• Karar No: 2007/UH.Z-709
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :64
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-709
Şikayetçi:
 Haktok İnş. Taah. Eğt. Turz. Sağ. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ziya Gökalp Mah. Diyarbakır Cad. Nasıroğlu İş Merkz. No: 401 K 4 / BATMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Batman İl Sağlık Müdürlüğü, Kültür Mah. 72040/ BATMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2007 / 2275
Başvuruya konu ihale:
 2006/171201 İKN|li “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.02.2007 tarih ve 08.02.53.0163/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 15.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Haktok İnş. Taah. Eğt. Turz. Sağ. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 10.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.01.2007 tarih ve 2275 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1- Başvuru konusu ihaleye verdikleri teklifin “birim fiyat teklif mektubunun usulüne uygun olmaması” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, kesinleşen ihale kararının 26.12.2006 tarihinde postaya verildiği, kendilerine tebligatın 04.01.2007 tarihinde yapıldığı, 10.01.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulundukları, 16.01.2007 tarihinde tebellüğ ettikleri yazıya göre “söz konusu şikayet dilekçesini yasal süresi içinde sunmadıkları” gerekçesiyle şikayet başvurularının reddedildiği,   kesinleşen ihale kararının 25.12.2006 tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiğinin ifade edildiği, idarenin kamuyu yanıltmaya çalıştığı,

 

2- İdarece ihale dokümanı kapsamında verilen Birim Fiyat Teklif Mektubunun Standart Forma uygun olmadığı,

 

            iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi”  başlıklı 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

 

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

 

İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Kanunun gerekçesinde de izah olunduğu üzere, söz konusu madde ile ihale kararlarının yalnız iadeli taahhütlü posta ile bildirilmesinin idareler açısından doğuracağı zaman ve kaynak kaybının önüne geçilmek üzere, idarelerin tercihine bağlı olarak uygulamada zaten yeri olan elden "imza karşılığı" tebligat yapılmasına da imkan sağlanmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalede şikayetçi dahil 4 isteklinin “birim fiyat teklif mektubunun usulüne uygun olmaması” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale kararının 21.12.2006 tarihinde  ihale yetkilisi tarafından onaylandığı, yukarıdaki mevzuat hükmü ile kesinleşen ihale kararının ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edileceği veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirileceği hususunun düzenlendiği, idarece her iki seçeneğin de kullanılarak, kesinleşen ihale kararının tebliğinin isteklilere 26.12.2006 tarihinde iadeli taahhütlü posta yolu ile yapıldığı ayrıca,  7 isteklinin tamamına yazılı bildirimlerde bulunulduğu, bildirimlerde “Bu mektup 25.12.2006 tarihinde tarafınıza elden verilmiştir.” şerhinin bulunduğu, gönderilen ihale dosyasında şikayetçi haricindeki isteklilere yapılan bildirimlerde isteklilere ait imzanın bulunmadığı, şikayetçiye ait bildirim yazısında ise şirket kaşesi ve yetkili kişinin imzasının bulunduğu görülmüştür. Ancak, idarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen ihale dosyası kapsamında,  25.12.2006 tarihinde imza karşılığı mektubun teslim edildiğine dair  idarece düzenlenmiş herhangi bir belgeye rastlanılmamış olması ve şikayetçiye 26.12.2006 tarihinde iadeli taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılmış olması hususları birlikte değerlendirildiğinde “söz konusu şikayet dilekçesini yasal süresi içinde sunmadıkları” gerekçesiyle şikayet başvurusunun reddedilmesine ilişkin olarak alınan 11.01.2007 tarih ve 173 sayılı işlemin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

İadeli taahhütlü posta yolu ile yapılan tebligatın şikayetçinin beyanına göre 04.01.2007 tarihinde şikayetçinin ıttıla alanına ulaştığı ve şikayete konu hususlardan bu tarih itibarı ile haberdar olunduğu, dolayısıyla 10.01.2007 tarihinde yapılan şikayet başvurusunun 15 günlük süre içerisinde yapıldığı ve dolayısıyla şikayetçinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

Şikayetçinin 12.12.2006 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı ve ihaleye teklif vererek katıldığından, ihale dokümanına yönelik olarak öne sürdüğü  iddia “iddiaların incelenmesi” kapsamında incelenmiştir.

 

İdarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen ihale dosyası kapsamında yer alan standart formalardan teklif birim fiyat mektubu ve eki teklif birim fiyat cetveli incelendiğinde cetvelin;

 

sıra

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Miktar

Birim

Birim Fiyat

Tutar

1

Asgari İşçilik Maliyeti

20

Kişi

 

 

2

Giyim Yardımı

20

Adet

 

 

3

Müteahhit Kâr Payı

20 

Adet

 

 

 

TOPLAM TUTAR

(KDV Hariç)

 

 

 

                                                                                                         

şeklinde doldurulduğu ve ihale dokümanı satın alan isteklilere verildiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin,  " M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı kısmında; “2- Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esas olacaktır.  Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir. Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kâr dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir." hükmü  yer almaktadır.

 

İhaleye verilen 7 adet teklife ait Birim Fiyat Teklif Mektubu eki Birim Fiyat Teklif Cetvelinin incelenmesinden 3 teklif sahibinin söz konusu “firma kârı” kalemini doldurduğu, kalan 3 firmanın ise bu haneyi boş bıraktığı, Marmara Bilişim Tem. Med. San. Tic. Ltd. Şti. nin ise idarenin verdiği cetvelden farklı bir iş kaleminden ibaret cetvel sunduğu görülmüştür.

 

Marmara Bilişim Tem. Med. San. Tic. Ltd. Şti. ne ait teklifin birim fiyat teklif mektubunun uygun olmaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görüldüğünden, idarece doldurulandan farklı olarak tek kalemlik birim fiyat cetveli sunmasının esasa etkili olmadığı değerlendirilmiştir.

 

İncelemeye konu ihalede şikayetçi dahil 4 isteklinin ( Marmara Bilişim Tem. Med. San. Tic. Ltd. Şti, şikayetçi, Baytekin İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. ile  Pegasus Nak. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.) “birim fiyat teklif mektubunun usulüne uygun olmaması” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür ancak,  değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin birim fiyat teklif mektubundan mı? yoksa mektup eki birim fiyat teklif cetvelinden mi? kaynaklandığı idarece net olarak yazılmadığından anlaşılamamış ve söz konusu isteklilere ait teklif  mektubu ve eki cetvellerde (idarece firma kârına iş kalemi olarak yer verilmesinin mevzuata aykırılığı hususu saklı kalmak şartıyla) usul açısından herhangi bir mevzuata aykırılığa rastlanılamamıştır.

 

Anılan hüküm doğrultusunda, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kâr dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir. Teklif birim fiyat üzerinden ihale edilen işlerde isteklilerce teklif edilen fiyatların kâr ve genel giderleri içermesi işin doğası gereği olduğundan, idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde isteklilerden yüklenici kârı ve genel giderler için ayrıca teklif istenmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığından, şikayetçinin bu konuya ilişkin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.  

 

Öte yandan, idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetveli mevzuata uygun bulunmadığından 4 isteklinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının da mevzuata uygun olmadığı düşünülmektedir. Kaldı ki; idarece ihale üzerinde bırakılan Emin Müt. Tem. Teks. Nakl. Tic. Ltd. Şti.  ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen B.G.Seyhan İnş. Tem.San.Tic. Ltd. Şti. ne ait teklif mektupları eki cetvellerin de şikayetçiye ait teklif mektubu ve  eki cetvel gibi düzenlenmesine rağmen değerlendirme dışı bırakılmadıkları görülmüş olup, ihale sürecinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde yer alan “eşitlik” ilkesine halel getirildiği anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            1) Başvurunun reddine,

 

2) İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi”  başlıklı 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede şikayetçi dahil 4 isteklinin “birim fiyat teklif mektubunun usulüne uygun olmaması” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale kararının 21.12.2006 tarihinde  ihale yetkilisi tarafından onaylandığı, yukarıdaki mevzuat hükmü ile kesinleşen ihale kararının ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edileceği veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirileceği hususunun düzenlendiği, idarece her iki seçeneğin de kullanılarak, kesinleşen ihale kararının tebliğinin isteklilere 26.12.2006 tarihinde iadeli taahhütlü posta yolu ile yapıldığı ayrıca,  7 isteklinin tamamına yazılı bildirimlerde bulunulduğu, bildirimlerde “Bu mektup 25.12.2006 tarihinde tarafınıza elden verilmiştir.” şerhinin bulunduğu, gönderilen ihale dosyasında şikayetçi haricindeki isteklilere yapılan bildirimlerde isteklilere ait imzanın bulunmadığı, şikayetçiye ait bildirim yazısında ise şirket kaşesi ve yetkili kişinin imzasının bulunduğu görülmüştür. Ancak, idarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen ihale dosyası kapsamında,  25.12.2006 tarihinde imza karşılığı mektubun teslim edildiğine dair  idarece düzenlenmiş herhangi bir belgeye rastlanılmamış olması ve şikayetçiye 26.12.2006 tarihinde iadeli taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılmış olması hususları birlikte değerlendirildiğinde “söz konusu şikayet dilekçesini yasal süresi içinde sunmadıkları” gerekçesiyle şikayet başvurusunun reddedilmesine ilişkin olarak alınan 11.01.2007 tarih ve 173 sayılı işlem mevzuata uygun değildir.

 

İadeli taahhütlü posta yolu ile yapılan tebligatın şikayetçinin beyanına göre 04.01.2007 tarihinde şikayetçinin ıttıla alanına ulaştığı ve şikayete konu hususlardan bu tarih itibarı ile haberdar olunduğu, dolayısıyla 10.01.2007 tarihinde yapılan şikayet başvurusunun 15 günlük süre içerisinde yapıldığı dolayısıyla, şikayetçinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmaktadır.

 

İdarece onaylanmış olarak Kuruma gönderilen ihale dosyası kapsamında yer alan standart formalardan teklif birim fiyat mektubu ve eki teklif birim fiyat cetvelinde “firma kârı” için ayrı iş kalemi açılmış ve bu haliyle ihale dokümanı satın alan isteklilere verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin,  " M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı kısmında; “…Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kâr dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir." hükmü  yer almaktadır.

 

İhaleye verilen 7 adet teklife ait Birim Fiyat Teklif Mektubu eki Birim Fiyat Teklif Cetvelinin incelenmesinden 3 teklif sahibinin söz konusu “firma kârı” kalemini doldurduğu, kalan 3 firmanın ise bu haneyi boş bıraktığı, Marmara Bilişim Tem. Med. San. Tic. Ltd. Şti. nin ise idarenin verdiği cetvelden farklı bir iş kaleminden ibaret cetvel sunduğu görülmüştür.

 

İncelemeye konu ihalede şikayetçi dahil 4 isteklinin ( Marmara Bilişim Tem. Med. San. Tic. Ltd. Şti, şikayetçi, Baytekin İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. ile  Pegasus Nak. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.) “birim fiyat teklif mektubunun usulüne uygun olmaması” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür ancak,  değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin birim fiyat teklif mektubundan mı? yoksa mektup eki birim fiyat teklif cetvelinden mi? kaynaklandığı idarece net olarak yazılmadığından anlaşılamamış ve söz konusu isteklilere ait teklif  mektubu ve eki cetvellerde (idarece firma kârına iş kalemi olarak yer verilmesinin mevzuata aykırılığı hususu saklı kalmak şartıyla) usul açısından herhangi bir mevzuata aykırılığa rastlanılamamıştır.

 

Anılan hüküm doğrultusunda, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kâr dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir. Teklif birim fiyat üzerinden ihale edilen işlerde isteklilerce teklif edilen fiyatların kâr ve genel giderleri içermesi işin doğası gereği olduğundan, idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde isteklilerden yüklenici kârı ve genel giderler için ayrıca teklif istenmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığından, şikayetçinin bu konuya ilişkin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.  

 

            Öte yandan, idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetveli mevzuata uygun bulunmadığından 4 isteklinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması da mevzuata uygun değildir. Kaldı ki; idarece ihale üzerinde bırakılan Emin Müt. Tem. Teks. Nakl. Tic. Ltd. Şti.  ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen B.G.Seyhan İnş. Tem.San.Tic. Ltd. Şti. ne ait teklif mektupları eki cetvellerin de şikayetçiye ait teklif mektubu ve  eki cetvel gibi düzenlenmesine rağmen değerlendirme dışı bırakılmadıkları görülmüş olup, ihale sürecinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde yer alan “eşitlik” ilkesine halel getirildiği ve dolayısı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiğinden, çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                  Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul