• Karar No: 2007/UH.Z-728
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :84
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-728
Şikayetçi:
 Delta Koruma ve Güv. Eğit. Hizm. Ltd. Şti., Servi Mahallesi Gültaş İşhanı K:3 KÜTAHYA
 İhaleyi yapan idare:
 Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi, Kavaklı Mahallesi Sağlık Caddesi No:3 43300 Tavşanlı/KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2007 / 1235
Başvuruya konu ihale:
 2006/172258 İhale Kayıt Numaralı “1 Yıllık Özek Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.02.2007 tarih ve 08.01.53.0187/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi’nce 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1 Yıllık Özek Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Delta Koruma ve Güv. Eğit. Hizm. Ltd. Şti.’nin 28.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.01.2007 tarih ve 1235 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İhale üzerinde kalan firmanın teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı, işe ait idari şartnamenin 26 ncı maddesinin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar kısmında belirtilen kriterlere göre 10 elemanın 12 aylık işçilik ücretinin  %3 sözleşme bedeli dahil 79.743,01 YTL, şartnamede belirtilen dini bayram ve yılbaşı tatil günü ücretlerinin 10 eleman  ve 13 gün üzerinden %3 sözleşme bedeli dahil 2.880,00 YTL olmak üzere asgari işçilik maliyetinin toplam 82.623,01 YTL olduğu, bu rakamın ihale üzerinde kalan firmanın teklifinden 1.057,53 YTL fazla olduğu, buna ek olarak şartnamenin 26.3 maddesinde Özel Güvenlik ve Mali Sorumluluk Sigortası yapılmasının zorunlu tutulduğu ve buna ilişkin maliyetin teklif fiyata dahil olduğunun belirtildiği, dolayısıyla ihale üzerinde kalan firmanın verdiği bu teklifle Özel Güvenlik ve Mali Sorumluluk Sigortasını da yaptıramayacağı,

 

İdarece şikayet başvurularına verilen cevapta bayram ve tatil günlerinin 2007’de 10 gün üzerinden hesaplanması gerektiği ve bayramda çalışacak eleman sayısının 5 kişi olduğu, dolayısıyla ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında kalmadığının belirtildiği, halbuki idari ve teknik şartnamede  bayram ve tatil günlerinin kaç gün üzerinden hesaplanacağının belirtilmediği, kendilerinin aynı tarihlerde yapılan ve aynı süreyi kapsayan Afyon Toprak Mahsulleri Ofisi Güvenlik ihalesinde belirtilen 13 günlük  bayram ve tatil süresini baz alarak hesaplama yaptıkları, ayrıca 2007 çalışma takviminde 14 dini bayram ve tatil günü olduğu, buna ek olarak da tatil günlerinde çalışacak kişi sayısının teknik şartnamede açıkça 10 kişi olarak belirtildiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İşe ait idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi;

“26.1 İlgili mevzuatı gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklife dahil edilecektir.

..............

26.3 Ayrıca, idarece belirlenecek olan yazlık ve kışlık iş giysisi; Gömlek (1 kışlık – 1 yazlık) 2 adet, Pantolon (1 kışlık – 1 yazlık) 2 adet, Kravat (1 kışlık – 1 yazlık) 2 adet, Mont 1 adet, Yağmurluk 1 adet, Kazak 1 adet, Kep 1 adet, Kemer 1 adet, Çorap (1 kışlık – 1 yazlık) 2 çift, Ayakkabı (1 kışlık – 1 yazlık) 2 çift ve teknik şartnamede belirtilen hizmetin yürütülmesi için gerekli diğer malzemelerin tutarları da teklif fiyata dahildir.

Yüklenici tarafından teklif fiyata dahil olan giyim bedelleri temin edilerek çalıştırılacak çalıştırılacak görevlilere ayni olarak verilecektir.

             Çalıştırılacak personelin çalışacakları gün sayısı vardiyalarına ilişkin bilgiler, dini, milli bayram günleri, yılbaşı tatili ve resmi tatil günlerinde çalışacak personel sayısına ilişkin bilgiler teknik şartnamede verilmiştir. Bu günlerde çalıştırılacak personele verilecek ücretler 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47 nci maddesine göre hesaplanacak olup, ödenecek bu tutarlar da teklif fiyata dahildir.

            Firma personelinin yemek ihtiyacı 22.05.2005 tarihli Sağlık Bakanlığı Araştırma  Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının 29 Sayılı Genelgesi doğrultusunda kurum tarafından karşılanacaktır.

            Özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin esas ve usuller Hazine Müsteşarlığınca belirlenir. Bu konudaki tüm maliyet teklif fiyata dahildir.

            ................. 

            26.5 İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %1,5’dir.” düzenlemesine ,

 

Teknik şartnamenin “GÖREVLİLERİN ÇALIŞMA YERLERİ VE GÖREVLİ SAYILARI İÇİN 10 KİŞİLİK ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ ÖRNEK ELEMAN PLANLAMASI” başlıklı kısmında;

            “ GÜNDÜZ VARDİYASI:

                   a- Gündüz Vardiyası                : 5 Kişi

                   b- Vardiya                                : 5 Kişi

          

                   TOPLAM                                 : 10 Kişi

 

             GECE VE TATİL GÜNLERİ VARDİYASI: Vardiyada çalışan personel gece vardiyasını döndürecektir. Tatil günleri, bayram ve resmi tatil günlerinde çalışma normal sürecinde çalışacak olup bu günlerde çalışanlara ödenecek ücretlerde ödenecek ücretler iş kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII. numaralı başlığının “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlıklı G maddesinin dokuzuncu fıkrasında “İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.” düzenlemesi,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII. numaralı başlığının “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı G maddesinin 12 numaralı fıkrasında “Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.” düzenlemesi,

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu; 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII. numaralı başlığının “Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı H maddesinin (b) fıkrasında; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

            Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

            Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

            İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

            ..........

            Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

             ..........

            Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.

            Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

            Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir....” düzenlemesi yer almaktadır.        

 

            Mevzuat uyarınca, özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif değerlendirmesinde; yemek, yol ve giyim bedeli dahil resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günündeki çalışmaları da kapsayan asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan tekliflerin reddedilecek, asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan tekliflerin idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemi olan özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacak,  işe ilişkin her tür ekipman alet edevatın (cop, düdük vs.) ise sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecektir.

 

Söz konusu ihalede yol ve yemek bedelinin isteklilerce karşılanması öngörülmediğinden, aşırı düşük teklif değerlendirmesinde; normal günler ile resmi ve dini bayram günleri ve yılbaşı günü için hesaplanan işçilik, giysi bedeli ve % 3 sözleşme gideri dahil hesaplanan asgari işçilik maliyetine,  özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli eklenmesi suretiyle isteklilere ait asgari maliyet toplamının hesaplanarak tekliflerin değerlendirilebileceği anlaşılmaktadır.

 

İdarece yapılan hesaplamada, resmi ve dini bayram günlerinde 5 personelin 10 gün çalışacağı baz alınarak, asgari maliyetin 80.550,78 YTL (zorunlu mali sorumluluk sigortası vb. giderler ile giyim bedeli hariç, % 3 sözleşme gideri dahil), yaklaşık maliyette giyim bedelinin 1889,5 YTL olduğu ve yapılan bu hesaplama doğrultusunda tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında geçerli en düşük teklifi veren Yıldız-Ay Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’den (81.565,48 YTL) teklif bileşenleriyle ilgili açıklama istendiği, Yıldız-Ay Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin açıklamasında;

“Giyim bedeli için Hakon Tekstil’den alınan proforma faturada 1 işçi için önerilen;

 

Gömlek (1 kışlık – 1 yazlık) 2 adet       : 7,00

Pantolon (1 kışlık – 1 yazlık) 2 adet      : 10,00

Kravat (1 kışlık – 1 yazlık) 2 adet         : 1,50

Mont 1 adet                                            : 8,00

Yağmurluk 1 adet                                  : 2,50

Kazak 1 adet                                          : 5.00

Kep 1 adet                                              : 2,00

Kemer 1 adet                                          : 2,00

Çorap (1 kışlık – 1 yazlık) 2 çift            : 1,00

Ayakkabı (1 kışlık – 1 yazlık) 2 çift      : 10,00

Toplam                                                   : 49,00 YTL

 

tutarındaki fiyatın esas alındığı, işçilik hesaplama modülünden 10 işçi 12 aylık asgari maliyetin giyim bedeli hariç 79.743,01 YTL, giyim bedeli dahil 80.247,71 YTL olarak, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde 5 personelin 10 gün çalışacağı baz alınarak işçilik hesaplama modülünden tatil günleri ücret toplamının 1.107,77 YTL olarak hesaplandığı, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası için Anadolu Sigorta’dan alınan ve İlgili sigorta şirketinin Bölge Müdürlüğü’nden alınan 210 YTL tutarındaki fiyatın esas alındığı, bu tutarlar ile teklifleri olan YTL’ye ulaşıldığı, hesapta %3 sözleşme giderine yer verildiği (2.369,58 YTL), ancak sözleşme masraflarının firmalarına karar pulu,damga vergisi, KİK payı ve noter gideri dahil olmak üzere 1.427,41 YTL’ye malolacağı, dolayısıyla 942,17 YTL karlarının olacağını” belirttiği, dolayısıyla Yıldız-Ay Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin de resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde 5 personelin 10 gün çalışacağını varsaydığı, idarenin bu açıklamayı yeterli bularak ihaleyi bu istekli üzerine bıraktığı tespit edilmiştir.  

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde idarece resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılacak gün sayısının belirtilmediği, teknik şartnamede tatil günleri, bayram ve resmi tatil günlerinde çalışmanın normal sürecinde devam edeceğinin düzenlendiği, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde işin süresi olan 01.01.2007 - 31.12.2007 tarihleri arasında ulusal bayram ve genel tatil günleri toplamının 15,5 gün olduğundan hesaplamalarda bu sayının esas alınması gerekmektedir.

 

Tatil günleri, bayram ve resmi tatil günlerinde çalışacak personelle ilgili olarak da teknik şartnamede yer alan düzenlemenin son paragrafının başlığı vardiyanın gece ve tatil günlerini kapsadığı izlenimi doğursa da, son paragrafın ikinci cümlesinde yer alan “Tatil günleri, bayram ve resmi tatil günlerinde çalışma normal sürecinde çalışacak olup” ifadesinden bu günlerde çalışmanın gündüz ve gece şeklinde normal sürecinde 10 kişi ile sürdürüleceği anlamı çıktığı, bunun ise resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak personelin 5 kişi mi yoksa 10 kişi mi olduğu yönünde tereddüde yol açtığı, nitekim ihaleyi kazanan firmanın bu sayıyı 5 kişi olarak almasına rağmen, başvuru sahibinin 10 kişi olarak aldığı tespit edilmiştir.

 

Yapılan değerlendirmede; resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü hariç işçilik ile % 3 sözleşme gideri dahil 10 işçi ve 12 ay için hesaplanan asgari maliyetin 79.743,01 YTL olduğu,

 

- Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü için 5 işçi ile 10 gün çalışılacağı varsayımında bu günler için hesaplanan işçilik tutarının 1.107,77 YTL olacağı, giyim ve Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası hariç asgari maliyetin 79.743,01 + 1.107,77 = 80.850,78 YTL,

- Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü için 5 işçi ile 15,5 gün çalışılacağı varsayımında bu günler için hesaplanan işçilik tutarının 1.717,04 YTL olacağı, giyim ve Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası hariç asgari maliyetin 79.743,01 + 1.717,04 = 81.460,05 YTL,

- Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü için 10 işçi ile 15,5 gün çalışılacağı varsayımında bu günler için hesaplanan işçilik tutarının 3.434,07 YTL olacağı, giyim ve Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası hariç asgari maliyetin 79.743,01 + 3.434,07 = 83.177,08 YTL olduğu,

 

İhaleyi kazanan firmanın giyim bedeli esas alınarak yapılan hesaplamada resmi ve dini bayram günleri ve yılbaşı günü hariç, 49,00 YTL tutarındaki giyim bedeli ve işçilik ile % 3 sözleşme gideri dahil 10 işçi ve 12 ay için hesaplanan asgari maliyetin 80.247,71 YTL olduğu, ihale üzerinde kalan firmanın Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası için esas aldığı tutarın 210 YTL olduğu dikkate alındığında;

 

a) İdarenin esas aldığı şekilde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü için 5 işçi ile 10 gün çalışılacağı varsayımında, ihale üzerinde kalan firmanın asgari maliyetinin 80.247,71 + 1.107,77 + 210 = 81.565,48 YTL olacağı, isteklinin teklifinin de zaten bu rakam olduğu,

 

b) Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü için çalışacak personel sayısının idarece yaklaşık maliyette esas alındığı gibi 5 işçi olarak, gün sayısının ise idarece şartnamelerde gün belirlenmediğinden 15,5 gün olarak ele alındığında, ihale üzerinde kalan firmanın asgari maliyetinin 80.247,71 + 1.717,04 + 210 = 82.174,75 YTL olacağı, isteklinin teklif fiyatının bu rakamın altında kaldığı,

 

c) Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü için çalışacak personel sayısının 10 işçi olarak, gün sayısının ise idarece şartnamelerde gün belirlenmediğinden 15,5 gün olarak ele alındığında, ihale üzerinde kalan firmanın asgari maliyetinin 80.247,71 + 3.434,07 + 210 = 83.891,78 YTL olacağı, isteklinin teklif fiyatının bu rakamın altında kaldığı,

 

Tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesi “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmünü, 12 nci maddesi “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmünü içermektedir.

 

Buna göre idarelerin şartnamelerde yapacakları düzenlemelerin açık olması ve isteklilerde tereddüt oluşturmaması gerekir. İhale konusu işte idarenin resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü için çalışacak personel sayısıyla ilgili düzenlemesinin açık olmadığı, isteklilerce farklı şekillerde algılandığı, bunun ise tekliflerin verilmesini etkilediği, bunun ise yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu,

 

Ayrıca idarece yaklaşık maliyet hesabında resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü için çalışılacak gün sayısını 10 gün olarak almasına rağmen yukarıda yer alan tebliğ hükmüne aykırı olarak şartnamede buna yer vermediği, bu durumda bu günlerin 2007 yılı için 15,5 gün olarak hesap edilmesi gerekirken, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında da bu günlere ait işçilik maliyetinin 10 gün üzerinden hesaplandığı, bunun da yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhale dokümanında resmi bayram ve tatil günlerinde çalıştırılacak personele ve ödenecek ücrete ilişkin olarak yapılan düzenlemelerde herhangi bir belirsizlik bulunmadığı görüşünde olduğumdan karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                                                                         Muzaffer EREN

                                                                                                                     Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul