• Karar No: 2007/UH.Z-708
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :63
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-708
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A. Ş., Atatürk Cad. Nu 380 K 7 Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi, Zafer Mahallesi 23. Sokak Nu 8 35700 Bergama/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2007 / 3290
Başvuruya konu ihale:
 2006/188602 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Hasta ilgi Sistemi ve Döküman-iş Akışı-evrak Yönetim Sistemi Program Destek Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2007 tarih ve 08.03.36.0102/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi’nce 12.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Mali Yılı Hastane Bilgi Sistemi ve Döküman-İş Akışı-Evrak Yönetim Sistemi Program Destek Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A. Ş.’nin 12.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.01.2007 tarih ve 3290 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 2006/188602 ihale kayıt numaralı "2007 YILI Hastane Bilgi Sistemi ve Doküman - İş Akışı - Evrak Yönetim Sistemi - Program Destek Hizmet Alımı" işi için 05.01.2007 tarihinde şartname satın aldıkları, 12.01.2007 tarihli dilekçe ile idareye şikayette bulundukları, şartnamede 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa aykırılıklar bulunduğu, ayrıca teknik anlamda uygunsuzluklar tespit ettiklerini belirterek;

 

1-İdari şartnamenin 7.3.3.1 inci maddesinde; “istekliler, yazılım alt yapısının web tabanlı (internet tarayıcısı üzerinden çalıştığını) olduğunu ve üzerinde çalışan bütün modüllerin web tarayıcıları üzerinde .... çalıştığını kabul eden bir yazıyı teklifinde sunmalıdır" ibaresi yer aldığı, benzer şekilde teknik şartnamenin 3.1’inci maddeinde "... teklif edilen Hastane Bilgi Yönetim Sistemi´nin her modülünün Web tabanlı mimaride çalışıyor olması gerekmektedir" ibaresinin bulunduğu, teknik şartnamenin 3.1.2´nci maddesinde de; " Web tabanlı mimarilerin dışındaki yazılım mimarileri teknik olarak yetersiz kabul edilecek ve ihale dışı bırakılacaktır" ifadesinin yer aldığı, sayılan bu maddeler ışığında yazılımların web tabanlı olarak talep edildiği, şartnamenin çeşitli bölümlerinde de web tabanlı yazılım talebinin gerekçelerinin detaylı olarak belirtildiği, söz konusu gerekçelerden birinin de teknolojinin gelişmesini yakın takip edebilmek olarak belirtildiği, ancak web tabanlı yazılımın sadece internet tarayıcısı üzerinden çalışmasını talep etmenin öncelikle yeni teknoloji gerekçesine ters düştüğü, teknolojinin gelişim tablosunda web tabanlı uygulamaların internet tarayıcısından çalışan modellemelerinin de artık geliştiğini ve yeni teknolojilerin olduğu, yeni teknolojilerde bant genişliğini optimum kullanabilmek, kolay yazılımsal değişiklik yapabilmek, hızı ve etkinliği arttırmak ve bakım maliyetlerini daha da düşürmek için ilgili yöntem haricinde yeni teknolojiler geliştirildiği, örneğin smart-client teknolojisi ile geliştirilen yazılımların da web tabanlı yazılımlar olduğu ve web tarayıcıları aracılığıyla değil iş istasyonuna yine internet üzerinden yüklenebilen bir yazılım aracılığıyla çalıştığı, bu nedenle söz konusu maddenin teknik anlamda rekabeti engellediği, idarenin teknik anlamda beklentisine kendi karar verme yetkisine sahip olduğu ve web tabanlı yazılım talep edebileceği, ancak bu ihaledeki sorunun web tabanlı isterken sadece internet tarayıcısı üzerinden çalışacak şekilde kısıtlayıp, smart-client vb. daha yeni teknolojileri kapsam dışında bırakmak ve bu şekilde rekabeti engellemek olduğu, idarenin söz konusu teknik maddeleri seçerken "yaygın kullanılan" ibaresine hiçbir şekilde dikkat etmediği, aksine 3 yılı aşkın süredir idareye hizmet veren EES firmasında bulunan bazı özelliklere şartnamede yer verdiği, web tabanlı program talebini sadece internet tarayıcısı üzerinden çalışacak şekilde kısıtlamanın HBYS sektöründe yazılım üreten firmaların % 90´ını ihale dışı bırakan bir düzenleme olduğu, bu durumun 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu´nun  5 inci maddesinde belirtilen "Rekabet Eşitliği" ilkesine aykırılık teşkil ettiği,

 

2-Teknik şartnamenin 2.1.34 üncü maddesinde; "sistemin tam entegre hale getirilmesi en geç 5 ay içinde tamamlanacaktır" ibaresinin yer aldığı, bu maddenin devamında işin gerçekleştirilmesinin 5 ayrı sürece bölündüğü, ilgili madde uyarınca; işe başlama tarihinde bazı modüller, ikinci ayın sonunda bazı modüller ve üçüncü ay, dördüncü ay ve 5 aylık süreç sonunda diğer modüllerin kurulmasının öngörüldüğü, maddenin devamında da; "Firmaya yapılacak ödemeler satıcının gelir tahakkuk bölümünü sorunsuz çalıştırarak faturalama sürecini kesintisiz kıldığı ayın başında başlar. Firmaya yapılacak ödemeler bu ayın bu tarihi takip eden ay başında başlar" ibaresinin yer aldığı, faturalama modülünün eksiksiz çalışmasının işe başlangıç tarihinde talep edildiği, bu durumda ilk ayın sonunda idarece yükleniciye ödeme yapılmaya başlanacağı, çünkü yüklenicinin işe başlangıçta faturalama modülünü eksiksiz olarak başlatma zorunluluğu bulunduğu, dolayısıyla 4 ayda başlatılması planlanan diğer modüller çalıştırılmadan yükleniciye ödemelerin başlamış olacağı, böylece gerçekleşmemiş taahhütler için hak ediş sağlanmış olacağı, gerek işin 5 ayrı bölüme ayrılması gerekse yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleşmeyen işlere ait ödeme taahhüdü verilmiş olmasının Kamu İhale Genel Tebliği ve Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine aykırılık teşkil ettiği, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 7 nci maddesi uyarınca sözleşmede ödeme şartlarının net olması gerektiği, ihaleye ait idari ve teknik şartname maddeleri arasında ödeme koşullarının farklılık gösterdiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi ihale dokümanı satın almış olup ihaleye teklif vermediğinden dolayı başvuru ihale dokümanına yönelik bir itirazen şikayet niteliğindedir.

 

            1-Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.3.1 inci maddesinde; “İstekliler, yazılım alt yapısının web tabanlı (internet tarayıcısı üzerinden çalıştığını) olduğunu ve üzerinde çalışan bütün modüllerin web tarayıcıları üzerinde çalıştığını kabul eden bir yazıyı teklifinde sunmalıdır" düzenlemesi, teknik şartnamenin 3.1’inci maddesinde;"... teklif edilen Hastane Bilgi Yönetim Sistemi´nin her modülünün WEB tabanlı mimaride çalışıyor olması gerekmektedir" düzenlemesi, 3.1.2 nci maddesinde; "Bu sebeplerle WEB tabanlı mimarilerin dışındaki yazılım mimarileri teknik olarak yetersiz kabul edilecek ve ihale dışı bırakılacaktır" düzenlemesi, İl/Demonstrasyon bölümünde; "Internet tarayıcısı (WEB BROWSER) dışındaki arayüzler teknik olarak yetersiz sayılacak ve ihale dışı bırakılacaktır" düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale dokümanında yer alan bu düzenlemeler idarenin web tabanlı bir yazılım istediğini ortaya koymaktadır. İdarenin ihtiyacı belirleme konusunda hizmetin gereklerini, kendi bina, makine, araç-gereç ve iş kapasitesi ile personel durumunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkeleri dikkate alarak takdir yetkisinin bulunduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

 

2-Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi ihale dokümanında yapılan düzenlemeler uyarınca işin 5 aylık bir süre içerisinde tamamlanacağını, ancak ödemelerin iş tamamlanmadan yapılacağını ileri sürmektedir.

 

Sözleşme tasarısının “ödeme yeri ve şartları” başlıklı 13 üncü maddesinde; “firmaya yapılacak ödemeler satıcının gelir tahakkuk bölümünü sorunsuz çalıştırarak faturalama sürecini kesintisiz kıldığı ayın başında başlar. Firmaya yapılacak ödemeler bu tarihi takip eden ay başında başlar. Ödemeler muayene komisyon raporlarına bağlı olarak aylık  periyotlarla yapılacaktır” düzenlemesi bulunmaktadır. Bu düzenlemenin yükleniciye erken ödeme yapılmasını sağlayacak nitelikte olmadığı, ödemenin başlayacağı zamanı düzenlediği, dolayısıyla ödemenin düzenlemede de belirtildiği üzere ancak faturalama sürecinin kesintisiz kılındığı ayın başında başlayacağı, bu düzenlemenin gerçekleştirilmeyen iş kalemleri için ödemeyi mümkün kılacak bir düzenleme olmadığı değerlendirilmektedir.

 

İdarenin şikayete ilişkin cevabında da; “…hiçbir surette hizmete sunulmayan bir iş için her hangi birine bir ödeme yapılacağı ifade edilmemiştir. Dolayısıyla önceden sunulmamış her hangi bir hizmet için kurumun bir bedel ödemesi söz konusu değildir” açıklamasında bulunduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul