• Karar No: 2007/UH.Z-723
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :78
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-723
Şikayetçi:
 Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hizm. Ltd. Şti. VEKİLİ: Avukat Sebahat Deniz Alaş Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Cad. İkizler İş Merkezi B Blok Kat:4 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 TMO Kayseri Şube Müdürlüğü Osman Kavuncu Caddesi No 186 KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.02.2007 / 4662
Başvuruya konu ihale:
 2006/176851 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.03.2007 tarih ve 08.04.64.0119/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TMO Kayseri Şube Müdürlüğü’nce 21.12.2006 tarihinde açık ihale usulü  ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hizm. Ltd. Şti. Vekili Avukat Sebahat Deniz Alaş’ın 05.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  09.02.2007 tarih ve 4662 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Başvuru konusu ihalede kesinleşen ihale kararının 22.12.2006 tarihli idare yazısı ile firmalarına 23.12.2006 tarihinde tatil günü mesai saati dışında elden tebliğ edildiği, dolayısıyla tebligat yasasına aykırı şekilde tebligat yapıldığı,

 

            2) İdarece ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam kararı alınmadan ihale üzerinde bırakılan firma ile mevzuata aykırı şekilde sözleşme imzalandığı,

 

            3) İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin aşırı düşük olduğu, giyim ve mali sorumluluk sigortasına ilişkin giderlerin karşılanmasının mümkün olmadığı, bu durumda idarenin ya yaklaşık maliyet hesabında yanıldığı ya da aşırı düşük teklif sorgulamasındaki değerlendirmeyi yanlış yaptığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

            4734 sayılı KanununKesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 nci maddesinin birinci fıkrasında;

            İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir…” hükmü yer almaktadır.

            Başvuru konusu ihalede kesinleşen ihale kararının 22.12.2006 tarihli idare yazısı ile başvuru sahibine 23.12.2006 cumartesi günü elden tebliğ edildiği, başvuru sahibinin anılan yazıyı tebellüğ etmekten imtina etmediği, gerek yukarıda yer alan mevzuat hükmü gerekse Tebligat Kanunun ilgili maddelerinde hafta sonu tebligat yapılmayacağına dair bir düzenleme bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;
            4734 sayılı KanununKesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 nci maddesinde;

             “(Değişik: 4964/ 26 md.) İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

 İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.” hükmü,

            Anılan Kanunun “Sözleşmeye Davet” başlıklı 42 nci maddesinin birinci fıkrasında;

            (Değişik: 4964/ 27 md.) 41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir…” hükmü,
            Anılan Kanunun 55 nci maddesinin beşinci fıkrasında;

            “(Değişik: 4964/ 33 md.) Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu ihale dosyasının incelenmesinden, kesinleşen ihale kararının 23.12.2006 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, bunun üzerine başvuru sahibi tarafından 27.12.2006 tarihli yazı ile teklifin uygun görülmeme gerekçelerinin sorulduğu, idarenin 28.12.2006 tarih ve 7003 sayılı yazısı ile açıklama yapıldığı, söz  konusu yazının 28.12.2006 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak 29.12.2006 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 05.01.2007 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 nci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde, idarece ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınacak kararın ancak idareye şikayet başvurusunda bulunulduktan sonra, şikayet sonuçlandırılmadan ve sözleşme imzalanmadan önce alınabileceği hüküm altına alınmıştır.  Mevcut durumda idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalandıktan sonra 05.01.2007 tarihinde yapıldığından, idarece sözleşme imzalanmadan önce ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmasına gerek bulunmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.
            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

            Başvuru konusu ihalede,  idari şartnamenin 2 nci maddesi ihale konusu işin 16 işyerinde 64 personel ile Silahlı ve Silahsız Özel Güvenlik hizmet alımı olduğu, 19 uncu maddesinde tekliflerin birim fiyat teklif olarak verileceği ve işin süresinin 12 ay olduğu belirtilmiştir.

 

            İdari Şartnamenin 26.1. maddesi; “İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir. Sözleşme bedeli üzerinden Kamu İhale Kurumuna ödenecek masraflar ayrıca sözleşme bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi ve karar pulu giderlerinin tamamı istekliye aittir.”

 

 Anılan şartnamenin 26.3. maddesi;

 

            26.3.1.Personelin yol gideri günlük (2,00-YTL), yemek gideri günlük (3,00-YTL), bordro ile ödenecek yemek ve yol giderinin aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır. Güvenlik personeline 2007 yılı içerisindeki dini ve milli bayram günleri ile yılbaşı gününden dolayı 4857 sayılı İş Kanunun 47. maddesi gereği Ödenecek ücretler teklif fiyata dahildir. 2007 yılında dini, milli ve yılbaşı günleri toplamı 14 gün olarak esas alınmıştır.

Teknik şartnamede ayrıntısı belirtilen giyeceklerin bedeli teklif fiyatına dahil ve ayni olarak ödenecektir.

             26.3.2. İşçilik ücreti ve diğer işçilik ödemeleri yükleniciye ait olup, teklif fiyatına dahildir.

             26.3.3.Çalıştırılacak olan özel güvenlik personelleri için özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yüklenici tarafından yaptırılacak olup, sigorta poliçe bedelleri teklif fiyatına dahildir.

            26.3.4. Teknik  şartnamede  belirtilen   ve  özel  güvenlik  personeli   tarafından  kullanılacak malzemeler yüklenici tarafından karşılanacak olup, bedelleri teklif fiyatına dahildir.”

 

         Anılan şartnamenin 26.5. maddesi; “İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 olarak tespit edilmiştir.”

 

Şeklinde düzenlenmiştir.

Teknik şartnamenin 14 üncü maddesinde; “Tüm özel güvenlik görevlilerine, asgari aşağıda belirtilen giyim eşyasını veya İçişleri Bakanlığınca onaylı dengini, mevsimlik olarak 14. maddede belirtildiği gibi ayrı ayrı, tek tip ve standartta ve yeni olarak vermek ve giydirmekle yüklenici yükümlüdür (Kıyafet teslimatı Özel güvenlik personeline imza mukabili teslim edilecek olup imza listesi idareye verilecektir.)

 

Yazlık kıyafete ait giyecekler:

 

CİNSİ

 

1-Gömlek (kısa kollu 2 adet)

2-Pantolon( 2 Adet)

3-Çorap(2 Adet)

4-Şapka kep{ l Adet)

5-Ayakkabı (l Adet)           

Kışlık kıyafete ait giyecekler

 

CİNSİ

1-Gömlek (Uzun kollu 2 adet)

2-Pantolon( 2 Adet)

3-Çorap(2 Adet)

4-Şapka kep{ l Adet)

5-Ayakkabı (l Adet)

6-Bot

7-Eldiven

8-Manto-Palto-Pardesü

(herhangi birinden 1 adet)

 

            düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale ilan tarih itibari ile yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;

 

          “(Değişik: 15/10/2006 – 26320 R.G. /6 md.) Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

      

          4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi;Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” hükmü ve Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII/G maddesi; “...İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır...” hükümleri uyarınca bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacağı belirtilen toplam personel sayısına ücret ödenmesi gerekmektedir.

 

           Her ne kadar 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde 2007 yılında ulusal bayram ve genel tatil günlerinin 15,5 güne karşılık geldiği anlaşılmakla birlikte, idarece ihale dokümanında yapılan düzenlemede çalışılacak ulusal bayram ve genel tatil günleri toplamının 14 gün olarak belirlendiği, ayrıca isteklilerin tekliflerini 14 gün üzerinden verdiği görülmüş olup, tarafımızca ulusal bayram ve genel tatil günleri için yapılan hesaplamada 14 gün esas alınmıştır.

 

          Bu açıklamalar doğrultusunda işin süresinin 12 ay ve çalışacak işçi sayısının 64 olduğu dikkate alındığında, işçilerin aylık ücreti, yemek, yol ve %3 sözleşme gideri dahil (özel güvenlik mali sorumluluk sigorta prim bedeli ve giyim bedeli hariç) asgari işçilik maliyetinin 630.601,27-YTL, idari şartnamede 14 gün olarak belirtilen resmi, dini bayram ve yılbaşı tatillerinde 48 işçi ile işin yürütüleceği dikkate alındığında bu giderin 14.888,36-YTL, bu durumda toplam asgari maliyetin (özel güvenlik mali sorumluluk sigorta prim bedeli ve giyim bedeli hariç) 645.489,63-YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede ihale üzerinde bırakılan Yaşar Süslü Özel Güvenlik Eğitim Alarm ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklife ilişkin açıklaması incelendiğinde; anılan isteklinin asgari işçilik maliyeti (yol + yemek + giyim + %3 sözleşme gideri) için 630.798,37-YTL, resmi - dini bayram ve yılbaşı günlerinde yapılacak çalışmalar için 14.888,36-YTL, mali sorumluluk sigorta bedeli olarak 1.008,00-YTL olmak üzere toplam 646.694,73-YTL teklif fiyatı verdiği, anılan isteklinin teklif fiyatının teklif edilmesi gereken asgari maliyetin üzerinde olduğu, açıklama ekinde Kamu İhale Kurumunun asgari maliyet modülünde hesaplanan asgari işçilik maliyeti ile resmi - dini bayram ve yılbaşı günlerine ilişkin hesaplamalara yer verildiği, giyim bedeli olarak 64 işçi için 191,36-YTL öngörüldüğü, bu konuyla ilgili Dinçler Tekstil ve Aklan Güvenlik’den alınan proforma faturalara yer verildiği, özel mali sorumluluk sigorta bedeli için Aviva Sigorta’dan alınan teklif çerçevesinde 1.008, 00-YTL öngörüldüğü, sigorta teklifinin Aviva Sigorta İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’nden teyit edildiğine ilişkin belgenin eklenildiği görülmüştür. Bu nedenle, anılan isteklinin açıklamalarının uygun görülerek ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından, iddia yerinde görülmemiştir.

 

Diğer yandan, ihale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde, idarece teklif fiyata dahil olması gereken iş kalemlerinden tümünün (64 güvenlikçinin yol ve yemek dahil 12 aylık asgari maliyeti,  güvenlik görevlilerinin 2007 yılı içerisinde resmi dini ve milli bayram ücretleri, giyim bedeli, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası, işveren karı) dikkate alınarak yaklaşık maliyetin hesaplandığı görüldüğünden, idarenin yaklaşık maliyet hesabında yanıldığı yönündeki iddia yerinde bulunmamıştır.

       

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul