• Karar No: 2007/UH.Z-716
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :70
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-716
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak Nu 16/15 06440 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.01.2007 / 2040
Başvuruya konu ihale:
 2006/159601 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Yeşil Alanların Bakım Hizmeti Satın Alınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 08.02.27.0196/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 13.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Yeşil Alanların Bakım Hizmeti Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.01.2007 tarih ve 2040 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ıncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının yüzde 1,5 olarak belirlendiği, ancak gerek işin adında nakil hizmeti ifadesinin yer alması, gerekse de çalıştırılması istenen 1 adet kamyonet ve otomobil ile insan ve mal taşımacılığının yapılacak olması nedeniyle, iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının nakil hizmetin için öngörülen yasal prim oranı olan yüzde 3 olarak belirlenmesi gerektiği, idare tarafından şartnamede prim oranının yüzde 1.5 olarak belirlenmesinin isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin ikinci maddesinin (c) bendinde işin fiziki miktarı ve türünün Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içindeki 2007 yılı yeşil alanların, park, meydan, kavşak ve refüj peyzaj bakımı; temizlik ve sulama işlerinin periyodik olarak yapılması olduğu düzenlenmiştir.

 

Anılan şartnamenin 26.5 maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 1,5 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Anılan şartnamenin 7.3.2. maddesinde, 1 adet peyzaj mimarlığı mezunu, 2 adet ziraat mühendisi, 1 adet çevre mühendisi, 1 adet jeoloji mühendisi olmak üzere 5 adet mühendisin, 2 adet sulama teknisyeni, 1 adet elektrik teknisyeni, 1 adet makine teknisyeni olmak üzere 4 adet teknisyenin, 5 adet kontrol çavuşunun, 4 adet operatörün, 20 adet temizlik işçisinin, 10 adet inşaat ustası, 1 adet elektrik ustası, 4 adet sıhhi tesisat ustası, 2 adet demirci ustası, 2 adet marangoz ve 2 adet boyacı olmak üzere toplam 21 ustanın, Ocak ve Şubat aylarında 30’ar, Mart ayında 33’er, Nisan ayında 45’er, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 50’şer adet, Eylül ve Ekim aylarında 45’er adet, Kasım ve Aralık aylarında 30’ar adet şoförün; Ocak ve Şubat aylarında 150’şer, Mart ve Nisan aylarında 250’şer adet, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 320’şer adet, Eylül ayında 300’er adet, Ekim ayında 200’er adet, Kasım ve Aralık aylarında 150’şer adet bahçıvanın istihdam edileceği düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde 8 adet damperli kamyonun, 3 adet römorklu traktörün, 12 adet çift kabinli pikabın, 5 adet motosikletin, 1 adet ilaçlama motorunun, 1 adet bahçe çapa motorunun, 2 adet sepetli aracın, 1 adet minibüsün, 1 adet 4x4 kepçenin, 30 adet iletişim aracının, 10 adet motorlu şekil budama testeresinin, 1 adet ilaçlama motorunun, 6 adet ağaç motorunun, Ocak ve Şubat aylarında 20’şer adet, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 90’ar adet, Kasım ve Aralık aylarında 20’şer adet çim motorunun, Mart ayında 3’er adet, Nisan ayında 15’er adet, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 20’şer adet, Eylül ve Ekim aylarında 15’er adet sulama arazözünün, Ocak ve Şubat aylarında 10’ar adet, Mart ayında 20’şer adet, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim Aylarında 30’ar adet, Kasım ve Aralık aylarında 10’ar adet misinalı motorun yüklenici tarafından temin edileceği düzenlenmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 8.1.13. maddesinde aylara göre değişen araç sayısı kadar uygun ehliyet sınıfına sahip, B ve ağır vasıta ehliyetli şoför çalıştırılmasının zorunlu olduğu, şoförlerin ağır vasıta araç (arazöz, kamyon vb.) veya binek araç (pick up, traktör, motosiklet) kullanacağı düzenlenmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında;            “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdare tarafından 28.12.2006 tarih ve 914 sayılı yazı ile Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İl Müdürlüğünden, yeşil alanların bakım hizmeti satın alınması işi ihalesi kapsamında değerlendirilmek üzere sigorta risk prim oranının bildirilmesi istenilmiştir. Antalya Sigorta İl Müdürlüğünün cevabi yazısında, yeşil alanların bakım hizmeti satın alınması işinin işkolu kodunun 8271, bu işkolu kodunun tehlike derecesinin (I) ve İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigorta prim oranının (%1,5) olduğu belirtilmiştir.

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İş kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin 3 üncü maddesinde;   “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı, ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı”,

 

4 üncü maddesinde de;  “Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arzeden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı” hükümleri yer almaktadır.

 

Anılan Tarife uyarınca, ihale sözleşmesi ve şartnamelerinde belirtilen sözleşme konusu işlerin birden fazla olduğunun anlaşılması durumunda; işlerin sözleşme içindeki ağırlıkları ve nitelikleri göz önünde bulundurularak, işlerden birinin sözleşmenin asıl konusunu oluşturması, yapılması gerekli diğer işlerin ise asıl işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olması (taahhüt konusu işin içinde küçük bir yer teşkil etmesi) halinde, yukarıda belirtilen Prim Tarifesinin 3 üncü maddesi gereğince işyerinin işkolu kodunun asıl işe göre belirlenmesi gerektiği, ancak aynı işyerinde yürütülen birden fazla işin mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arzetmesi halinde Prim Tarifesinin 4 üncü maddesi gereğince farklı tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı anlaşılmaktadır.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede; şikayete konu ihalede asıl işin yeşil alanların bakım hizmeti olduğu, işin adında nakil hizmeti ifadesinin yer almadığı, ihalede istihdam edilecek işçi sayısının aylara göre değişmekle beraber ağırlıklı kısmının bahçıvan ve temizlik işçilerinden oluştuğu, yaklaşık maliyet hesap tablosunda da işçilik maliyetinin büyük bölümünün bahçıvanların ücretlerinden oluştuğu görülmüştür. Şikayete konu ihalede asıl iş yeşil alanların bakımı olduğundan ve şoförler tarafından yapılacak işler, asıl işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olduğundan yukarıda belirtilen Prim Tarifesinin 3 üncü maddesi gereğince sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre belirlenmesi gerektiği anlaşılmış ve bu nedenle de başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ıncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul