• Karar No: 2007/UH.Z-718
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :72
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-718
Şikayetçi:
 Egfa İnş. Taah. Dek. Tem. San. Tic. Ltd. Şti., Kurbağalıdere Cad. Şafak Apt. Nu:23/3 Kadıköy/İSTANBUL(ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Bağ-Kur Gümüşhane İl Müdürlüğü, Hasanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:82/b GÜMÜŞHANE
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.02.2007 / 5260
Başvuruya konu ihale:
 2007/6695 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik,Yükleme, Boşaltma,Taşıma, İlaçlama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 08.05.06.0097/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bağ-Kur Gümüşhane İl Müdürlüğü’nce 01.02.2007 tarihinde açık ihale usulü  ile yapılan 2007/6695 İKN’li “Temizlik, Yükleme, Boşaltma, Taşıma, İlaçlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Egfa İnş. Taah. Dek. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 07.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.02.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  15.02.2007 tarih ve 5260 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.02.2007 tarihli dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İdare tarafından 01.02.2007 tarihinde yapılan 2007/6695 İKN’li “Temizlik, Yükleme, Boşaltma, Taşıma, İlaçlama Hizmet Alımı” ihalesinde; ihale üzerinde bırakılan firma tarafından teklif edilen bedelin aşırı düşük olduğu, sadece işçilik maliyeti, yemek bedeli, yol bedeli ve % 3 sözleşme giderlerini karşıladığı, temizlik malzemesi ve giyim için herhangi bir bedel öngörülmediği, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan firmanın teklifinin temizlik ve giyim bedelini öngörmemesine rağmen idarece teklifin uygun bulunduğu ve ihalenin bu firma üzerinde bırakıldığı, idarece yapılan bu işlemin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Yaklaşık maliyeti 36.595,39 YTL olan ve teknik şartnameye göre 3 kişi ile yapılacak malzemeli temizlik hizmet alımı ihalesine ilişkin olarak, ihale üzerinde bırakılan firma tarafından sunulan 30.120,83 YTL.’lik  teklifinin aşırı düşük olduğu iddia edilerek şikayetçi tarafından idareden aşırı düşük teklif sorgulaması yapması talep edilmiş ve idarenin sözkonusu firmanın teklifine ilişkin yaptığı sorgulamada teklif bedelinin sadece asgari işçilik maliyeti (brüt asgari ücret, yemek bedeli, yol bedeli) ve % 3 sözleşme giderlerini  karşıladığı, temizlik ekipman ve malzemesi ve giyecek bedeli için herhangi bir bedeli öngörmediği ve bu bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgelerin sunulmadığı, gerekçe olarak temizlik hizmetinin yürütülmesi için gerekli olan malzemelerin stoklarında fazla miktarda bulunduğu açıklaması yapıldığı, idare tarafından bu gerekçenin “aynı firmanın 3 yıldır idarelerine temizlik hizmeti sunduğu ve önceki yıllarda da temizlik malzemesi için bedel öngörmedikleri ancak malzemede eksiklik meydana getirmeden hizmeti sorunsuz şekilde yürüttükleri” gerekçesiyle uygun bulunarak 05.02.2007 tarihinde kesinleşen ihale kararı alındığı anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamenin “Çalıştırılacak İşçi Sayısı” başlıklı 4 üncü maddesinde; temizlik hizmetleri için 3 işçinin çalıştırılması öngörülmüştür. İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin 26.3 bölümünde  Ayrıca personele yol bedeli (22 gün üzerinden) 30,80 YTL, Yemek bedeli (22 gün üzerinden) 77,00 YTL giyecek bedeli (yıllık) 30 YTL teklif fiyata dahildir” şeklinde düzenleme yapılarak isteklilerden tekliflerini buna göre belirlemeleri istenmiştir.

 

İhale tarihi 01.02.2007 tarihinde geçerli olan brüt asgari ücret ile giyim hariç olmak üzere idari şartnamede öngörülen yemek ve yol bedellerine göre hesap yapıldığında toplam asgari işçilik maliyeti 29.243,52 YTL’ye karşılık gelmekte, % 3 sözleşme gideri eklendiğinde teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 30.120,83 YTL şeklinde ortaya çıkmaktadır.

 

İhale üzerinde kalan firmanın teklif etmiş olduğu 30.120,83 YTL’lik bedelin giyim ve temizlik malzemeleri hariç asgari maliyet toplamı kadar olduğu, teklif bedelinin giyim ve temizlik malzemesine ilişkin bir maliyet öngörmediği, firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta ise temizlik malzemelerinin stoklarında mevcut bulunduğu ve ihale konusu işi yerine getirebilecek düzeyde olduğunun belirtildiği ve idarece bu açıklamanın uygun bulunduğu tespit edilmiştir.

 

           İdare tarafından temizlik malzemesi ve giyecek bedeli hariç 30.120,83 YTL olarak teklif edilen bedelin uygun bulunması Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi bölümünde yer alan ; … “Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan %3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır… Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” şeklindeki düzenlemeye aykırı görüldüğünden idarenin mevzuata aykırı işlem tesis ettiği anlaşılmıştır.

 

          Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra idarece ihalenin giyim ve temizlik malzeme giderlerini karşılamayan asgari maliyet tutarındaki 30.120,83 YTL’lik teklifin reddedilerek; ikinci teklif sahibi Egfa Ltd. Şti.’nin yaklaşık maliyete ve diğer teklife göre aşırı düşük olmayan 35.995,00 YTL’lik teklifinin, iki teklif arasındaki 5.874,17 YTL’lik fark açısından giyecek ve temizlik malzemesi için gerekli olan maliyeti de karşıladığı göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiğinden, iddia yerinde görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2)Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul