• Karar No: 2007/UH.Z-705
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :59
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-705
Şikayetçi:
 Emin Müteahhitlik Temizlik Yemekçilik Posta Dağ. Hiz. Turz.Teks.Nak.Pet.Ür.Gıda İnş.Elektrik Elektronik Bilgisayar Mad.Oto.Tar.Hay.Su Ür.Deri Cen.Hiz.Medikal San.Tic. Ltd. Şti., Gençlik Mahallesi Işıklar Cad. Türkay Apt. No: 27/1 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Siirt Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Evren Mah. Abdurahman Kavak Cad. 56100 SİİRT
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2007 / 3436
Başvuruya konu ihale:
 2006/166995 İhale Kayıt Numaralı “12 Ay Süre İle Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2007 tarih ve 08.03.46.0078/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Siirt Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nce 08.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “12 Ay Süre İle Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Emin Müteahhitlik Temizlik Yemekçilik  Posta Dağ. Hiz. Turz.Teks.Nak.Pet.Ür.Gıda İnş.Elektrik Elektronik Bilgisayar Mad.Oto.Tar.Hay.Su Ür.Deri Cen.Hiz.Medikal San.Tic. Ltd. Şti.’nin 09.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.01.2007 tarih ve 3436 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye verdikleri teklife ilişkin olarak idarece 08.12.2006 tarihinde aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi üzerine aşırı düşük teklif açıklamalarının 12.12.2006 tarihinde idareye ulaştırıldığı, idare tarafından 13.12.2006 tarihinde gönderilen kesinleşen ihale kararında “teklif mektubundaki tarih hatası ve aşırı düşük teklif sorgulamasında verilen tabloda bulunan matematiksel hatalar ve fiyatlarının mantıklı olmaması” nedeniyle ihale dışı bırakıldıklarının bildirildiği, gerekçe açıklama talebi üzerine idarenin 28.12.2006 tarihli açıklamasında birim fiyat teklif mektubunda çelişkili tarihler olmasına rağmen kurum menfaati düşünülerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmadığının öne sürüldüğü, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü gereğince teklif mektubundaki hata nedeniyle resen yapılan bir düzeltmenin firmalarına yazılı olarak bildirilmesi ve bu durumun firmaları tarafından kabul edilmesi gerektiği, idareye 09.01.2006 tarihinde yapılan şikayet başvurusunun hiçbir açıklamada bulunulmadan reddedilerek haklarının gasp edildiği, en düşük teklifi veren firmalarının aşırı düşük teklif açıklamasında yapmış olduğu matematiksel hataların bu açıklamaya istinaden sunulan belgelerde göz önünde bulundurularak düzeltilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; ihaleye 6 istekli tarafından teklif sunulduğu, teklifi idarece geçerli bulunan 4 istekliye ait teklifin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, Biter Kervan Pet.Gıda Ürün İnş.Yemek Üretim Tem.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. ve Altunlar Turizm İnş. Pet. Nak. İnş. San.Tic.Ltd.Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmaması üzerine tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            12.12.2006  tarihli ihale komisyonu kararına göre; aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan başvuru sahibi Emin Müteahhitlik Temizlik Yemekçilik  Posta Dağ. Hiz. Turz.Teks.Nak.Pet.Ür.Gıda İnş.Elektrik Elektronik Bilgisayar Mad. Oto. Tar. Hay. Su Ür. Deri Cen. Hiz. Medikal San.Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamalarında verilen gramajların yanlışlığı, et fiyatına verilen 1,00.-YTL tutarın mantıksız görünmesi ve bu fiyatın piyasadaki reel ve güncel fiyatları yansıtmadığı görüldüğünden teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Lokanta Osman firmasının aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan açıklamaların piyasa fiyatlarını yansıttığı ve reel olduğu kanaatine varılarak ve yaklaşık maliyetin %25 altında kalan fiyat tekliflerinin mantıklı bulunmaması nedenleriyle ihalenin Lokanta Osman –Osman Atilla KIYAR üzerinde bırakıldığı ve ihale komisyonu kararının ihale yetkilisince 13.12.2006 tarihinde onaylandığı anlaşılmıştır.

 

            14.12.2006 tarih ve 001697 sayılı yazı ile başvuru sahibini gönderilen kesinleşen ihale kararında özetle; teklif mektubundaki tarih hatası ve aşırı düşük teklif sorgulamasında verilen tabloda piyasa fiyatlarının gerçek ve reel bir nitelikte bulunmadığı, örnek olarak kıymalı yumurta yemeğinde etin kg fiyatının 1,00.-YTL gösterildiği, pirinç yemeğinde teknik şartnamede belirtilen gramajlara ve gramajların gösterildiği tabloda matematiksel hatalar görüldüğünden ve fiyatların mantıklı olmadığı kanaatine varılması nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin gerekçenin açıklanması talebi üzerine idarenin 28.12.2006  tarih ve 001776  sayılı gerekçe açıklama yazısında özetle; birim fiyat teklif mektubunda çelişkili tarihler olmasına rağmen teklifin kurum menfaati düşünülerek değerlendirme dışı bırakılmadığı, ancak aşırı düşük teklif açıklaması tablosunda teknik şartnamede belirlenen yiyecek malzemelerinde kullanılan fiyat tabloları, örnek olarak kıymalı yumurta yemeğinde kıymanın kilogram fiyatının 1,00.-YTL olarak gösterilmesi ve pirinç yemeğinde teknik şartnamede belirtilen gramajlarla tutmaması, ayrıca aşırı düşük teklif açıklamasındaki tablonun açıklayıcı nitelikte olmaması matematiksel hatalar bulunması ve tablodaki verilerin piyasa fiyatlarının gerçek ve reel bir nitelikte yansıtmadığı gerekçeleri ile teklifin uygun görülmediği belirtilmiştir.

 

            Başvuru sahibine ait birim fiyat teklif mektubu incelendiğinde; “İdarenizce 04.12.2006 tarihinde ihalesi yapılacak olan 12 Ay Süre ile Yemek Hizmeti Alımı ihalesi işine ait ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. 12 Ay Süre ile Yemek Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren tekliflerimizin kabulünü arz ederiz.” ifadesine yer verildiği, 08.12.2006 olan ihale tarihinin söz konusu mektupta hatalı olarak 04.12.2006 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

            Bununla birlikte; söz konusu birim fiyat teklif mektubunun sağ üst köşesinde 08.12.2006 tarihine yer verildiği, ihale kayıt numarasının, ihale adının ve idarenin adının doğru olarak teklif mektubunda yer aldığı anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu teklif mektubunun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 63 üncü maddesi; “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan  işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır (standart formlar KİK018.0/H ve KİK019.0/H).

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

  a) Yazılı olması,

  b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

  c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

  d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

  e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması..

 Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.” hükmünde yer alan niteliklere uygun bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            İdarenin 28.12.2006  tarih ve 001776  sayılı gerekçe açıklama yazısında; başvuru sahibine ait teklifin teklif mektubunun uygun olmaması gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmadığı belirtildiğinden idarece tesis edilen işlem mevzuata uygun bulunmuştur.

 

            İdarenin aşırı düşük teklif sorgulamasında başvuru sahibinden açıklama talep eden 08.12.2006 tarih ve 001674 sayılı yazısında;  teklifin aşırı düşük bulunduğu ve aşırı düşük teklifler ilgili idareye 12.12.2006  tarihine kadar ayrıntılı bir açıklama sunulmasının istenildiği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin 12.12.2006 tarihli yazısı ve ekinde yer alan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde; yemek maliyetini açıklamak üzere dana eti ve kuzu etinin 6 YTL’den temin edileceğine ilişkin proforma fatura sunulduğu, ancak sunulan proforma faturada 6 YTL’lik birim fiyatın ne kadar gram/kilogram et için öngörüldüğüne ilişkin bir bilginin yer almadığı, ayrıca ana yemek olarak kıymalı yumurtada kullanılan dana etinin kilogram fiyatı 1 YTL olarak gösterilmesine karşın dana etinin 1 kilogramının 1 YTL’den temin edileceğine ilişkin bir belge sunulmadığı, yemek maliyet analizi tablosunda yer verilen yemeklere ait malzeme gramajlarının bazılarında hatalar bulunduğu, bazı yemek malzemelerine ait gramaj/adet veya birim fiyatlarının ise belirtilmediği  dolayısıyla tabloda yer alan çarpım ve toplamlarda da hatalar bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/H/b maddesinde; “…Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, " teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir. ..” hükmüne yer verilmesine karşın, idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması açıklama talep yazısında, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmediği, bunun sonucunda da aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan isteklilerin farklı maliyet kalemlerini dikkate alarak açıklamada bulunduğu anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) 12.12.2006  tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin üzerinde bırakıldığı Lokanta Osman Osman Atilla KIYAR’ın geçici teminat mektubu incelendiğinde; 05.12.2006  tarihinde Türkiye İş Bankası tarafından Osman Atilla KIYAR lehine düzenlenen 15.000,00.-YTL’lik teminat mektubunun 06.03.2007 tarihine kadar geçerli olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin 25.1 inci maddesinde teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olduğu düzenlendiğinden, Lokanta Osman Osman Atilla KIYAR’ın idareye sunduğu birim fiyat teklif mektubunun 2 nci maddesinde teklifin ihale tarihinden itibaren 90-doksan takvim günü geçerli olduğu belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Teminat Mektupları” başlıklı 35 inci maddesinde; “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir. 32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. ..”,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Geçici Teminat Mektuplarının Süresi” başlıklı XIV/B maddesinde; “4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesindeki; "…Kanunun 35 inci maddesi incelendiğinde, geçici teminat mektuplarında belirtilmesi gereken süre hakkında idarelere belirleme yetkisinin verilmediği, bu sürenin istekliler tarafından, teklif geçerlik süresinden en az otuz (30) gün fazla olmak üzere belirlenerek geçici teminat mektuplarına yazılması gerektiği anlaşılmaktadır. Nitekim Kurum tarafından çıkarılan uygulama yönetmelikleri ile bunların ekindeki tip idari şartnamelerin geçici teminatlara ilişkin maddelerinde ve Geçici Teminat Mektubu Standart Formlarında, bu sürenin teklif geçerlik süresinden en az otuz (30) gün fazla olması hususu belirtilerek, bu konudaki belirleme yetkisi isteklilere tanınmış olduğundan idareler 30 günden fazla süreli geçici teminat verme zorunluluğu getiren hükümlere idari şartnamelerinde yer vermeyeceklerdir…” hükümleri yer almıştır.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat uyarınca geçici teminat mektupları süresinin idari şartnamede belirtilen teklif geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla olması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Şikayete konu ihalede verilecek geçici teminat mektubunun ihale tarihinden (08.12.2006) itibaren en az 120 gün süre (90+30) ile geçerli olması gerekmesine karşın, ihale üzerinde bırakılan Lokanta Osman Osman Atilla KIYAR’ın idareye sunduğu geçici teminat mektubunun 06.03.2007 tarihine kadar geçerli olduğu, dolayısıyla teklif geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmadığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesi;  …Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir…” hükmü uyarınca geçici teminatı usulüne uygun bulunmayan Lokanta Osman Osman Atilla KIYAR’a ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği görüşüne varılmıştır.

 

            2)İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yapılan incelemede; ihale konusu işe ait ilanın yerel gazetede 11.11.2006 ve Kamu İhale Bülteninde 16.11.2006 tarihinde yayınlandığı,

 

            İlanın “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3 üncü maddesinde; “Kapasite, araştırma geliştirme standart ve kaliteyi sağlamaya yönelik belgeler olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ihale konusu iş ile ilgili olarak a)TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya ISO 9001-2000 veya ISO 9001-2002 Kalite Yönetim Sistem Belgelerinden herhangi birinin aslını veya noter tasdikli suretini sunacaklardır....c)İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış ikinci sınıf Gayri Müesseselere ait iş yeri açma ruhsatı.” düzenlemesinin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

            İdarece 17.11.2006 tarihinde yayınlanan zeyilname ile ihale ilan metninin 4.3.3.(a) maddesinde düzenlenen “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya ISO 9001-2000 veya ISO 9001-2002 Kalite Yönetim Sistem Belgelerinden herhangi birinin aslını veya noter tasdikli suretini sunacaklardır.” ibaresinin tamamen kaldırıldığı, yine 4.3.3.(c) bendinde yer alan “İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış ikinci sınıf Gayri Müesseselere ait iş yeri açma ruhsatı.”  düzenlemesinin “İhale tarihi itibariyle geçerliliğini yitirmemiş Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma Ruhsatı belgesi istenecektir.” şeklinde yeniden düzenlendiği belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı XII/C maddesinde;  “…ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. İlan yapıldıktan sonra, ihale dokümanında ihalenin devamını engelleyecek bir durumun ortaya çıkması sonucu dokümanda değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Bu genel ilkenin bir istisnası olarak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilmesi mümkündür. Bu durumda, yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname düzenlenir ve düzenlenen zeyilnamelerin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilmesi gerekir.

Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” hükmü yer almaktadır.

           

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı XII/C maddesi uyarınca; ilanda yapılabilecek düzeltmelerin ancak ilanın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde ilanda yapılabileceği, ilanın yayınlanmasını izleyen 10 günlük süre içerisinde düzeltme ilanı yayınlanmadan ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı anlaşıldığından, Yerel Gazetede ve Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ilanın 4.3.3.(a) ve 4.3.3.(c) maddelerine ilişkin bir  düzeltme ilanı yayınlanmadığı halde, idarece 17.11.2006 tarihli zeyilname ile ilanın 4.3.3.(a) ve 4.3.3.(c) maddelerinde değişiklik yapılması mevzuata aykırı olduğu gibi, rekabeti ve katılımı sınırlandırıcı nitelikte bulunmuştur.

 

            Başvuru dilekçesi ve idarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda;

 

14.12.2006 tarih ve 001697 sayılı kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine 21.12.2006 tarihinde tebliğ edildiği, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca 26.12.2006 tarihinde idareden teklifinin uygun bulunmamasına ilişkin gerekçe açıklama talebinde bulunduğu, idarenin 27.12.2006 tarihli yazısı ile ihale üzerinde kalan Osman Atilla KIYAR-Lokanta Osman’ın sözleşme imzalamaya davet edildiği, idarenin 28.12.2006 tarih ve 1776 sayılı yazısı ile başvuru sahibine teklifinin uygun bulunmamasına ilişkin gerekçelerin bildirildiği, başvuru sahibince gerekçe açıklamasının 04.01.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, ancak 28.12.2006 tarihinde Osman Atilla KIYAR-Lokanta Osman ile idare arasında ihale konusu işe ilişkin sözleşmenin imzalandığı, ihale konusu işe ilişkin sözleşme imzalandıktan sonra 09.01.2007 tarihinde başvuru sahibi tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayete ilişkin kararın idarenin 15.01.2007 tarihli yazısı ile bildirildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

 

Diğer yandan, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri sayılırken "Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır." hükmüne yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihale dosyasının incelenmesinden, kesinleşen ihale kararının 21.12.2006 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak 28.12.2006 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 09.01.2007 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemleri ile ilgili olarak mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Karşı Oy:

İdare tarafından teklifi geçerli bulunan istekliler “Aşırı Düşük” bedel sorgulamasına tabi tutulmuşlardır.

           

            Kurul Kararında da yer aldığı üzere; İdarece aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmemesi nedeniyle isteklilerce farklı maliyet kalemleri üzerinden yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının birbiri ile kıyaslanmasının, dolayısıyla idarece aşırı düşük teklif açıklamalarının ve verilen tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün bulunmadığı görüşüne varılmıştır.

 

            Diğer yandan; 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddeleri uyarınca idarenin teklifin uygun bulunmamasına ilişkin gerekçe açıklama yazısını bildirdiği tarihi izleyen günden itibaren ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaya davet edilmesi gerekirken, idarece 28.12.2006 tarihli gerekçe açıklama yazısının iadeli taahhütlü posta ile başvuru sahibine gönderildiği tarih olan 28.12.2006 tarihinde ihale konusu işe ilişkin sözleşmenin imzalandığı anlaşıldığından, sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42  nci maddelerinde öngörülen sürelere uygun olarak imzalanmadığı tespit edilmiştir.

 

            İdarece söz konusu sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42  nci maddelerinde öngörülen sürelere uygun olarak imzalanmadığı anlaşıldığından “ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali” yönünde karar verilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ               

                                                                                                            Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul