En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-722
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :76
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-722
Şikayetçi:
 Muka Temizlik Hizm. Tic. Ltd. Şti. Merdivenköy Mandıra Cad. Rentaş İş Merkezi 173-38 Göztepe Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Kemankeş Cad. Karamustafapaşa Sok. NO:67 34425 Karaköy/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2007 / 4314
Başvuruya konu ihale:
 2006/179823 İhale Kayıt Numaralı “45 Kişi ile 2007 Yılı Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2007 tarih ve 08.04.25.0162/2007-7 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından 15.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “45 kişi ile 2007 Yılı Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Muka Temizlik Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 07.02.2007 tarih ve 4314 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendine göre süre yönünden reddine, aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine Kurulca karar verilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine, incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından 15.01.2007 tarihinde yapılan “45 Kişi ile 2007 Yılı Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine teklif verdikleri ancak birim fiyat teklif mektubu üzerinde düzeltme bulunduğu gerekçesi ile tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa rakamla yazılan tekliflerinde rakamın daha iyi okunabilmesi için üstünden bir kez daha yazıldığı, bu nedenle teklif mektubu üzerinde bir düzeltmeden bahsedilemeyeceği,

 

Diğer taraftan ihale dokümanında yapılan düzenlemelerden; işin tehlike derecesinin ne olduğuna ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı, idari şartnamenin 7.3.2 maddesi ile isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler kısmında 7.3.3 temizlik işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlik süresi dolmamış TS 12524 Temizlik Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi, TS EN ISO 9001 Belgesi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi istendiği, ilaçlama işiyle ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlik süresini doldurmamış TSE 8358 Belgesi, TS EN ISO 9001 Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi istendiği, anılan düzenlemenin 28.07.2006 tarihinde yayımlanan Kamu İhale Tebliğine aykırılık teşkil ettiği iddia edilerek anılan ihalede eşitlik ilkesini ve rekabeti engelleyici unsurlar oluştuğundan ihalenin iptal edilmesi talep edilmektedir.

 

15.01.2007 tarihinde yapılan ihaleye, başvuru sahibi tarafından teklif verilmiştir. Ancak 22.01.2007 tarihinde idareye yapılan şikayet başvurusunda; “15.01.2007 tarihli 2006/179823 ihale kayıt no.lu Genel Temizlik ihalenizde 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanun ve mevzuatlarına aykırılık teşkil eden durumlar olduğundan ihalenize teklif vermemiz mümkün olmamıştır.” şeklinde ifadeye yer verildikten sonra mevzuata aykırı olan hususlara yer verilerek ihale dokümanına yönelik bir şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Diğer taraftan başvuru sahibi, Kuruma yaptığı itirazen şikayet başvurusunda ise, idareye yapılan ihale dokümanına yönelik şikayetin yanında teklif mektubuna yönelik iddialara da yer vermiştir. Buna göre başvuru sahibinin Kuruma yaptığı itirazen şikayet başvurusu, ihale dokümanına ve değerlendirmeye yönelik olmak üzere iki başlık altında irdelenmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin teklif mektubu konusundaki iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale tarihi olan 15.01.2007 tarihinde, idarece düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağı ile uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanağa göre başvuru sahibinin teklif mektubunun uygun olmadığı idarece tespit edilmiştir. Teklif mektubuna ilişkin iddia ile ilgili olarak şikayete konu işlem, ihale tarihi itibariyle başvuru sahibi tarafından öğrenilmiştir. Kaldı ki başvuru sahibi de şikayete konu işlemin farkına varıldığı tarih olarak 15.01.2007 tarihini esas almıştır. Buna göre başvuru sahibinin 15.01.2007 tarihinden itibaren bu konuyla ilgili olarak 15 gün içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken bu konuda idareye herhangi bir şikayet başvurusunda bulunulmadan 07.02.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuru sahibinin 15 günlük idareye şikayet başvuru süresi geçirildiği anlaşıldığından, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince işlem yapılabilme imkanı olmadığından şikayet başvurusunun idareye gönderilmesine gerek kalmamıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin teklif mektubu ile ilgili olarak idareye şikayet başvurusunda bulunma süresi geçirilmiştir.

 

2- Başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik iddialarına ilişkin olarak;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin I- İhale işlemlerine karşı yapılacak idari başvuru yolları başlıklı bölümün A. İdareye şikayet başvurusu kısmının
2 ) Başvuru süresi başlıklı alt maddesinde; “4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacaktır.

 

İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu eylem veya işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olup, süreler; ilgisine göre tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

 

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilecektir…..

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir. Ancak ihale dokümanını satın almış olmasına rağmen ihaleye teklif vermeyen istekli olabilecekler, doküman satın alındığı tarihten itibaren onbeş günlük süre içerisinde ihale dokümanına karşı şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir. Öte yandan, ihale dokümanına itiraz edildikten sonra ihaleye teklif verilmiş olması, usulüne uygun olarak yapılmış şikayet başvurusunu ve idarenin cevabına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma hakkını etkilemeyecektir…” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Buna göre; 15.01.2007 tarihinde yapılan ihale ile ilgili olarak başvuru sahibinin ihale dokümanını 09.01.2007 tarihinde satın aldığı, ihaleye teklif verdiği, ihale dokümanına yönelik idareye şikayet başvurusunu 22.01.2007 tarihinde yaptığı tespit edilmiştir. Bu nedenle anılan isteklinin ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunun Tebliğde yapılan düzenlemeye aykırı bir başvuru olduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)      Başvurunun reddine,

 

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine Kurulca karar verilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul