• Karar No: 2007/UH.Z-719
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :73
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-719
Şikayetçi:
 Şan Telekomünikasyon Bilişim Tem. Güv. Yemek Hizm. Tic. Ltd. Şti. Paris Cad. Nu 24/5 - Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. İ. Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği, 2000 Evler Mah. Karayazı Mevkii 50100 - NEVŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2007 / 490
Başvuruya konu ihale:
 2006/152779 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2007 tarih ve 08.00.65.0165/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. İ. Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 24.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Şan Telekomünikasyon Bilişim Tem. Güv. Yemek Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 08.01.2007 tarih ve 490 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan İlhan Müteahhitlik firmasının teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi gerektiği, hafta sonu, resmi ve dini bayramlarda çalıştırılacak işçi ücretlerinin teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği, buna göre teklif edilmesi gereken asgari işçilik tutarının 377.745,92.-YTL olması gerektiği, ancak hiçbir firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasında bu rakamı vermediği, ancak açıklamaların yeterli görüldüğü iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin teklif ve sözleşme türüne ilişkin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden verecekleri, ihale üzerinde bırakılan istekli ile götürü bedel sözleşme imzalanacağı düzenlemesine, teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 26.3 maddesinde, teklif edilecek bedele giyecek yardımının ayni olarak, yol ücretinin aylık 26 gün üzerinden ayni olarak dahil edileceği, ayrıca teknik şartnamede belirtilen makine ve ekipmanların kullanım bedellerinin, sarf malzemesi bedellerinin, sözleşme masraflarının ve diğer giderlerin teklif fiyata dahil olacağı düzenlemesine, ortak hükümlere ilişkin 56 ncı maddesinde, 2007 yılında resmi tatil, kurban ve ramazan bayramı tatili ile hafta sonu tatillerinde hangi gün kaç işçinin çalışacağına ve çalışılan tatil günlerinde hangi ücretin baz alınacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan İlhan Ltd. Şti. ve Tic. Ltd. Şti. ihaleye götürü bedel üzerinden 352.553,39.-YTL teklifte bulunmuştur.

 

İhale komisyonu yaptığı değerlendirme sonucunda Pırıltı San. ve Tic. Ltd. Şti., Partem San. ve Tic. Ltd. Şti., Tülümen Ltd. Şti., Öztürkler San. Ltd. Şti., Piramit San. ve Tic. Ltd. Şti., Şan Telekomünikasyon Tic. Ltd. Şti., Gökay Tic. A.Ş., Nokta San. ve Tic. Ltd. Şti. – Belpa San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Emin San. ve Tic. Ltd. Şti.., İlhan Ltd. Şti. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerini aşırı düşük teklif bulmuş ve ihale mevzuatı gereği bu firmalardan 27.11.2006 tarihli yazı ile tekliflerine açıklık getirmelerini istemiştir. Bu isteklilerden Pırıltı San. ve Tic. Ltd. Şti., Partem San. ve Tic. Ltd. Şti., Tülümen Ltd. Şti., Öztürkler San. Ltd. Şti. ve Piramit San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermediklerinden değerlendirme dışı bırakılmıştır. İlhan Ltd. Şti., Nokta San. ve Tic. Ltd. Şti. – Belpa San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Emin San. ve Tic. Ltd. Şti., Gökay Tic. A.Ş. ve Şan Telekomünikasyon Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri açıklamalar ise ihale komisyonunca uygun bulunmuştur.

 

İhale üzerinde bırakılan İlhan Ltd. Şti. aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında teklifinin bileşenlerini,

 

İşçilik maliyeti ( resmi tatillerde çalışılan günler hariç)    : 318.727,44.-

Giyecek bedeli                                                            :        590,40.-

Yol gideri                                                                               :     1.903,00.-

Resmi tatillerde çalışılan günler için işçilik maliyeti         :     4.836,16.-

GENEL TOPLAM                                                                 : 326.057,00.-

Sözleşme gideri (%3)                                                              :     9.788,07.-

Teklif edilen maliyet toplamı                                                    : 335.845,07.-

Temizlik malzemesi bedeli                                                       :   15.912,00.-

Firma karı                                                                               :        796,32.-

Teklif edilen yıllık bedel                                                           . 352.553,39.-

 

şeklinde açıklamış ve açıklamasının ekine Kurumun internet sitesinde yer alan işçilik maliyeti hesaplama modülünden teklif bileşenlerine göre, asgari işçilik maliyeti ve resmi tatil günleri için ücret toplamı çıktılarını, temizlik malzemeleri için Gül-Tur Tem. ve Gıda Ürn. San. Tic. Ltd. Şti.’den aldığı proforma faturayı, giyecek bedeli için Başaran Tekstil’den aldığı yazıyı, Kamu İhale Genel Tebliği gereği teklife makine ve demirbaş amortisman bedeli yansıtılmadığına dair yazıyı, şirkete ait minübüsü bedeli karşılığında personel taşımacılığında kullanılmak üzere kiralandığına dair yazıyı ve aracın ruhsatının fotokopisini eklemiştir.

 

İdare ihale üzerinde bırakılan firmanın sunmuş olduğu belgeler ve teklif bileşenlerine dikkate alarak yapmış olduğu hesaplama sonucunda resmi tatil günlerinde çalışılan günler dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyeti 351.750,70.-YTL olarak hesaplamış ve teklif edilen bedel de bu maliyetten 802,69.-YTL daha fazla olduğundan, aşırı düşük teklif sorgulamasına yapılan açıklamayı uygun bulmuş ve ihaleyi İlhan Ltd. Şti. üzerinde bırakmıştır.

 

Başvuru sahibi ise aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında teklifinin bileşenlerini,

 

İşçilik maliyeti ( resmi tatillerde çalışılan günler hariç)    : 318.727,44.-

Giyecek bedeli                                                            :        738,00.-

Yol gideri                                                                               :   23.025,60.-

Resmi tatillerde ve hafta sonu çalışılan günler için

işçilik maliyeti                                                              :   48.016,16.-

GENEL TOPLAM                                                                 : 390.507,20.-

Sözleşme gideri (%3)                                                              :   11.715,21.-

Teklif edilen maliyet toplamı                                                    : 402.222,41.-

Temizlik malzemesi bedeli                                                       :   10.334,00.-

Makine amortisman                                                                :        980,00.-

Firma karı                                                                               :        463,59.-

Teklif edilen yıllık bedel                                                           . 414.000,00.-

 

şeklinde açıklamıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak masraflara ilişkin düzenlemede; resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacağı, ihale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenerek işçilik maliyetinin bulunacağı, çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtileceği ve aylık gün sayısının gösterileceği, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyeceği, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirleneceği, ,istekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecekleri ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecekleri belirtilmektedir.

 

Diğer yandan 4857 sayılı İş Kanununun çalışma sürelerini düzenleyen 63 üncü maddesinde; “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamede cumartesi günü için 15 işçinin, pazar günü için 25 işçinin çalışacağı düzenlemesine verilmiştir. Ayrıca resmi ve dini bayram tatili ile yılbaşında ve hafta sonlarında çalıştırılacak işçi sayısı ayrı ayrı belirlenmiştir. Bundan da her işçinin ayda 26 gün çalıştırılacağı, hafta da bir gün izin kullandırılacağı anlaşılmaktadır. Bu durumda anılan Kanunda öngörülen haftalık çalışma süresi ve idari şartnamede yer alan düzenlemeler ve Kamu İhale Genel Tebliği dikkate alındığında hafta sonu çalışmalar için ücret tahakkuk ettirilmemesi gerekmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli de düzenleme gereği, teklifine resmi ve dini bayram tatili ile yılbaşı tatilinde çalışacak işçiler için ücret eklemiş, hafta sonu çalışmaları için ise herhangi bir ücret eklememiştir. Başvuru sahibi ise, teklifine resmi ve dini bayram tatili ile yılbaşı tatilinde çalışacak işçiler için ücret eklemiş ayrıca teklifine hafta sonu çalışmalar içinde ücret ilave etmiştir.

 

Diğer yandan başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta yer alan teklif bileşenleri dikkate alınarak Kurumun intenet sitesindeki işçilik hesaplama modülü kullanılarak, teklif edilmesi gereken yol ve giyim bedeli ve sözleşme gideri dahil işçilik tutarı 330.858,54.-YTL, resmi ve dini bayram tatili ile yılbaşı tatilinde çalışılacak günler için sözleşme gideri hariç teklif edilmesi gereken işçilik tutarı 4.836,16.-YTL ve temizlik malzemesi bedeli 15.912,00.-YTL olmak üzere toplam 351.586,70.-YTL olarak hesaplanmıştır. İhale üzerinde bırakılan firma ise ihaleye 352.553,39.-YTL teklif etmiştir.

 

İdari şartnamede yer alan düzenlemeler, ihale mevzuatı ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ile ihale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevap, teklifinin bileşenleri ve idarenin değerlendirmeleri birlikte değerlendirildiğinde, ihalenin İlhan Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı, bu nedenle de başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul