• Karar No: 2007/UH.Z-703
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :56
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-703
Şikayetçi:
 Hedef 200 Gıda Tem. Peyz. Oto. Mad. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti., Çarşı Mah. Sakarya Cad. No: 52/101 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş Elazığ İl Müdürlüğü, Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. 5. Km 23100 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2007 / 5041
Başvuruya konu ihale:
 2006/195790 İKN|li “Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 08.04.93.0167/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş Elazığ İl Müdürlüğü tarafından01.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hedef 200 Gıda Tem. Peyz. Oto. Mad. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 31.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.02.2007 tarih ve 5041 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özelik taşıyan hizmetler olup, bunlar temizlik ve ilaçlama hizmetleridir.”, düzenlemesine yer verildiği, söz konusu iş bünyesinde, temizlik işine ait oranın, diğer işlere göre daha yüksek olmasına rağmen, benzer iş kavramın dar tutularak, ihalede rekabetin engellendiği,

2) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ilan ile ihale veya ön yeterlik dokümanlarının birbirine uygun olması gerektiği, 31 inci maddesinde ilanın uygun olmaması durumunda yapılması gerekenlerin belirtildiği, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile anılan Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde ihale ve ön yeterlik dokümanında ilandan sonra değişiklik yapılamayacağının esas olmasının yanında, değişiklik yapılması durumunda önceki ilanın geçersiz sayılarak aynı usulde işin yeniden ilan edilmesi gerektiği, maddi ve teknik hatalarla sınırlı olmak üzere zeyilname yapılması gerektiği, söz konusu ihalede düzenlenecek olan zeyilnamenin maddi ve teknik hata ile sınırlı kalmayıp, ihale dokümanında değişiklik içeren ve ilanda da yer verilen hususlara ilişkin olduğu, ihalede düzeltme ilanı yapılmadan ihale sürecine devam edilmesinin 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30, 31 ve 33 üncü maddeleri ile anılan Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerine aykırı olduğu,

3) İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinin; “Teknik şartnamede adları, miktarları ve teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar için amortisman bedelleri” şeklinde düzenlendiği, amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içerisinde değerlendirilmesi gerektiğinden, yapılan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu,

4) İşe ait birim fiyat teklif cetvelinin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı düzenlendiği,

 

Açıklanan nedenlerle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özelik taşıyan hizmetler olup, bunlar temizlik ve ilaçlama hizmetleridir.”, düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İşe ait teknik şartname incelendiğinde, ihale konusu işin malzemeli temizlik hizmeti olduğu, iş bünyesinde yer alan ilaçlama işinin hizmetin karakteristik edimi olmadığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin “Tanımlar “ başlıklı 3 üncü maddesinde; “Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder,” hükmü yer almaktadır.

 

İdareler tarafından benzer iş tanımı yapılırken, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerin tanımlanması gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede, işin niteliği göz önüne alındığında ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmadığı anlaşıldığından, idarece temizlik ve ilaçlama hizmetlerini kapsayan işlerin benzer iş olarak belirlenmesi, 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesine aykırı bulunmuştur.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

O5.01.2007 tarihinde yayınlanan ihale ilanının “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 4.3.3 üncü maddesinde; “İsteklinin temizlik işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlik süresini doldurmamış TSE Hizmet Yeterlik Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ile, ilaçlama yapmaya yetkili olduğuna dair Yerel Yönetimler, Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TSE gibi ilgili kuruluşlarca verilmiş yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin vermesi zorunludur. Ortak girişimlerce en az bir ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

12.01.2007 tarihinde yayınlanan düzeltme ilanı ile ihale ilanının “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 4.3.3 üncü maddesi; “İsteklinin ilaçlama yapmaya yetkili olduğuna dair Yerel Yönetimler, Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TSE gibi ilgili kuruluşlarca verilmiş yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin vermesi zorunludur. Ortak girişimlerce en az bir ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir.” şeklinde düzeltilmiştir.

 

İdari şartnamede, kalite ve standarda ilişkin belgelerle ilgili bir düzenleme yapılmamıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanunun “İlanın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde; “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamede kalite ve standarda ilişkin belgeler ile ilgili bir düzenleme yapılmazken, ihale ilanının kalite ve standarda ilişkin belgeler başlıklı maddesinde, ihaleye katılacaklardan ilaçlama yetki belgesi istenilmiştir. 

 

İdare tarafından idari şartnamede belirtilmeyen ilaçlama yetki belgesine ihale ilanında yer verilmesinin, 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde yer alan; ““İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.” hükmüne aykırı bulunmuştur.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; “Teknik şartnamede adları, miktarları ve teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar için amortisman bedelleri teklif fiyatına dahildir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale tarihi itibariyle yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII.H maddesinin (b) bendinde;  “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          Söz konusu ihalede, makine ve ekipmana ilişkin amortisman giderlerin, asgari işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında sözleşme ve genel giderler içerisinde kabul edilmesi gerekirken, idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar kısmında belirtilmesi, anılan tebliğ hükmüne aykırı bulunmuştur.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat üzerinden sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdare tarafından birim fiyat teklif cetvelinin doküman satın alanlara boş olarak verildiği görülmüştür. İhale konusu hizmetin malzeme dahil temizlik ve ilaçlama işi olması nedeniyle, söz konusu eksikliğin sözleşmenin yürütülmesi sırasında iş artışı ve iş eksilişi gibi durumlarda taraflar arasında anlaşmazlıklara neden olabileceğinden, iş bünyesinde yer alan iş kalemlerinin birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kurul Kararı ile incelenen ihalenin “iptal”ne karar verilmiştir.

 

            4734 Sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5’inci maddesinde idarelerin; ihalelerde, “……rekabeti,….” sağlamakla sorumlu oldukları öngörülmüştür.

 

            Somut ihalede; ihale dokümanını satın alan 9 adet  özel/tüzel adayın olduğu, bunlardan 3 isteklinin ihaleye teklif verdiği, bu tekliflerden ikisinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, netice itibariyle yaklaşık maliyetin altında tek teklif bulunduğu hususu dikkate alındığında, Kanunun 5’inci maddesinde öngörülen “Rekabet” olgusunun da gerçekleşmediği görülmektedir.

                              

Bu itibarla; Kurul Kararının “iptal” gerekçeleri arasında, bu hususun da yer almasının gerektiği oyu ile karara katılıyorum.

 

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                  Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul