• Karar No: 2007/UH.Z-711
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :66
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-711
Şikayetçi:
 Gani KAYA, Kaya Ticaret 55 Evler Mahallesi Meydan Sokak Kat:5 Daire 19 AMASYA
 İhaleyi yapan idare:
 Göynücek Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğü, Yeni Mahalle 05900 Göynücek/AMASYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2007 / 4344
Başvuruya konu ihale:
 2007/5514 İhale Kayıt Numaralı “1 Adet Aşçı ve 5 Adet Tem. İşçisi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2007 tarih ve 08.0438.G020/2007-11 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Göynücek Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğü’nce  26.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1 Adet Aşçı ve 5 Adet Tem. İşçisi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gani KAYA, Kaya Ticaret’in 02.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi   üzerine, başvuru sahibinin  07.02.2007 tarih ve 4344 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan Ocak İnş. Turz. Teks. Nak. Gıda Temz. Yemek Taah. San. Tic. Ltd. Şti’nin imza sirkülerinin fotokopi olduğu, tasdikli olmayan söz konusu belgenin kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 nci maddesinin (d) bendinde;

   Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin istenilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede; ihale üzerinde bırakılan Ocak İnş. Turz. Teks. Nak. Gıda Temz. Yemek Taah. San. Tic. Ltd. Şti’nin İmza sirküleri Amasya birinci Noterliğinde 06.01.2006 tarih ve 252 yevmiye numarasıyla onaylı olduğu, anılan belgenin idarece  “Aslı Gibidir” onaylandığı tespit edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul