En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-704
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :57
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-704
Şikayetçi:
 Gintem Katı Atık Yön. Loj. Kar. Nak. Araç. Kir. San ve Tic A.Ş., Halkalı Merkez Mah. Mahmut Bey Cad. Tekinler İş Merk. No:17/9 Küçükçekmece / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Serik Belediye Başkanlığı, Atatürk Cad. Belediye İşhanı No:85 07500 Serik / ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2007 / 515
Başvuruya konu ihale:
 2006/181872 İKN|li “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 08.00.70.0167/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Serik Belediye Başkanlığı tarafından 25.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gintem Katı Atık Yön. Loj. Kar. Nak. Araç. Kir. San ve Tic A.Ş.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.01.2007 tarih ve 515 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek işlemler niteliğinde olduğundan  ihalenin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede, iş deneyim belgesinin benzer iş tarifine uygun olmadığı ve anlaşması yapılan yerlerde kullanılacak olan pos cihazlarının seri numaralarının bulunmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Kamu İhale Kurulunun 10.04.2006 tarih ve 2006/UH.Z-923 sayılı kararında, “Yemek yiyecek personel tarafından alınacak yemek hizmetinin kartlı sistem ya da yemek çeki karşılığı alınması arasında maliyet ve kolaylık açısından herhangi bir fark olmadığı; idare tarafından sadece kartlı sistem ile yapılan işlerin benzer iş olarak belirlenmesinin rekabeti engellediği ve söz konusu ihalede 2 isteklinin teklif verdiği, tek geçerli teklif kaldığı tespit edildiğinden, anılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.” gerekçesiyle, Burhaniye Belediye Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan “Memurlara Öğle Yemeği Verilmesi”  işinin iptal edildiği, anılan karardan anlaşıldığı üzere yemek ihalelerinin tek başına kartlı sistem olarak ihale edilemeyeceği, sonuç olarak, Kurul kararına aykırı olarak firmalarının tekliflerinin geçersiz sayılmasının mevzuata aykırı olduğu ve rekabeti engellediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinin (a) bendinde ihale konusu hizmetin adı: “Belediye memurlarına öğle yemeği hizmeti verilmesi” olarak (c) bendinde ihale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı: “47 adet memura 252 gün (11.844 öğün) öğle yemeği verilmesi” olarak  belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Makine, Tesis ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.2 nci maddesi;

            “a) Uygulama ve kullanım kolaylığı seçeneklerinin çoğalması memur lehine olduğundan, sadece kartlı siteme göre örgütlenmiş istekliler ihaleye girebilir.

            b) Yüklenici Serik merkezinden en az 5 (beş) adet iş yeri ile anlaşmalı olması ve kullanılacak pos cihazlarının seri numaralarını gösteren belgeleri sunmak zorundadır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler: isteklinin kamu veya özel sektörde yapmış olduğu kart karşılığındaki yemek hizmetine ait iş deneyim belgeleri değerlendirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi, iş deneyim belgesinin uygun olmadığı ve pos cihazlarının seri numaralarının bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İşe ait  teknik şartnamenin 1 inci maddesinde; “Yüklenici Serik şehir merkezinde asgari 5 işletme ile anlaşarak  pos makinesine bağlı ve kullanmaya hazır olduğunu gösterir  sözleşmeyi ibraz etmek  zorundadır. Aksi halde teklif değerlendirilmeden geriye iade edilecektir.”, 2 nci maddesinde; “Uygulama ve kullanım kolaylığı açısından seçeneklerin çoğalması memur lehine olduğundan sadece kartlı sisteme göre örgütlenmiş firmalar ihaleye girebilir.”, 5 inci maddesinde; “Yüklenici öğle yemeği için teklif ettiği fiyat kadar her memurun kartına yükleme yapacak, bu  miktar üzerinden Belediye’ye düzenlenecek fatura üzerinden tenzilat yapacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 212 nci maddesinde: Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.”  hükmüne yer verilmiş ve bu hüküm uyarınca hazırlanan  Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin  Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde, bu Yönetmeliğin amacının, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları belirlemek olduğu, “Kapsam” başlıklı  2 nci  maddesinde, bu Yönetmeliğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanacağı, “Yardım Şekli” başlıklı 3 üncü maddesinde, yiyecek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı, bu yardım karşılığında nakden bir ödemede bulunulamayacağı, “Yardımın Şartları” başlıklı 5  inci maddesinde, Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödeneceği, yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabileceği hükümlerine yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen düzenlemelerde yer alan “yükleme” ve benzer iş tanımındaki,  “…kart yükleyerek hizmet verdiği” ifadesinden ihale konusu hizmetle, personele yemek verme yerine, para temsili araçlar sağlayarak yemek ihtiyacının dışarıdan karşılanmasının amaçlandığı, ayrıca, yemek servisinde yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartı aranırken, söz konusu ihalede 47 adet memura yemek verileceği ve yemek servisinin idare bünyesinde yer alan yemekhanede verilmeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Bu durumda,  anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, böyle bir ihalenin mevcut düzenlemeler çerçevesinde yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek işlemler niteliğinde olduğundan  ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul