• Karar No: 2007/UH.Z-702
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :55
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-702
Şikayetçi:
 Mar-Dan Koruma ve Özel Güv. Ltd. Şti., Demirtaşpaşa Mahallesi Ata Sokak Petek Bozkaya İş Merkz. D Blok No: 108 Osmangazi / BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Çekirge Devlet Hastanesi, Mutlu Sokak 16190 Çekirge Osmangazi / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2007 / 2160
Başvuruya konu ihale:
 2006/170131 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik ve Koruma Hizmet Alım İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 08.02.55.0161/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çekirge Devlet Hastanesi’nce 19.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik ve Koruma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mar-Dan Koruma ve Özel Güv. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.01.2007 tarih ve 2160 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye katıldıkları, idare tarafından teklifleri ile ilgili aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, firmalarının yapmış olduğu açıklamanın uygun bulunmadığı, idarenin kendi yaklaşık maliyetindeki giyim ve mali sorumluluk sigortasına ilişkin bedelleri esas alarak asgari maliyet hesaplaması yaptığı, bu hususun mevzuata uygun olmadığı, ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamede ihale konusu işin 65 kişi ile 1 yıl (365 gün) Hastane ve DOSAB ile pilot Bölge Semt Polikliniğinin Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi işi olduğunun belirtildiği,

 

İdari ŞartnameninTeklif Fiyata Dahil Olan Masraflarbaşlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.1 Sözleşme uygulanması sırasında, İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3. -Yüklenici firma çalıştırılacak personele;

-Güvenlik Amiri (l kişi)                         : Brüt Asgari Ücretin % 50 fazlası

-Vardiya Şefi (3 kişi)                            : Brüt Asgari Ücretin % 30 fazlası

              -Güvenlik Elemanı ( 61 kişi)                 : Brüt Asgari Ücretin % 20 fazlası

ücret ödenecektir, Asgari ücret değişikliğinde de bu oranlar aynen muhafaza edilecektir.

-İhale konusu çalıştırılacak personellerin yemek giderleri Sağlık Bakanlığı AFK Başkanlığının 22/02/2005 tarihinde yayınlanan 2005 / 29 nolu Genelgesinin II - Hizmet alımları bölümünün B alt bendinin (a) fıkrası hükmü uyarınca yemek ihtiyaçları Hastane tarafından çıkartılan yemekten bedelsiz karşılanacaktır.

-Yüklenici firma tarafından her bir işçiye, bir geliş ve gidiş olmak üzere günde 2 adet, 26 günde 52 adet olmak üzere tam - uzun hat belediye otobüs bileti ayni olarak verilecektir.

-Yüklenici firma çalıştıracağı personel, kıyafet ve kullanılacak Ekipmanları teknik şartnamede özellikleri belirtilen şekilde verecektir. Teklif fiyata dahildir.

15/10/2006 tarihli ve 26320 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Tebliğ Hükümlerine göre -4857 sayılı İş Kanunun 47. maddesi gereği Hizmet süresince Ulusal Bayram ve Dini bayram tatil günleri toplam 15 gün, 40 adet koruma ve güvenlik görevlisi çalışma karşılığı her bir elemana brüt asgari ücretin % 20 fazlası üzerinden hesaplanacak günlük bedel üzerinden, yüklenici firma tarafından mesai ücreti ödenecek olup bu tutar teklif fiyata dahildir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5.İhale konusu işin yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış  olan iş hastalıkları sigorta prim oram % 1,5 dur.” düzenlemesine yer verildiği,

 

            Teknik Şartnamede ihale konusu iş için istenilen kıyafet ve ekipmanların sayı ve özelliklerinin belirtildiği, 

 

Götürü bedel teklif alınmak suretiyle yapılan söz konusu ihalede, ihale komisyonu tarafından teklifleri geçerli kabul edilen 5 firmanın teklifi ile ilgili olarak yaklaşık maliyetin altında teklif verilmesi nedeniyle idarenin 20.12.2006 tarihli yazıları ile söz konusu firmaların teklif bileşenleri ile ilgili ayrıntılı açıklama istenildiği,

 

İdarenin söz konusu yazısı üzerine Mar-Dan Kor. Ltd. Şti.’nin (Başvuru sahibi) açıklamasındaÇalıştırılacak personele yol bedeli olarak; bir geliş ve gidiş olmak üzere 2 adet, 26 günde 52 adet olmak üzere uzun hat tam belediye otobüs bileti ayni olarak verilecek olup Ek’de sunulan UKOME fiyat çizelgesinde uzun hat tam bilet bedeli olarak 1,50YTL x 52 Adet =78,00 YTL esas alındığı, çalışacak her güvenlik görevlisine mevzuat gereği verilecek olan kıyafet bedeli için 41,25 YTL x 65 kişi =2.681,25 YTL olarak alınan proforma faturanın da ekte sunulduğu,

Tip idari şartnamenin 26.3. maddesinde Ulusal Bayram ve Dini bayram tatil günleri toplam 15 gün, 40 adet koruma ve güvenlik çalışma karşılığı her bir elemana brüt asgari ücretin % 20 fazlası üzerinden KİK hesaplama modülüne göre hesaplanan bir kişinin % 20 fazlası ile hesaplanan ücreti olan 797,43 YTL / 30 gün =26,58 YTL * 15 gün*40 kişi= 15.948,00 YTL olarak hesaplandığı,

5188 sayılı kanunun 2inci maddesi gereği yapılacak olan özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli olarak sigorta şirketinden alınan teklifinde ekte  sunulduğu,

k)Teknik şartnamenin 4.6 ncı maddesinde istenen 65 adet düdük (Kordonlu),65 adet el Feneri(şarjlı) 65 adet Jop(Kılıflı),65 adet kelepçe (Kılıflı) için 15 Ekim 2006 tarih ve 26320 sayılı resmi gazete yayınlanan tebliğ uyarınca bir bedel öngörülmemiş olup % 3 sözleşme giderleri içinde değerlendirildiği

Güvenlik Amiri İşçiliği                                               12.967,96 YTL

Vardiya Şefleri İşçiliği                                               34.119,07

Güvenlik Görevlileri İşçiliği                         645.116,45 YTL

Bayram Tatil günleri İşçiliği                           15.948,00

Mali Sorumluluk Sigorta Bedeli                     1.349,00

Firma kar                                                            16,00

TOPLAM                                                   709.516,48 YTL olduğu,

Şirket merkezinin Bursa´da olması, şirket ortaklarına ait Özel Güvenlik Okulu olmasının verilen hizmetin ekonomik olmasına, hizmetin yerine getirilmesinde şirketlerine avantajlı koşullar sağlamasına neden olacağıhususlarına yer verildiği ve yazı ekinde işçilik hesaplama modülleri, yol bedeline ilişkin olarak UKOME Toplu Taşıma Ücret fotokopisinin, kıyafet giderine ilişkin olarak Kervansaray Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 2.681,25 YTL tutarındaki proforma faturanın, Anadolu Sigorta Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1.349,00 YTL tutarındaki teklifin eklendiği,

        26.12.2006 tarihli ihale komisyon kararından anlaşılacağı üzere;Mar-Dan Kor. Ltd. Şti.’nin açıklamasında belirttiği fiyat bileşenlerinden yol bedeli fiyatını KDV dahil olarak verdiğinin  görüldüğü, KİK hesaplama tablosuna göre firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasındaki belirttiği bilet fiyatlarının KDV´den arındırıldıktan sonraki tutarları göz önüne alındığında asgari işçilik maliyeti ve sözleşme giderlerini dahi karşılamadığından  aşırı düşük sorgulamasının uygun bulunmadığıgörülmüştür.

 

Başvuru sahibinin idareye şikayeti üzerine verilen cevaptaİdarece hazırlanan yaklaşık maliyet tablosuna göre teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 709.854,36 YTL olduğu, firmanın sunmuş olduğu teklifin idarece hazırlanan teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamını karşılamadığı……hususlarına yer verildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;

 

             Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

 

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

             İdari Şartnamede yapılan düzenlemeler doğrultusunda götürü bedel teklif alınmak suretiyle yapılan söz konusu ihalede ayni ödenecek giyim ve yol bedeli ile mali sorumluluk sigortası bedeli hariç %3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyetinin 642.727,17 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin açıklamasında belirttiği yol ve giyim bedeli ile mali sorumluluk sigortası bedeli dikkate alınarak firmanın teklif etmesi gereken asgari işçilik maliyeti hesaplandığında; bu bedelin 709.503,06 YTL olduğu, firmanın teklif bedelinin (709.516,48 YTL) bu tutarı karşıladığı, gider kalemlerine ilişkin öngörülen bedellerle ilgili yapılan açıklamaların belgelendirildiği,

 

          Yol bedeline ilişkin olarak öngördüğü tutarın KDV dahil olduğu hususu dikkate alınarak bu bedelin KDV hariç hesaplanması sonucunda firmanın teklif etmesi gereken asgari maliyet tutarının 699.894,47 YTL olduğu, idarenin yaklaşık maliyette mali sorumluluk sigortası ve firma karı hariç belirlemiş olduğu tutarları (giyim, yol dahil) dikkate alarak belirlediği 709.854,36 YTL bedeli dikkate alınarak değerlendirme yaptığı, bu haliyle idarece firmanın teklifinin asgari maliyeti karşılamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

          Bu aşamada ilgili idareden gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında başvuru sahibinin ihaleye sunmuş olduğu belgeler ve ihale komisyonu tutanakları incelendiğinde Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağındailan ve İdari Şartnamede yeterlik belgeleri arasında istenilenÖzel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesine ilişkin olarak düzenlenen sütunda firmanın bu belgesine ilişkin olarak (-) şeklinde düzenleme yapılmasına rağmen, firmanın belgeleri arasında Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesinin bulunduğu görülmüş olup; tutanaktaki bilgiler ile Kuruma gönderilen dosyadaki belgelerin örtüşmediği, bu şartlar altında ihalenin sonuçlandırılmasının uygun olmayacağı anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Söz konusu ihalede teklifleri aşırı düşük bulunarak yapılan sorgulama sonucunda değerlendirme dışı bırakılan firmaların açıklamaları incelendiğinde;

 

- Onursal Sav. Ltd. Şti.’nin açıklamasında;

 

Güvenlik Amiri                                 11.613,00 YTL,

  Vardiya şefi                                      30.193,56 YTL.,

 

  Güvenlik elemanı                            566.714,40 YTL.,

  Yol ücreti                                          60.840,00 YTL.,

  Giyecek ücreti için                           2.619,50 YTL.,

Sözleşme giderleri                             20.159,41 YTL

Mali sorumluluk sigortası                  1.350,00 YTL

Resmi Tatil Mesai Ücretleri              15.950,58 YTL

Diğer Gider Firma Karı                       279,46 YTL

 

Toplam Maliyet                                              709.719,91 YTL. öngörüldüğühususlarına yer verildiği, Onursal Sav. Ltd. Şti.’nin açıklamasında belirttiği bedeller üzerinden (yol KDV hariç hesaplanmak suretiyle) firmanın asgari işçilik maliyeti hesaplandığında 699.831,79 YTL olduğu ve teklifinin (709.719,91) bu maliyeti karşıladığı, gider kalemlerine ilişkin öngörülen bedellerle ilgili yapılan açıklamaların belgelendirildiği,

 

            Dergül Güv. Ltd. Şti.’nin açıklamasında; giyim için 55,41 YTL*65=3.601,92 YTL, mali sorumluluk sigortası için 1.349,00 YTL, yol için 1,50*52*65*12=60.840,00 YTL öngördüğünün belirtildiği, firmanın belirlediği bedeller üzerinden (yol KDV hariç hesaplanmak suretiyle) firmanın asgari işçilik maliyeti hesaplandığında 700.842,41 YTL olduğu ve teklifinin (710.343,29) bu maliyeti karşıladığı, yol gideri hariç diğer gider kalemlerine ilişkin öngördüğü bedellerle ilgili yapılan açıklamaların belgelendirildiği görülmüş olup;

 

Bu haliyle götürü bedel teklif alınmak suretiyle yapılan söz konusu ihalede ihale komisyonu tarafından söz konusu firmaların tekliflerinin asgari teklif edilmesi gereken maliyet ve %3 sözleşme giderini karşılamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu aşmada ilgili idareden gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında söz konusu firmaların ihaleye sunmuş olduğu belgeler ve ihale komisyonu tutanakları incelendiğindeZarf Açma ve Belge Kontrol TutanağındaTeknik Şartnamede teklif ile birlikte sunulması istenilenMali Sorumluluk Sigorta Taahhütnamesine ilişkin olarak düzenlenen sütunda firmaların bu belgelerine ilişkin olarak (-) şeklinde düzenleme yapıldığı, Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında da bu belgelerin bulunmadığı, ancak idare tarafından bu firmaların teklifleri geçerli kabul edilerek teklifleri ile ilgili aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasına geçildiği,

 

Aynı zamandaZarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağındayeterlik belgeleri arasında belirtilen bu belgenin İdari Şartname ve ilanda düzenlenmesi gerekirken Teknik Şartnamede düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

Ayrıca ihale komisyonu tarafından Görehan Güv. Ltd. Şti.’ninZarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağındayerli istekli belgesine ilişkin olarak (-) düzenlemesine yer verildiği, ancak söz konusu firmanın 2. en avantajlı teklif olarak belirlendiği, bu haliyle tutanaktaki bilgiler ile ihale komisyonu tarafından yapılan işlemlerin örtüşmediği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan ihale yetkilisi tarafından 7 kişinin komisyon üyesi olarak görevlendirildiği ihale komisyonu tarafından düzenlenen bütün tutanaklar incelendiğinde; kesinleşen ihale kararının alındığı komisyon kararı hariç bütün tutanakların 7 komisyon üyesi tarafından imzalandığı, ancak 26.12.2006 tarihli kesinleşen ihale kararında diğer tutanaklarda imzası bulunan Ayşe Ün ve Rahmiye Güner’in imzasının bulunmadığı görülmüştür.

4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde, İhale Komisyonlarının eksiksiz olarak toplanacağı ihale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanakların komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilmek suretiyle imzalanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu haliyle yukarıda açıklandığı üzere ihale komisyonunun 26.12.2006 tarihli toplantılarında eksik üye ile toplanılması ve eksik üye ile karar alınmasının Kanunun 6 ncı maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

İhale komisyonunca düzenlenen tutanaklar, tutanaklarda yer alan düzenlemeler ve sonrasında alınan kararlar bir arada değerlendirildiğinde; söz konusu aykırılıkların ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) İdari Şartnamenin 7.3.1. maddesindeİstekliler çalışma izin belgesine sahip Özel Güvenlik Hizmetinde çalıştıracağı 65 kişiyi SSK ve İş Kanunu Mevzuatına uygun 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre çalıştıracağını ve çalıştırılan personel ile ilgili yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getireceğine dair noter onaylı taahhütnameyi teklif ekinde vereceklerdir.” düzenlemesine yer verildiği, ihale ilanında bu husus da herhangi bir düzenleme yapılmadığı, bu haliyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasınınİhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir…… hükmüne aykırı işlem tesis edildiği,

Diğer taraftan ihale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yapılan işlemler incelendiğinde;Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağındaihaleye en düşük teklifi veren Ays-Pa Ltd. Şti.’nin Teknik Şartnamede teklif ile birlikte sunulması istenilenMali Sorumluluk Sigorta Taahhütnamesine ilişkin olarak düzenlenen sütunda ve 7.3.1. maddeye ilişkin olarak düzenlenenPersonel Durum Taahhütnamesine ilişkin olarak düzenlenen sütunda firmanın bu belgelerine ilişkin olarak (-) şeklinde düzenleme yapıldığı, Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında firmanın Mali Sorumluluk Sigorta Taahhütnamesinin bulunmadığı, İdari Şartnamenin 7.3.1. maddesinde yapılan bahse konu düzenleme ile istenilen personel çalıştırılacağına ilişkin taahhütnamenin Şartnamede belirtilen şartları taşımaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, firmanın ihaleye sunmuş olduğu bahse konu taahhütname incelendiğinde belge üzerinde noter onayının bulunmadığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesininHizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü doğrultusunda idarece İdari Şartnamede yapılan söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul