En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-715
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :69
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-715
Şikayetçi:
 Açıkel İnş. Peyj. Tem. Hizm. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Cad. Nu 211 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2007 / 2927
Başvuruya konu ihale:
 2006/159601 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Yeşil Alanların Bakım Hizmeti Satın Alınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2007 tarih ve 08.03.17.0196/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 13.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Yeşil Alanların Bakım Hizmeti Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak Açıkel İnş. Peyj. Tem. Hizm. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.01.2007 tarih ve 2927 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

            Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, ihale üzerinde bırakılan firma olan Dikey İnş. Taah. Peyzaj. Turz. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince "düzeltici işlem" olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye ilişkin asgari işçilik maliyetinin 3.684.358,37 YTL olduğu, teknik şartnamenin 16 ncı maddesinde yer verilen pursantaj tablosunda işin % 53’lük kısmının işçilik maliyetinden oluştuğunun, % 47’lik kısmının ise araç-gereç ve diğer sarf malzemelerine ait olduğunun görüldüğü, bu tabloya göre araç-gereç ve diğer sarf malzemelerinin maliyetinin en az 3.330.093,14 YTL olduğu, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin ise 3.690.000,00 YTL olduğu, bu teklifin asgari işçilik maliyetinin sadece 5.641,63 YTL üzerinde olduğu, bu bedelle araç-gereç ve diğer sarf malzemelerini karşılanamayacağı, hatta bu bedelle işçilere için verilecek kıyafetleri bile karşılanamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

        İdari şartnamenin ikinci maddesinin (c) bendinde işin fiziki miktarı ve türünün Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içindeki 2007 yılı yeşil alanların, park, meydan, kavşak ve refüj peyzaj bakımı; temizlik ve sulama işlerinin periyodik olarak yapılması olduğu düzenlenmiştir.

 

Anılan şartnamenin 49.2. maddesinde işin süresinin 362 gün olduğu, işe başlama tarihinin 04.01.2007, işi bitirme tarihinin ise 31.12.2007 olduğu düzenlenmiştir.

 

Anılan şartnamenin 19 uncu maddesinde;  “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” hükmü,

 

Anılan şartnamenin 26.1. maddesinde;  “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, teklif fiyata dahil edilecektir.” hükmü,

 

26.3. maddesinde; “Personelin yol gideri günlük brüt (2 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (3 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.

Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır...” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı maddede mühendislere asgari ücretin % 100 fazlasının; şoför, operatör, kontrol elamanı, teknisyen ve ustalara ise asgari ücretin %50 fazlasının ücret olarak ödeneceği düzenlenmiştir. 

 

Anılan şartnamenin 7.3.2. maddesinde, 1 adet peyzaj mimarlığı mezunu, 2 adet ziraat mühendisi, 1 adet çevre mühendisi, 1 adet jeoloji mühendisi olmak üzere 5 adet mühendisin, 2 adet sulama teknisyeni, 1 adet elektrik teknisyeni, 1 adet makine teknisyeni olmak üzere 4 adet teknisyenin, 5 adet kontrol çavuşunun, 4 adet operatörün, 20 adet temizlik işçisinin, 10 adet inşaat ustası, 1 adet elektrik ustası, 4 adet sıhhi tesisat ustası, 2 adet demirci ustası, 2 adet marangoz ve 2 adet boyacı olmak üzere toplam 21 ustanın, Ocak ve Şubat aylarında 30’ar, Mart ayında 33’er, Nisan ayında 45’er, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 50’şer adet, Eylül ve Ekim aylarında 45’er adet, Kasım ve Aralık aylarında 30’ar adet şoförün; Ocak ve Şubat aylarında 150’şer, Mart ve Nisan aylarında 250’şer adet, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 320’şer adet, Eylül ayında 300’er adet, Ekim ayında 200’er adet, Kasım ve Aralık aylarında 150’şer adet bahçıvanın istihdam edileceği düzenlenmiştir.

İdari şartnamenin 26.5 maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 1,5 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Anılan şartnamenin 7.3.3. maddesinde 8 adet damperli kamyonun, 3 adet römorklu traktörün, 12 adet çift kabinli pikabın, 5 adet motosikletin, 1 adet ilaçlama motorunun, 1 adet bahçe çapa motorunun, 2 adet sepetli aracın, 1 adet minibüsün, 1 adet 4x4 kepçenin, 30 adet iletişim aracının, 10 adet motorlu şekil budama testeresinin, 1 adet ilaçlama motorunun, 6 adet ağaç motorunun, Ocak ve Şubat aylarında 20’şer adet, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 90’ar adet, Kasım ve Aralık aylarında 20’şer adet çim motorunun, Mart ayında 3’er adet, Nisan ayında 15’er adet, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 20’şer adet, Eylül ve Ekim aylarında 15’er adet sulama arazözünün, Ocak ve Şubat aylarında 10’ar adet, Mart ayında 20’şer adet, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim Aylarında 30’ar adet, Kasım ve Aralık aylarında 10’ar adet misinalı motorun yüklenici tarafından temin edileceği düzenlenmiştir.

 

Ayrıca aynı maddede idare tarafından 2 adet su arazözü, 2 adet damperli kamyon ve 2 adet römorklu traktörün verileceği, idare tarafından ücretsiz verilecek bu araçların yakıt, şoför, bakım, onarım, sigorta vs. tüm giderlerinin yükleniciye ait olduğu düzenlenmiştir. 

 

Teknik şartnamenin 15 inci maddesinde yüklenicinin kendi getirdiği ve idarenin verdiği iş araçlarının trafiğe çıkacak şekilde her türlü bakım, test, kontrol ve muayene işlemlerini eksiksiz yerine getirerek takibin ve sürekliliğin sağlanmasından sorumlu olduğu düzenlenmiştir.

 

Ayrıca teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde 8 nolu çizelgede yer verilen sarf malzemelerinin yüklenici tarafından temin edileceği düzenlenmiştir.

 

İhale dokümanında yer alan bu düzenlemeler doğrultusunda giyim bedeli hariç yemek ve yol bedeli dahil asgari işçilik maliyetinin 3.562.753,23 YTL olduğu belirlenmiştir. İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin ise 3.690.000,00 YTL olduğu, bu tutarın da asgari işçilik maliyeti tutarının 127.246,77YTL üzerinde olduğu görülmüştür.

 

Başvuru konusu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonu tarafından Dikey İnş. Taah. Peyzaj. Turz. San ve Tic. Ltd. Şti., Açıkel İnş. Pey. Tem. Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti. ve Özkök İnş. Tur. San ve Tic. Ltd. şirketlerinden idari şartnamenin aşırı düşük teklifler başlıklı 34. maddesi uyarınca teklif fiyatlarının oluşturan bileşenlerin ayrıntısı ve bunlara ait bilgi ve belgelerin istenilmesine karar verilmiştir.

 

Anılan firmaların aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği açıklamalar neticesinde, ihalede en düşük teklifi veren Dikey İnş. Taah. Peyzaj. Turz. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin asgari işçilik maliyeti toplamının üzerinde olduğu görüldüğünden ihalenin bu firmanın üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir. Bu sebeple başvuru sahibinin iddiası yerinde değildir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Şikayete konu ihalede giyim bedeli hariç, yemek ve yol bedeli dahil asgari işçilik maliyetinin 3.562.753,23 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

 İhale üzerinde bırakılan firma olan Dikey İnş. Taah. Peyzaj. Turz. San ve Tic. Ltd. Şti. aşırı düşük teklif açıklamasında işçilik bedeli için 3.016.597,36 YTL, araç giderleri için 404.950,00 YTL, sarf malzemeleri için 183.267.00 YTL, firma karı olarak 85.185,64 YTL olmak üzere toplam 3.690.000,00 YTL fiyat teklif ettiğini, 2 kamyonet, 1 pick-up, 4 adet binek aracının kendi malı olduğunu, diğer araçların kira yoluyla temin edeceğini beyan etmiştir. Temin edilecek araçlara ve sarf malzemelerine ilişkin proforma faturaların sunulduğu görülmüştür. Ancak dokümanda araçların yakıt giderinin yükleniciye ait olduğu düzenlenmiş olmasına rağmen, firmanın açıklamasında araçların yakıt giderine ilişkin bir bedelin öngörülmediği görülmüştür. Anılan firmanın işçilik bedeli için öngördüğü tutarın, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplamının 546.155,87 YTL altında olduğu anlaşılmıştır. Anılan firma açıklamasında bünyelerinde catering (yemek hazırlama şirketi) ve servis imkanı sunabilmek için araç bulunduğunu beyan etmiş, bu nedenle de idari şartnamede aylık 26 gün üzerinden günlük brüt 2 YTL yol bedeli ve günlük brüt 3 YTL yemek bedelinin teklif fiyata dahil olduğu düzenlenmiş olmasına rağmen, işçilik maliyetinin hesaplanmasında yemek ve yol bedeli için bir bedel öngörmediği görülmüştür. İhale üzerinde firmanın aşırı düşük teklif açıklamasında işçilik maliyeti için belirttiği tutarın, asgari işçilik maliyeti toplamının altında olduğu görüldüğünden, teklif etmiş olduğu fiyatla asgari işçilik maliyetini karşılayamayacağının anlaşılması ve yakıt gideri için de bir bedel öngörülmemesi nedeniyle, firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği açıklamaların idare tarafından yeterli görülerek ihalenin bu firma üzerinde bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı, anılan firmanın teklif etmiş olduğu fiyatla işi gerçekleştiremeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Yukarıda yer alan gerekçeler doğrultusunda, düzeltici işlem tesis edilerek Dikey İnş. Taah. Peyzaj. Turz. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği görüşüyle Kurulun çoğunluk oyuna katılmıyoruz.

 

 

 

Hakkı USTAÖMER

H. Hüseyin GÜRHAN

K. Nejat ÜNLÜ

Kurul Üyesi

Kurul Üyesi

Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul