• Karar No: 2007/UH.Z-727
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :83
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-727
Şikayetçi:
 Delta Koruma ve Güv. Hizm. Ltd. Şti., İncilipınar Mahallesi 4 Nolu Cad. Yüncüler İş Merkezi K:2 No:51 Şehitkamil / GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Kosgeb Gaziantep İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü, Küçük Sanayi Sitesi Anafartalar Bulvarı .Pk.4 27110 Şehitkamil / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2007 / 1795
Başvuruya konu ihale:
 2006/184455 İhale Kayıt Numaralı “Kontrol ve Güvenlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 08.02.07.0187/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kosgeb Gaziantep İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü’nce 21.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kontrol ve Güvenlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Delta Koruma ve Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.01.2007 tarih ve 1795 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin, ihale kararının ve sözleşmenin iptaline,

 

Tespit edilen hususlar dikkate alınarak değerlendirmenin yeniden yapılması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhale konusu işin asgari işçilik maliyetinin (işçi ücretleri, yol ve yemek bedeli, %3 sözleşme giderleri dahil) 42.536,20 YTL olduğu, ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin bundan sadece 109,12 YTL fazla olduğu, işe ait teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde gereği özel güvenlik hizmetinin her türlü resmi ve dini tatil günleri dahil 7 gün 24 saat üzerinden 4 özel güvenlik görevlisi ile sağlanacağı dikkate alındığında ve resmi ve dini tatil ücreti, ayni olarak verilmesi gereken giyim bedeli ve yapılması zorunlu Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigorta primi de hesaba katıldığında idarenin hem kendilerinden hem de ihale üzerinde kalan firmadan açıklama istemesi gerektiği, resmi ve dini tatil ücretinin 2007 yılında 15,5 gün ve 4 personel üzerinden hesaplandığında 1.373,63 YTL olduğu, bu tutar asgari işçilik maliyeti üzerine eklendiğinde teklif edilmesi gereken asgari maliyetin 43.909,83 YTL olduğu, bunun ise ihale üzerinde kalan firmanın teklifinden daha yüksek olduğu, ancak idarenin ihale üzerinde kalan firmanın teklifini aşırı düşük teklif sorgulaması yaptıktan sonra reddetmesi gerekirken bunu yapmadığı, bu durumun ise Kamu İhale Genel Tebliği’nin H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi başlıklı maddesinin hizmet alımlarıyla ilgili (b) bendine ve aynı tebliğin G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri başlıklı maddesine ve aynı tebliğin G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı maddesinin 15 inci ve 16 ncı bendlerine aykırı olduğu, bu nedenle ihalenin kendi üzerlerine kalması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İşe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde hizmetin 4 işçi ile 12 ay (01.01.2007 – 31.12.2007) tarihleri arasında görüleceği, 26.3 üncü maddesinde “Personelin yol gideri günlük brüt 3,00 YTL olarak hesaplanacaktır. Yüklenici teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt 4,00 YTL olarak hesaplanacaktır. Yüklenici teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. 2007 yılında güvenlik elemanlarına verilecek giyim yardımı özellikleri; Mont  1 adet (Bondit su iticili kumaş, 120 gr elyaf, 90gr kapitone düz yaka), Gömlek 2 adet (%80 koton, %20 poli), Pantolon 2 adet (%20 polyester, /80 vizkon – özel emzimli), Ayakkabı 1 adet (%100 deri politermo taban), Kravat 2 adet (%199 polimit iç astar 200 gr), Kep 1 adet (%100 koton), Çorap 2 adet (merserize). Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 gün esas alınacaktır.”, 26.5 inci maddesinde “Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1,5 olarak tespit edilmiştir.”, teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde “Yüklenici Kurumun genel güvenliğini, 7 gün 24 saat süreyle aralıksız (her türlü Resmi ve Dini Tatil Günleri dahil) olarak, 4 özel güvenlik görevlisi ile sağlayacaktır. Çalışma saatleri ve vardiya sistemi  Kurumumuz ve yüklenici firma arasında 4857 No’lu Kanuna uygun olacak şekilde düzenlenebilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinin 2 nci bendinde “Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.”, 4 üncü bendinde “İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenerek işçilik maliyeti bulunacaktır.”,  16 ncı bendinde “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi, “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlıklı VIII/ G maddesinin 4 üncü fıkrasında “İdari şartnamenin "Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar" başlıklı maddesinde, giyim bedelinin ayni olacağı belirtilecektir. Her bir işçiye sözleşme süresince verilecek giyim eşyasının cinsi, nevi ve adedine ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılacaktır. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde giyime ilişkin düzenlemede giyimin 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olacağı ihale dokümanında  belirtilecektir.....”, 8 inci fıkrasının 3 üncü bendinde “İhale dokümanında günlük vardiya sayısı ile her vardiyada kaç personel çalıştırılacağı ve haftada çalışılacak gün sayısı belirtilmeden sadece çalışacak toplam güvenlik personeli sayısı belirtilmiş ise, ihale dokümanındaki toplam personel sayısı dikkate alınarak teklif verilecek ve teklifler değerlendirilecektir. İşin gerçekleştirilmesi aşamasında ise haftalık 45 saat olan çalışma süresi aşılmamak kaydıyla, ihale dokümanında öngörülen personel sayısı üzerinden iş programı yapılmak suretiyle vardiya sayıları, her vardiyada çalışacak personel sayısı ve haftalık gün sayısı belirlenecektir.”, 9 uncu fıkrasında “İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

            Buna göre söz konusu işe ait asgari işçilik maliyetinin (işçi ücretleri, yol ve yemek bedeli, %3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) 42.536,20 YTL olduğu, teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde her türlü resmi ve dini tatil günlerinde çalışılacağının belirtildiği, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde işin süresi olan 01.01.2007 - 31.12.2007 tarihleri arasında ulusal bayram ve genel tatil günleri toplamının 15,5 gün olduğundan hesaplamalarda bu sayının esas alınması gerektiği, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde de hizmet 24 saat kesintisiz yürütüleceğinden, 3  işçi ile 8’er saatlik vardiyalarla hizmetin yürütülebileceği dikkate alındığında, 3 işçi ile 15,5 gün için hesaplanan işçilik tutarının 1.030,23 YTL olacağı, dolayısıyla söz konusu işe ait maliyetin giyim ve Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası hariç 42.536,20 + 1.030,23= 43.566,43 YTL olduğu,

 

             İdarece şikayet başvurusuna verilen cevapta; tespit edilen asgari işçilik maliyetinin (işçi ücretleri, yol ve yemek bedeli, %3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) 42.536,20 YTL olduğu, ihale üzerinde kalan firmanın teklif fiyatının 42.645,32 YTL olduğu, dolayısıyla yaklaşık maliyetin altında kalmadığı, bu nedenle aşırı düşük sorgulaması yapma ihtiyacı duyulmadığının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu; 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, 

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,        Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı XIII/H-b maddesinde “.............Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

            İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

            .....................................

            Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

            .....................................

            Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

            Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

Dolayısıyla idareler yaklaşık maliyet ve diğer tekliflere göre aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden açıklama isteyerek değerlendireceklerdir. Bu değerlendirmede ise öncelikle teklifin yemek, yol ve giyim bedeli ile resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmaları da kapsayan işçilik maliyeti, işveren sigorta prim tutarı, ve asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılayıp karşılamadığına bakılacak, bu tutarı karşılamayanlar reddedilecek, bu tutarı karşılayanların teklifleri ise Özel Güvenlik Hizmet Alımları açısından giyim bedeli ve Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasını karşılayıp karşılamadığı açısından değerlendirilecektir. 

 

            Buna göre bahse konu ihalede giyim hariç asgari işçilik + %3 sözleşme gideri toplamının 43.566,43 YTL olduğu, ihaleye iki isteklinin teklif verdiği, ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin 42.645,32 YTL, başvuru sahibinin teklifinin 43.976,54 YTL olduğu, dolayısıyla her iki teklifinde yaklaşık maliyetin altında olduğu gibi ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin sözleşme ve genel gideri de içeren (giyim hariç) asgari işçilik maliyetinin de altında olduğu, başvuru sahibinin teklifinin ise bu maliyetin sadece  410,11 YTL üzerinde olduğu, bu farkın hem giyim bedelini hem de Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasını karşılaması gerektiği, idarenin yaklaşık maliyetin altında kalan bu teklif sahiplerinden açıklama isteyerek ihale üzerinde kalan firmayı değerlendirme dışı bırakması ve başvuru sahibi firmanın teklifinin giyim bedeli ve özel güvenlik mali sorumluluk  sigortasını karşılayıp karşılamadığı hususunda değerlendirme yapması gerekmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kesinleşen ihale kararı 21.12.2006 tarihinde postaya verilmiş, başvuru sahibi tarafından 25.12.2006 tarihinde tebellüğ edilmiştir. Ancak bu arada idarece sözleşmeye davet yazısı 22.12.2006 tarihinde postaya verilmiş, 27.12.2006 tarihinde de sözleşme imzalanmıştır. Başvuru sahibince kesinleşen ihale kararını tebellüğ ettiği tarihten 4 gün sonra, fakat sözleşmenin imzalanmasından 2 gün sonra 29.12.2006 tarihli yazı ile idareye şikayet başvurusunda bulunulmuş, idarece şikayet 08.01.2007 tarihli yazı ile cevaplandırılmıştır. Anılan yazı 12.01.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

            İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır….” hükmü,

 

4734 sayılı Kanunun “Sözleşmeye Davet” başlıklı 42 nci maddesinde ise; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir….” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarece imzalanan sözleşme, 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde belirtilen sürelere uyulmadan imzalandığı anlaşıldığından sözleşmenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin, ihale kararının ve sözleşmenin iptaline,

 

2) Yukarıda tespit edilen hususlar dikkate alınarak, her iki teklif sahibinden açıklama istenip değerlendirmenin yeniden yapılması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen dosyada, idare nezdindeki şikayet başvurusunun, ihale üzerinde kalan istekli ile 27.12.2006 tarihinde imzalanan sözleşmeden sonra 8.1.2007 tarihinde  başlatıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri hükümleri uyarınca sözleşme imzalanmadan önce başlatılmayan şikayet başvurularının reddi gerekeceğinden, vaki şikayet başvurusunun reddi ile iddia incelemesi kapsamında tesbit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı’na  bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyoruz.

 

 

 

                        H.Hüseyin GÜRHAN                                  Yaşar GÖK

                                 Kurul Üyesi                                          Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul