En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-726
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :82
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-726
Şikayetçi:
 Mimoza Tem. Mad. Kimya ve Hizm. Gıda Turz. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Bayol Pasajı No:62 TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Edirne Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü, Hürriyet Meydanı Belediye Ek Hizmet Binası Kat 3 EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2007 / 3068
Başvuruya konu ihale:
 2006/172822 İhale Kayıt Numaralı “Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne Hizmet Alım” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 08.03.30.0078/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Edirne Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü’nce 19.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne Hizmet Alım” ihalesine ilişkin olarak Mimoza Tem. Mad. Kimya ve Hizm. Gıda Turz. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  29.01.2007 tarih ve 3068 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Başvuru sahibinin taahhütlü posta yoluyla idareye gönderdiği 05.01.2007 tarihli şikayet dilekçesinin idarenin personeli tarafından 08.01.2007 tarihinde teslim alınmasına karşın şikayet dilekçesinin idare kayıtlarına 12.01.2007 tarih ve 181 sayı ile kaydedilmesi nedeniyle idareye şikayet başvurusunun süresi içerisinde yapılmadığı belirtilerek başvurunun süre yönünden reddedilmesi işlemlerinde sorumluluğu bulunanların değerlendirilmek gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere idarenin bağlı bulunduğu İç İşleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin yapıldığı 19.12.2006 günü ihalenin bitimine 3 dakika kala saat 10:57’de firmalarına ait teklif dosyasının ihale komisyonuna teslim edildiği, firmaları dosyasına 3 sıra numarası verildiği, anılan saatten sonra hiç kimsenin içeriye girmediği ve Beyaz Temizlik Ltd.Şti.’nin hiçbir yetkilisi orada olmadığı halde nereden geldiği anlaşılamayan bu firmaya ait dosyanın 4 sıra numarasına kaydedildiğinin bildirildiği, Beyaz Temizlik Hiz.Ltd.Şti.’ne ait dosyanın muhtemelen ihale komisyonu üyelerinden biri tarafından komisyona sunulduğu, bunun ihale Kanununa aykırı olduğu, ihaleye katılan dosyalar açılıp değerlendirildikten sonra ihale komisyonu üyelerinin tamamı tarafından ihalenin firmalarında kaldığının bildirildiği, bu sırada Beyaz Temizlik Hizmetleri Ltd.Şti.’ne ait dosyanın evrak eksikliği nedeniyle ihale dışı bırakıldığının bildirildiği, ihalenin firmalarında kaldığına ilişkin yazı beklenirken, 26.12.2006 tarihli yazı ile söz konusu ihalenin Beyaz Temizlik Hizmetleri İnşaat Turizm Hay.San.Tic.Ltd.Şti.’nde kaldığının bildirildiği, 26.12.2006 tarihinde postaya verilen yazının bu tarihten 7 gün sonra yani 02.01.2007 tarihinde taraflarına tebliğ edilmiş sayılması gerektiğinden bu tarihten itibaren 5 günlük yasal süresi içinde 05.01.2007 tarihinde bir dilekçeyle itirazlarının idareye bildirildiği, itirazın süresinde yapılmadığı gerekçesi ile değerlendirmeye alınmadan reddedildiğinin 12.01.2007 tarihli bir yazı ile taraflarına bildirildiği, Beyaz Temizlik Hizmetleri İnş.Turizm Hay.San.Tic.Ltd.Şti.’nin dosyasında teminat mektubu olmadığı sadece bankaya para yatırdığına ilişkin dekont bulunduğu, hatta bunun tek seferde yatırılmadığı, 10.000,00.-YTL olan teminat için her biri 5.000,00.-YTL’lik iki adet dekont bulunduğunun bildirildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

    İdarenin 01.02.2007 tarih ve 123(2007)-36 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve 05.02.2007 tarih ve 3909 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan ihale işlem dosyasının ve idarenin 21.02.2007 tarih ve 123-(2007)-83 sayılı yazısı ile Edirne PTT Merkez Müdürlüğünün 22.02.2007 tarih ve 371/100-01 sayılı yazılarının incelenmesi sonucunda;

 

Kesinleşen ihale kararının 26.12.2006 tarih ve 782 sayılı yazı ile ve iadeli taahhütlü mektup yoluyla başvuru sahibine gönderildiği,

 

Kesinleşen ihale kararının başvuru sahibi firma tarafından 27.12.2006 tarihinde tebellüğ edildiği,

 

Başvuru sahibinin taahhütlü posta yoluyla idareye gönderdiği 05.01.2007 tarihli şikayet dilekçesinin idarenin personeli Erhan KORUYUCU tarafından 08.01.2007 tarihinde teslim alındığı, ancak idarenin 08.01.2007 tarihinde teslim aldığı şikayet dilekçesinin idare kayıtlarına 12.01.2007 tarih ve 181 sayı ile kaydedildiği,

 

İdarenin 12.01.2007 tarih ve 123-(2007)-840 sayılı yazısı ile şikayet başvurusunun süre yönünden reddedildiği, idarenin kararının 13.01.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmesi üzerine 29.01.2007 tarihinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin şikayetin farkına vardığı tarihi izleyen 15 gün içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunup bulunmadığının belirlenmesinde; taahhütlü posta yoluyla idareye gönderilen şikayet dilekçesinin idarenin kayıtlarına alındığı tarihin değil,  idareye ulaştığı tarihin esas alınması gerekmektedir.

 

Şikayet dilekçesinin idareye teslim edildiği 08.01.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu esas alındığında, kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine bildirildiği  27.12.2006 tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmış olup, idareye yapılan şikayet başvurusunun süre yönünden mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            Şikayete konusu ihaleye ait ilanın ve idari şartnamenin 3 üncü maddesinde ihalenin 19.12.2006 tarihinde ve saat 11:00’da yapılacağı belirtilmiştir.

 

  19.12.2006 tarihinde saat 11:00’da yapılan şikayet konusu ihaleye Beyaz Temizlik Hizmetleri Nak. İnş. Tur. Hay. San.Tic.Ltd.Şti., Mimoza Tem. Mad. Kimya ve Hiz. Gıda Turizm İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Öz Özdemir Ltd.Şti. ve Bulut Beton Parke İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. olmak üzere 4 istekli tarafından teklif sunulduğu,

 

Beyaz Temizlik Hizmetleri İnş.Turizm Hay.San.Tic.Ltd.Şti.’nin 19.12.2006 tarihinde ve saat 10:59’da 4 sıra numarası ile ihale teklif zarfının idarece teslim alındığına ilişkin İhale Teklif Zarfı Alındı belgesinin (KİK006.0/H nolu standart form) idare tarafından düzenlendiği,

 

Ayrıca; Bulut Beton Parke İnş.Tic.San.Ltd.Şti.’nin 19.12.2006 tarih ve saat 10:45’de 1 sıra numarası, Öz Özdemir Ltd.Şti.’nin 19.12.2006 tarih ve saat 10:48’de 2 sıra numarası ile ve başvuru sahibi Mimoza Tem. Mad. Kimya ve Hiz. Gıda Turizm İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.12.2006 tarih ve saat 10:57’de 3 sıra numarası ile teklif zarflarının teslim alındığına ilişkin Teklif Zarfı Alındı Belgelerinin idarece düzenlendiği,

 

İdarece düzenlenen 19.12.2006 tarihli “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” uyarınca; ihale üzerinde bırakılan Beyaz Temizlik Hizmetleri İnş.Turizm Hay.San.Tic.Ltd.Şti.’nin ihaleye katılabilmek için sunduğu yeterlik belgelerinin tam ve uygun bulunduğu,

 

26.12.2006 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin en düşük fiyat teklifinde bulunan Beyaz Temizlik Hizmetleri İnş.Turizm Hay.San.Tic.Ltd.Şti.’ne ihale edilmesine karar verildiği ve ihale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylandığı,

 

12.01.2007 tarihinde sözleşmeye davet yazısı elden tebliğ edilen Beyaz Temizlik Hizmetleri İnş.Turizm Hay.San.Tic.Ltd.Şti. ile idare arasında aynı tarihte ihale konusu işe ilişkin sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 66 ncı maddesinde; “… Ön yeterlik değerlendirmesi veya ihale tarih ve saatine kadar verilen başvurular (standart form KİK017.0/H) ve tekliflerin alınması ve açılması işlemleri, 4734 sayılı Kanun ve Tip İdari şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde ve aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilir:

1- Ön Yeterlik Başvurusu/Yeterlik Başvurusu/İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi (Standart form KİK006.0/H).

2- Alınan Ön Yeterlik Başvuru Belgelerinin/ Yeterlik Başvuru Belgelerinin/İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanak (Standart form KİK007.0/H).

3-Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Ön Yeterlik Başvurusunun/Yeterlik Başvurusunun/İhale Teklifinin Alınış Zamanına İlişkin Tutanak (Standart form KİK008.0/H).

4- Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Ön Yeterlik Başvuru/Yeterlik Başvuru/Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı (Standart form KİK009.0/H).

5- Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (Standart form KİK010.0/H).

 

Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

 

Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak da (standart form KİK020.0/H) doldurulur. ..” hükmü yer almıştır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yapılan incelemede; Beyaz Temizlik Hiz.Ltd.Şti.’ne ait teklif zarfının ihale tarih ve saatinden önce idare yetkilisine teslim edildiği ve idare yetkilisi tarafından da ihale tarih ve saatinde ihale komisyonuna teslim edildiğine ilişkin tutanakların düzenlendiği ve düzenlenen tutanakların Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesine uygun olduğu görülmüş olup, başvuru sahibinin “Beyaz Temizlik Hiz.Ltd.Şti.’ne ait dosyanın muhtemelen ihale komisyonu üyelerinden biri tarafından komisyona sunulduğu” şeklindeki iddiasını destekleyici herhangi bir bilgi veya belgeye ulaşılamadığı gibi, başvuru sahibi tarafından da iddialarını kanıtlayıcı herhangi bir belge sunulmadığı anlaşıldığından, iddianın yerinde bulunmadığı görüşüne varılmıştır.

 

  Diğer yandan Beyaz Temizlik Hizmetleri İnş.Turizm Hay.San.Tic.Ltd.Şti.’nin dosyasında teminat mektubu olmadığı iddiasına ilişkin incelemede; ihale üzerinde bırakılan Beyaz Temizlik Hizmetleri İnş.Turizm Hay.San.Tic.Ltd.Şti.’nin geçici teminat tutarı olan toplam 10.000,00.-YTL’nin idarece tahsil edildiğine ve idarenin banka hesaplarına 18.12.2006 tarihinde yatırıldığına ilişkin Edirne Belediyesi Saymanlığı Teslimat Müzekkeresi ile Banka dekontlarının ihale işlem dosyasında yer aldığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “Geçici Teminat” başlıklı 33 üncü maddesinde;  İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3´ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır…”,

            “Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler” başlıklı 34 üncü maddesinde; Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası.  

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler...

 Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur…” hükümleri yer almıştır.

            Mevzuat uyarınca teklif edilen bedelin %3 ü oranından az olmamak üzere verilecek geçici teminatın tedavüldeki Türk Parası şeklinde Saymanlık veya Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması mümkün bulunduğundan ve Beyaz Temizlik Hizmetleri İnş.Turizm Hay.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından geçici teminat tutarının idarenin hesaplarına yatırıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası da yerinde bulunmamıştır.

            Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) İhale konusu işin Belediye Kanunu kapsamında hizmet alımı yoluyla ihale edilip edilemeyeceği yönünden incelenmesi ve idareye 08.01.2007 tarihinde yapılan şikayet başvurusunun idare tarafından 12.01.2007 tarihinde kayıtlarına alınması neticesinde başvurunun süresi içerisinde alınmadığı, hususlarının İçişleri Bakanlığına bildirilmesine

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhale dokümanında yer alan düzenlemeler uyarınca; ihale konusu iş için alınan personelin zabıta hizmetlerini yürütmek için istihdam edileceği anlaşılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci maddesinde; Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” ,

4734 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinde; “Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,… ifade eder.” ,

Aynı Kanunun 62 nci maddesinin (e) bendinde; “İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir.” ,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinde; “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.”,

Aynı Kanunun “Zabıtanın görev ve yetkileri” başlıklı 51 inci maddesinde; “Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.

Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.

Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir.

Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.” ,

hükümleri bulunmaktadır.

Tüm bu düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde; belediyelere bağlı zabıta müdürlükleri tarafından yerine getirilen kamu hizmetinin, genel idare esaslarına göre belediye tarafından yürütülmekle yükümlü olunan asli ve sürekli nitelikte bir görev olduğu, bu görevi yerine getirecek personelin kadro esasına göre istihdam edilmesi ve görevin yerine getirilmesinde merkezi idare ile statüer ilişki içinde bulunulduğu, kamu gücünün kullanıldığı, ayrıca kolluk faaliyetlerinin yerine getirilmesi sırasında meydana gelebilecek zararlardan idarenin doğrudan sorumlu tutulacağı göz önüne alındığında, zabıta hizmetlerinin yürütülmesi kapsamındaki işlerin memurlar veya diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerektiği ve bu işlerin hizmet alımı yoluyla ihale edilmesinin yasal olarak mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

            Açıklanan nedenlerle; idarenin söz konusu hizmeti 4734 sayılı Kanun uyarınca yürütülecek bir ihaleye konu edemeyeceği, aksine uygulamanın hukuka açıkça bir aykırılık hali teşkil edeceği anlaşıldığından  “ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali” yönünde karar verilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.

 

 

 

         Muzaffer EREN                      Hasan Hüseyin GÜRHAN            Kadir Nejat ÜNLÜ

            Kurul Üyesi                                      Kurul Üyesi                             Kurul Üyesi

           

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul