• Karar No: 2007/UH.Z-720
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :74
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-720
Şikayetçi:
 Arslan Özel Güvenlik Eğit. ve Kor. Hizm. Ltd. Şti., Tepe Mahallesi Yeniyol Cad. Onat Pasajı K: 1 No: 45 - Marmaris/MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi, Suçum Mevkii 48200 Milas/MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2007 / 1163
Başvuruya konu ihale:
 2006/157638 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 08.01.46.0165/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’nce 24.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Arslan Özel Güvenlik Eğit. ve Kor. Hizm. Ltd. Şti.’nin 05.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.01.2007 tarih ve 1163 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklifleri ile ilgili olarak aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, teklif bileşenleri ile ilgili yaptıkları açıklamanın bir işçi için öngördükleri 20,00.-YTL kıyafet bedelinin, piyasa fiyatlarının altında olduğu, teklif edilmesi gereken asgari maliyete kıyafet bedeli sözleşme giderine dahil edilmemesi gerekirken, giyim bedelinin sözleşme bedeline eklendiği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, giyecek giderleri için proforma fatura sundukları, şartnamede teklif fiyata dahil olan masraflar maddesinin de hatalı eksik düzenlendiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece, başvuru sahibinin teklifi, bir işçi için öngörülen 20,00.-YTL kıyafet bedelinin piyasa fiyatlarının altında olduğu ve teklif edilmesi gereken asgari maliyete kıyafet bedeli sözleşme giderine dahil edilmemesi gerekirken, giyim bedelinin sözleşme bedeline eklendiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğine göre “ VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterlik" başlıklı  “G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” maddesinde; “ … İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır…” hükmüne yer verilmiştir.

 

Diğer yandan, aynı Tebliğin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde ise;

“…2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. … Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

16– İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir…” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Tebliğin söz konusu hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; resmi tatil ve bayram günlerinin yaklaşık maliyet hesabında, tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirmesinde teklif fiyata dahil edilmesi; bunun temini için bayram ve resmi tatil günleri ile bu günlerde çalıştırılacak işçi sayısının ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.

 

İhale ilanının Kamu İhale Bülteninde 27.10.2006 tarihinde yayınlandığı dikkate alındığında, şikayete konu ihalede 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

 

İhale dokümanında işin süresinin 7 gün 24 saat süreyle aralıksız (her türlü resmi ve dini bayram tatil günleri dahil) biri güvenlik şefi 15 kişi ile 365 gün olduğu, idari şartnamenin “Teklif fiyatına dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; işçilere yürürlükteki brüt asgari ücretin %16 fazlası ücret ödeneceği, işçilerin ulaşımı için aylık 26 gün üzerinden nakdi gidiş-dönüş brüt 3,50.-YTL yol ücreti hesaplanacağı, teknik şartnamede belirtilen giysi ve ekipmanların yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacağı, yüklenici tarafından yaptırılacak olan özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının teklif fiyata dahil edileceği düzenlemelerine yer verildiği, ancak işin süresi ve her türlü resmi ve dini bayram tatil günleri dahil aralıksız çalışılacağı dikkate alındığında çalışılacak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ücret talep edileceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği, yaklaşık maliyetin de resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününün dikkate alınmadan belirlendiği, ayrıca birim fiyat teklif cetvelinde de teklifin bilenleşenlerine ilişkin bir bilgiye yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

İhale konusu hizmetin süreklilik arz ettiği ve bu nedenle fazla ücret ödenmesi gerekmesi halinde bu ücretin ne şekilde ve nereden karşılanacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediğinden, anılan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinin bahse konu hükümlerini karşılamayacağı ortadadır.

 

Bununla birlikte 2007 yılında resmi tatil ve bayram günlerinin toplam 15,5 gün olduğu, hizmetin sürekliliği ve 3 vardiya çalışılacağı dikkate alındığında bir tatil günde en az 3 personele ilave ücret ödenmesi gerektiği, bu yaklaşımla, resmi bayram ve tatil günlerinde ödenecek ücret hesabına ilişkin işçilik modülüne girilecek gün sayısı; 3 işçi/gün x 15,5 gün = 46,5 gün şeklinde hesaplanarak 1.194,99.-YTL ilave ücret ödenmesinin söz konusu olacağı görülecektir.

 

Resmi bayram ve tatil günlerinde çalışacak personele ödenecek ücretin ihmal edilmesi halinde isteklilerce sunulan belgeler ve idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde yapılan hesaplamada;

Başvuru sahibinin teklif etmesi gereken asgari maliyetin 159.713,18.- YTL olduğu, başvuru sahibinin teklifinin de aynı olduğu, dolayısı ile teklifinde firma karı öngörmediği,

İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif etmesi gereken asgari maliyetin 160.782,78.- YTL olduğu, teklifinin ise 160.783,20.-YTL olduğu, dolayısı ile teklifin asgari maliyetten 42.-ykr daha fazla olduğu anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte resmi bayram ve tatil günlerinde ödenecek ücret, bu günlerde çalışacak işçi sayısına bağlı olarak değişecektir. İdari şartnamede her vardiyadaki işçi sayısı dikkate alınarak resmi tatillerde çalıştırılacak işçi-gün sayısına ilişkin belirleme yapılması halinde resmi tatil ve bayram günlerinde ödenecek ücretin hesaplanması mümkün olmaktadır. Aksi halde bu günlerde ödenecek ilave ücretin dolayısıyla da asgari maliyetin hesaplanması mümkün değildir. Yukarıda yapılan hesaplamalardan da anlaşılacağı üzere isteklilerin teklif etmeleri gereken asgari maliyet ve teklif ettikleri bedel dikkate alındığında, teklif edilmesi gereken asgari maliyete resmi bayram ve tatil günlerinde çalışılan günler için ödenecek ilave ücret eklendiğinde teklifin asgari maliyeti karşılamayacağı ortadadır.

 

Diğer yandan Başvuru sahibi ihaleye yukarıda da belirtildiği üzere 159.713,18.-YTL teklifte bulunmuştur. Başvuru sahibi aşırı düşük teklif sorgulamasında yaptığı açıklamada giyim bedeli olarak işçi başına 20,00-YTL toplamda 15 işçi için 300,00.-YTL bedel öngörmüş ve bunu Ersan Gömlek ve Teks. Ürn. San. Tic.’ten aldığı proforma fatura ile belgelemiştir. Ayrıca giyim bedeli için öngördüğü tutarın %3’ü oranında sözleşme giderini teklifine ilave etmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde "XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlığının "H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" maddesine ilişkin olarak asgari işçilik maliyetinin; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluştuğu, asgari işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacağı, asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan tekliflerin reddedileceği, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacağı, özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamının sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edileceği ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyeceği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Anılan Tebliğde yer verilen bu düzenlemeye göre giyim bedeli asgari işçilik maliyetinin bir bileşeni olarak görüldüğünden, giyim bedeli için de öngörülen bedelin %3’ü oranında sözleşme gideri öngörülmesi gerekmektedir.

 

Bu bağlamda ihale mevzuatı, ihale dokümanı, isteklilerin ihaleye sundukları belgeler birlikte değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin teklifinin, bir işçi için öngörülen 20,00.-YTL kıyafet bedelinin piyasa fiyatlarının altında olduğu ve teklif edilmesi gereken asgari maliyete kıyafet bedeli sözleşme giderine dahil edilmemesi gerekirken, giyim bedelinin sözleşme bedeline eklendiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, ancak resmi bayram ve tatil günlerinde çalışacak personele ödenmesi gereken ilave ücretin teklif fiyatına dahil olduğuna ilişkin ayrıca bir düzenleme yapılmamasının belirsizliğe dolayısı ile de teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin tespitini imkansız hale getirdiği, resmi bayram ve tatil günlerinde çalışacak personele ödenmesi gereken ilave ücretin teklif fiyatına dahil olduğuna ilişkin ayrıca bir düzenleme yapılmasa dahi Kamu İhale Genel Tebliğinin bahse konu hükümleri çerçevesinde bu ücretin yaklaşık maliyet hesabında, tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde dikkate alınması gerektiğinden, ihale üzerinde bırakılan firmanın ve başvuru sahibinin teklifine resmi bayram ve tatil günlerinde çalışacak personele ödenmesi gereken ilave ücret eklendiğinde tekliflerinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, bu nedenle de tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği tespit edildiğinden şikayetçinin, teklif fiyata dahil olan masraflar maddesinin hatalı ve eksik düzenlendiği iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğine göre "XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlıklı  "H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" maddesinin (b) fıkrasında; “…Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teklifine ilişkin olarak aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan isteklilerden başvuru sahibi Arslan Özel Güvenlik Eğit. ve Kor. Hizm. Ltd. Şti.’nin teklif bileşenleri arasında yer alan mali sorumluluk sigortasının tevsiki için Bayrak Sigorta ve Aracılık Hizmetleri-Serpil Bayrak’tan aldığı proforma faturayı, Milas Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin Hasan Eren Sigorta ve Aracı Hizmetlerinden aldığı protokolü, ihale üzerinde bırakılan Özkul Özel Güvenlik ve Eğt. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklif bileşenleri arasında yer alan mali sorumluluk sigortasının tevsiki için Sigorta-Brokerage’den aldığı yazıyı aşırı düşük teklif sorgulamasında değerlendirilmek üzere idareye sunduğu, ancak yukarıda anılan mevzuat gereği bu belgelere ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan ve yetkili kişilerin imzasını taşıyan teyit yazısının eklenmediği tespit edilmiştir. Bu durumda asgari maliyet içerisinde önemli bir bileşen olarak kabul edilen mali sorumluluk sigortasının tevsiki için sunulması gereken teyit belgelerini sunmayan Arslan Özel Güvenlik Eğit. ve Kor. Hizm. Ltd. Şti., Milas Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. ve Özkul Özel Güvenlik ve Eğt. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, resmi bayram ve tatil günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek ilave ücretin teklif fiyata dahil edilmesi gerekirken, ihale dokümanının mevzuata uygun olarak düzenlenmemesinin belirsizliğe neden olduğundan, bu belirsizliğinde tekliflerin hazırlanmasını ve değerlendirilmesini doğrudan etkilediğinden ihalenin iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul