En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-712
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :67
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-712
Şikayetçi:
 Gintem Katı Atık Yön. Lojs. Kargo Nak. Araç Kirl. Kurt. ve Hizm. Rest. Konak. ve Akary. Serv. San. ve Tic. A. Ş., Halkalı Merkez Mah. Mahmut Bey Cad. Tekinler İş Merkz. No: 17/9 Küçükçekmece/İSTANBUL (avr.)
 İhaleyi yapan idare:
 Yüreğir Belediyesi, Hacı Sabancı Bulvarı No: 7 01129 Yüreğir/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2007 / 2289
Başvuruya konu ihale:
 2006/174035 İhale Kayıt Numaralı “Belediyemizce 657 Sayılı Devlet Memurlarına Elektronik Kart Karşılığı Öğle Yemeği Verilmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 08.02.52.0022/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yüreğir Belediyesi’nce 21.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Belediyece 657 Sayılı Devlet Memurlarına Elektronik Kart Karşılığı Öğle Yemeği Verilmesi” ihalesine ilişkin olarak Gintem Katı Atık Yön. Lojs. Kargo Nak. Araç Kirl. Kurt. ve Hizm. Rest. Konak. ve Akary. Serv. San. ve Tic. A. Ş.’nin 04.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.01.2007 tarih ve 2289 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde işin adı, “Belediyemizce 657 sayılı Devlet Memurlarına Elektronik Kart Karşılığı Öğle Yemeği verilmesi hizmet alımı işi” olarak, fiziki miktarı ve türü ise, “30.000 öğün elektronik kart karşılığı öğle yemeği verilmesi” hizmet alım işi olarak belirlenmiştir. İhale konusu iş, birim fiyatta gerçekleştirilmiştir. İdari Şartnamenin diğer hususlar kısmının 57 nci maddesinde, “Yemek verme işi sadece Yüreğir ilçe Belediyesinde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurları kapsayacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İşe ait Teknik Şartnamede, “Belediyede 657 sayılı yasa kapsamında görev yapan Devlet Memurları’na aynı Kanunun 212 nci maddesine istinaden yapılacak olan “Elektronik Kart Karşılığı öğle yemeği verilmesi işi” aşağıdaki şartlarda olacaktır:

1.      Öğle yemeği Yüreğir İlçe Belediyesi 120 adet memur personeli için Elektronik Kart Karşılığı öğle yemeği verilecektir………

3.      2500 kalori ihtiva eden ve 3 çeşitten (3 kap) oluşan bir öğün öğle yemeği bedeli olarak değerlendirilmiştir.

4.      …………..Yemek verme işi elektronik kartı ile gerçekleştirilecektir.

………”

 

şeklinde belirleme yapılmış olup bu düzenlemelerden anlaşılan başvuru konusu ihalede, 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memurlarına bu Kanun uyarınca idarece yapılacak yemek yardımının, (maliyet hesabını yapmaya elverişli hususlar da belirlenmeksizin) 3 çeşitten oluşan bir öğün öğle yemeği bedelinin yüklenici firmanın memur başına sağlayacağı elektronik kartlara yüklenmesi suretiyle gerçekleştirileceğidir.

 

            Devlet memurlarına yapılacak yiyecek yardımının dayanağı olan ve Teknik Şartnamede de atıf yapılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 212 nci maddesinde: Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.”  hükmüne yer verilmiş olup,

 

            Anılan hüküm uyarınca hazırlanıp 19.11.1986 tarih ve 11220 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin,

Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde, bu Yönetmeliğin amacının, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları belirlemek olduğu,

Kapsam” başlıklı  2 nci maddesinde, bu Yönetmeliğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanacağı,

Yardım Şekli” başlıklı 3 üncü maddesinde, yiyecek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı, bu yardım karşılığında nakden bir ödemede bulunulamayacağı,

Yardımın Şartları” başlıklı 5 inci maddesinde, Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödeneceği, yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabileceği hükümlerine yer verilmiştir.

 

Ancak incelenen ihalede, yüklenici firma tarafından idare personeline yemek verilmesi yerine, para temsili araçlar sağlayarak yemek ihtiyacının dışarıdan karşılanmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, böyle bir ihalenin Kamu İhale mevzuatı çerçevesinde yapılmasının mümkün bulunmadığı sonucuna varıldığından ihalenin iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul