaran & Kale İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve diğer tekliflerin mevzuata uygun yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede; başvuru sahibinin 09.01.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayetin 12.01.2007 tarihli işlemle reddedildiği, idare tarafından Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 12.01.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda açıklandığı üzere Tamer Başaran & Kale İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tamer Başaran & Kale İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul