• Karar No: 2007/UH.Z-724
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :79
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-724
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. Nu 62/3 GOP/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulucanlar Cad. Nu 59 06240 Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2007 / 747
Başvuruya konu ihale:
 2006/176903 İKN|li “Bilgi İşlem Personeli Hizmet Alımı İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 08.0105.0085/2007-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 26.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgi İşlem Personeli Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti’nin 26.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.01.2007 tarih ve 747 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1) Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 26.12.2006 tarihinde ihale edilen “Bilgi İşlem Personeli Hizmeti Alımı İşi”’ne ilişkin teknik şartnamenin 4.1 inci maddesinde; “Bir personel haftalık 45 saat çalışacaktır. Aşağıda çalışma saatleri idarece değiştirilebilecektir. Vardiyalar 24 saat kesintisiz hizmet gereği ve ulaşım şartları göz önüne alınarak düzenlenmiştir.” ifadesine yer verildiği ve akabinde hafta içi ve hafta sonu vardiya saatlerinin verildiği, idareye 2007 yılındaki toplam 15,5 gün resmi ve dini tatil bulunduğu, bu günlerde çalışacak personel sayısının bilinmesi gerektiği, 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 5. maddesinde konunun açıklandığı ve şartnamelerde bulunması gerektiği, bu amaçla KİK işçilik hesaplama modülüne de tatil günleri çalışan personelin ücretinin hesaplanabilmesi için ekleme yapıldığı,

 

2) Hak ediş ödemeleri konusunda netlik bulunmadığı, buna karşılık işçi maaş ödemelerinin en geç ayın 10’una kadar yapılmasının istendiği belirtilerek şartnamenin düzeltilmesi hususunda talepte bulunulduğu, idarenin bu taleplerini reddettiği, söz konusu ihaleye ilişkin şartnamenin mevzuata aykırı olduğu edilmektedir.   

  

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1.      Başvuru sahibinin  birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin 21.12.2006 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı, 26.12.2006 tarihinde ihale edilen işe teklif vermediği, dolayısıyla şikayet konusu ihalede istekli olabilecekler sıfatında olduğu ve şikayetinin ihale dokümanına yönelik olduğu belirlenmiştir.

 

Ankara Ulucanlar Göz Hastanesi tarafından “Bilgi İşlem Personeli Hizmet Alımı İşi” ‘nin 26.02.2006 tarihinde ihale edildiği, söz konusu işin 12 aylık 43 personel ile hizmet alımı işi olduğu belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde, söz konusu ihaleye ilişkin ihale dokümanında hafta sonu, özel ve resmi tatil günlerinde de çalışılacağının belirtildiği, ancak bu günlerde çalışacak personel sayısının ve ayrıntılarının belirtilmediği, bunun da tekliflerin hazırlanmasında gerçekçi maliyet hesaplamasının yapılmasına imkan tanımadığı iddia edilmiştir.

 

İhale konusu işin idari şartnamesinin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuatı gereğince ödenecek  vergi (KDV hariç), resim, harç ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.

 

26.2. (26.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

26.3. Ayrıca, yüklenici tarafından çalıştırılacak personele verilecek yol, giyecek gibi giderler teklif fiyata dahildir. Yüklenici firma istihdam ettiği personelden; uygulama sorumlusu şefe (1 kişi) asgari ücretin en az % 50 (yüzde elli) fazlasını ve donanım destek elemanlarına (3 kişi) asgari ücretin en az % 25(yirmi beş) fazlasını, veri hazırlama kontrol işletmeni konumundaki personele (39 kişi) asgari ücretin en az % 10 (yüzde on) fazlasını maaş olarak ödeyecektir.Her bir personelin bir aylık periyottaki yol gideri 26 (yirmi altı) takvim günü üzerinden gösterilecektir. İşçilerin yemek ihtiyaçları hastanemiz tarafından karşılanacaktır. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir. Giyecek gideri ayni olarak karşılanacak, yol gideri ise işçilere nakdi olarak ödenecektir. Yol bedelinin aylık brüt tutarı aşağıda çıkartılmıştır.

Yol gideri    :94,38- YTL.

 

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

 

26.5. Söz konusu işte çalıştırılacak personel için iş kazaları ve meslek hastalıkları  sigortası  prim oranı % 1,5 dur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “Bilgi-İşlem Çalışanları” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Firma madde 3’te anılan tüm hizmetlerin aksamadan ifası için aşağıda belirtilen sayılardan az olmamak şartıyla yine aşağıda belirtilen şartları yerine getirecek personeli hastanede çalıştırmak zorundadır.

4.1. Çalışma saatleri: Bir personel haftalık 45 (kırk beş) saat çalışacaktır.

Aşağıda çalışma saatleri idarece değiştirilebilecektir. Vardiyalar 24 saat kesintisiz hizmet gereği ve ulaşım şartları göz önüne alınarak düzenlenmiştir.

 

Hafta içi                                                         Hafta sonu ve resmi tatiller

I. Vardiya:    07.00-12:00                              III. Vardiya : 08-16

                    13:00-16:00                                                    16-08

                  16:00-07:00 (nöbet)

II. Vardiya: 08:00-12:00

                  13:00-17:00

 

4.2.Çalışan sayısı ve türleri: Yukarıda Madde 4-1’de belirtilen saatler çerçevesinde firma, çalışma saat ve bölgeleri hastane tarafından belirlenmek üzere biri şef toplam 43 personel çalıştırılacak olup, personelin çalışma ve görev tanımlamaları aşağıda bildirilmiştir. Çalıştırılan veri hazırlama ve kontrol işletmenlerinin hangi sayıda hangi bölümde çalışacağı hastane tarafından belirlenecektir. Hastane, istediği çalışanın çalışacağı yeri kendisi tespit etmek hakkına sahiptir.”  düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamenin yukarıda belirtilen hükmünden de anlaşılacağı üzere, ihale konusu hizmetin 24 saat kesintisiz olarak verileceği belirtilmiştir. 

 

İdareye yapılan başvuru üzerine idarenin cevap yazısında da; dini ve milli bayram günlerinde de hizmet gereği, belirlenen çalışma programı ve vardiyalı çalışma sisteminde belirtilen plan dahilinde hizmetin yürütüleceği ifade edilmiştir.

 

İhale ilanının 01.12.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlandığı tespit edildiğinden, şikayete konu ihalede, 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

 

  Anılan Tebliğin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde;

 

“…

2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. … Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

 

3-Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

….

 

16 –     İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

İdarenin yaklaşık maliyet hesapları incelendiğinde; teknik şartnamede özel ve resmi tatil günlerinde de personel çalıştırılacağı belirtilmesine karşın, idarece yaklaşık maliyetin hesaplanmasında özel ve resmi tatil günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek ücrete ilişkin bir hesaplama yapılmadığı ve teklif maliyetini oluşturan masraf kalemleri içerisine dahil edilmediği görülmüştür.

 

Yukarıda belirtilen tespitler Tebliğin bahse konu hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; bayram ve resmi tatil günlerinde ödenecek ek işçilik ücretinin yaklaşık maliyet hesabında, tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirmesinde teklif fiyata dahil edilmesi; bunun temini için personel çalıştırılacak bayram ve resmi tatil günleri ile bu günlerde çalıştırılacak personel sayısının  ihale dokümanında açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

         

Teknik şartnamede haftalık çalışma saatinin 45 saat olduğu, resmi tatil, bayram tatilleri ile idari tatillerde de hizmetin 24 saat kesintisiz olarak yürütüleceği, çalışma saatlerinin idare tarafından belirleneceği belirtilmiş ise de resmi tatil günlerinde çalışacak personel sayısı ve hangi sayıda hangi nitelikte personelin tatil günlerinde çalışacağı belirtilmemiştir.

 

          Teknik şartnamede yapılan bahse konu düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan hükümlerini karşılamadığı; resmi tatil ve bayram günlerinde çalıştırılacak işçi sayısı ve ödenecek ilave ücretin vardiya programına göre değişiklik göstereceği dikkate alındığında mevcut verilerle resmi tatil ve bayram günlerinde ödenecek ilave ücretin, dolayısıyla da asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, ihale dokümanının mevzuata uygun olarak düzenlenmemesinin tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesine doğrudan etkili olduğundan, bu aşamada tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması mümkün bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hak ediş ödemeleri konusunda netlik bulunmadığı, buna karşılık işçi maaş ödemelerinin en geç ayın 10’una kadar yapılmasının istendiği belirtilerek şartnamenin düzeltilmesi hususunda talepte bulunulduğu, idarenin bu taleplerini reddettiği, söz konusu ihaleye ilişkin şartnamenin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmiştir.

 

Şikayet konusu ihalenin idari şartnamesinin 57 nci maddesinde; “ Yüklenici firma istihdam ettiği işçi alacaklarını (maaş ve nakdi olarak verilmesi öngörülen yol bedelleri de dahil olmak üzere) işçiler adına açılacak banka hesaplarına (hak ediş ödemesi yapıldıktan sonra en geç üç gün içerisinde) ve bu ücretlere ilişkin SSK primleri ile vergileri de ilgili yerlere yatıracaktır. Herhangi bir sebeple idarenin yapacağı hak ediş ödemelerinde bir gecikme olması durumunda, hak ediş ödemesi beklenilmeden işçi ücretleri yine firma tarafından işçi hesaplarına takip eden ayın en geç 10’una kadar yatırılacaktır. Yüklenici firmaya hak edişi ödenirken, ödemesi yapılan bir önceki aya ilişkin belgeler (işçi ücretlerinin işçiler adına açılacak banka hesaplarına yatırıldığına dair belgeler ile bu ücretlere ilişkin SSK primleri ile vergilerin ilgili yerlere yatırıldığına dair belgeler) hak edişe eklenecektir. Bu belgelerin teyidi idarece yapılacaktır. Aksi durumda firmaya herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Hak ediş Ödemeleri” başlıklı 42 nci maddesinde;

 

“… Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin yukarıda belirtilen hükmünde yüklenici firmaya idarece yapılacak ödemelere ilişkin bir düzenleme getirilmiş, oysa İdari şartnamenin şikayet konusu olan 57 nci maddesinde yüklenici firmanın bünyesinde çalışanlarının ücretlerinin ödenmesinin geciktirilmemesine yönelik bir düzenleme getirilmiştir.

 

İdarenin şikayet başvurusuna cevap yazısında, bu düzenlemenin yüklenici firma bünyesinde çalışan personelin mağdur edilmemesine yönelik bir düzenleme olduğu, idarenin ihale konusu işte ödenek probleminin olmadığı ve hak ediş ödemelerinin geciktirilmeyeceği belirtilmiştir.

 

İhale dosyasında yer alan belge ve bilgilerden, ihale edilen işin 2007 yılı için fazlasıyla ödeneğinin mevcut olduğu görülmüştür.

 

Şikayet konusu husus mevzuat hükmü ile birlikte değerlendirildiğinde, idari şartnamede idarece yapılan yukarıdaki düzenlemenin gereksiz bir düzenleme olduğu, şikayet konusu ihalede ödenek problemi bulunmadığından bu ihale için uygulamada problem yaratmayacağı, ancak yapılan düzenlemenin yukarıda belirtilen mevzuat hükmüne uygun bir düzenleme olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            Karara konu ihalenin “Bilgi İşlem Personeli Hizmet” alımına ilişkin olduğu görülmektedir.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine, hastanede 43 personel istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde ihale yapılmasına 657 sayılı Kanunun 36. maddesine 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle eklenen ek fıkra hükmü de imkan vermemektedir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

Belirtilen gerekçeyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği  görüşüyle karara katılıyoruz.

 

 

     Muzaffer EREN                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                           

        Kurul Üyesi                                                                  Kurul Üyesi                  

           

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul