• Karar No: 2007/UH.Z-717
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :71
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-717
Şikayetçi:
 Av. Levent Kanat, Selay Peyzaj İnş. Tur. Güz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili, Cihan Sokak Nu 12/15 Sıhhiye/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Altındağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İstanbul Yolu Üzeri 06110 Akköprü- Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.02.2007 / 5256
Başvuruya konu ihale:
 2006/155598 İhale Kayıt Numaralı “Park ve Ağaçlandırma Sahasının Bakım ve Temizlik İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2007 tarih ve 08.05.08.0102/2007-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Altındağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 07.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Park ve Ağaçlandırma Sahasının Bakım ve Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Av. Levent Kanat, Selay Peyzaj İnş. Tur. Güz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili’nin 15.02.2007 tarih ve 5256 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurunun, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 nci maddesinin (c) bendine göre süre yönünden reddine, aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Altındağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 25.12.2006 tarih ve 2421 sayılı yazıyla; "07.12.2006 tarihinde yapılan 2006/155598 ihale kayıt numaralı "92 Adet Park ve 14 Adet Ağaçlandırma Alanı Bakım ve Temizlik Hizmet Alım İşi" ihalesine verilmiş olan teklifin; şirket müdürü ve hissedarı Selmin Alagözün 16.03.2006 ila 03.04.2006 tarihleri arasında Altındağ Belediyesinde sözleşmeli personel olarak çalışması sebebiyle 2531 sayılı Kanun kapsamında bulunduğu ve 4734 sayılı Kanun´un 11 inci maddesinin (c), (d), (e) ve (f) bentleri uyarınca ihale dışı bırakıldığınız ve ihalenin de anılan Kanunun 39 uncu maddesine istinaden iptal edildiğinin" bildirildiği, bu tebliğ üzerine idareye 29.12.2006 tarihinde şikayet başvurusu yapılmasına rağmen idarenin 30 gün içerisinde gerekçeli bir karar almaması üzerine itirazen şikayet başvurusu yapılması gerektiği, Selmin Alagöz’ün Belediyede 15.03.2006 tarihinde sözleşmeli personel olarak göreve başlayıp 20 (yirmi) gün sonra 03.04.2006 tarihinde görevinden ayrıldığı, 06.10.1981 Tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun´un ikinci maddesinde; "Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar," hükümleri getirildiği, ayrıca bu kanun´un gerekçesi mahiyetindeki Millî Güvenlik Konseyi İç İşleri Komisyonu Raporunda Kanun´un amacı; "görevden ayrılan personelin ayrıldıkları kuruluşa ait girişecekten isterde eski memuriyet arkadaştan üzerinde manevi dahi otsa etkinliklerini önlemek ve çıkar sağlamalarına mani olmak" olarak açıklandığı, aynı şekilde Danıştay Üçüncü Dairesi´nin 1981/208 karar ve 1981/135 esas nolu "2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun´un Uygulama Alanı Hakkındaki" kararında; “… görevinden ayrılan bir kamu görevlisinin: bir idare, kurum ve kuruluşta iki yıl hizmet vermiş olması aranacaktır” denilmek suretiyle söz konusu Kanunun nasıl uygulanacağının açıklandığı, Selmin Alagöz’ün Altındağ Belediyesinde 20 gün çalıştığından Danıştay kararında ifade edilen 2 yıllık hizmet verme süresini doldurmadığı, bu yüzden 2531 sayılı  yasa kapsamında herhangi bir yasaklılığı bulunmadığı, 20 Gün süren memuriyetin görev ve faaliyet alanı değerlendirildiğinde yapılan ihaleyle illiyet bağı kurulmasının mümkün olmadığı, Park Bahçeler Şube müdürü olarak çalışılan süre içerisinde gerek ihale yetkilisi sıfatıyla gerekse ihale konusu işle ilgili ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla ilgili olarak hiçbir şekilde görev yapılmadığı, Kamu   İhale   Genel   Tebliğinde   ihaleye   katılamayacaklar  sıralanmış   olup, "idarede görev yapanlar" başlığı altında: "4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin (c), (d), (e) ve (f) bentlerine göre, ihaleyi yapan idarelerin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişilerin ve ihale konusu isle ilgili her türlü ihale istemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanların ve bunların (yani 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin) eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenlerin, aynı zamanda ihaleye katılacak isteklinin yönetim kurullarında görevli olmaları durumunda, bu tüzel kişiliğin söz konusu idarenin yapacağı ihalelere doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde katılmaları mümkün bulunmamaktadır" düzenlemesi getirildiği, Kanunun 11 inci maddesinin (c), (d) ve (e) bentlerinin fiilen görevli olanlarla ilgili olduğu, Semlin Alagöz’ün yapılan ihalede "ihale yetkilisi" sıfatıyla görev almadığı, ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmadığı, (d) bendinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın  hısımları  ile evlatlıkları ve evlat edinenleri" kapsamına girmediği, (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10´undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç) kapsamına da girmediği, diğer taraftan söz konusu ihalenin anılan Kanun´un 39 uncu maddesine istinaden iptal edildiği, Selmin Alagöz ile ilgili herhangi bir yasaklılık bulunmadığından verilmiş olan teklifin 4734 sayılı Kanun´a uygun olduğu, dolayısıyla idare tarafından 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine istinaden yapılan işlemin hatalı olması sebebiyle 39 uncu maddenin uygulanma imkânının ortadan kalktığı, yapılan açıklamalar; 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin (a) bendi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin (a) bendine istinaden ihalenin iptal kararının iptal edilerek müvekkil şirketin teklifinin geçerli kabul edilmesi ve anılan Kanun´un 37 inci maddesine göre mevzuata uygun tekliflerin değerlendirilmesi hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru sahibinin 29.12.2006 tarihli dilekçeyle idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 30 günlük sürede şikayet başvurusu üzerine bir karar vermediği, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği, idarenin 30 günlük karar verme süresinin bitimini takip eden 15 günlük süre içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, bu süre geçtikten sonra 15.02.2007 tarihinde Kuruma başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurunun, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 nci maddesinin (c) bendine göre süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul