• Karar No: 2007/UH.Z-729
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :85
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-729
Şikayetçi:
 Bil-soft Bilgisayar Yazılım Elek. Med. Sis. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., 6. Cadde Nu 60/5 A.Öveçler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Talatpaşa Bulvarı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2007 / 4112
Başvuruya konu ihale:
 2006/173508 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 60 Kişi İle Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.02.2007 tarih ve 08.04.05.0171/2007-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007 Yılı 60 Kişi İle Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti Alımı İşi ihalesine ilişkin olarak Bil-soft Bilgisayar Yazılım Elek. Med. Sis. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 29.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.02.2007 tarih ve 4112 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye ait idari şartname düzenlemeleri esas alınarak yapılan hesaplamaya göre ihale konusu işin (Yemek ve giyim giderleri hariç, yol gideri KDV indirilmiş şekilde) asgari işçilik maliyeti 640.025,52 YTLdir.

 

Başvuru sahibinin ayni karşılanması belirtilen yemek ve giyim giderleri hariç teklif miktarının 640.516,41 YTL olduğu, toplam yemek bedelinin 12.168,00 YTL, toplam giyim giderinin 240,00 YTL ve 158,21 YTL kar öngörüsü ile birlikte ihale teklif miktarı 653.082,62 YTLdir.

 

Aynı isteklinin, 60 kişi için yemek giderinin Ye-Doy Yemek Gıda Temzl. Hizmetleri İth. İhr. Ltd. Şti. tarafından 1 öğün 3 çeşit 1000 kalorilik yemeğin KDV hariç 0,65 YTL bedelle karşılanacağını taahhüt ettiği, İdarenin tarihsiz olduğu gerekçesiyle kabul etmediği yazının anılan İdarenin söz konusu ihalesi için verildiğinin yazıda bulunan “Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 60 kişilik 1 öğün…”  ibaresinden anlaşıldığı,

 

Anılan İdarenin 60 kişi istihdamı gerektiren başka bir ihale yapmadığı, söz konusu taahhütnamenin incelemeye konu ihale için alındığı anlaşıldığından yazıda tarih belirtilmemiş olması teklifin geçersiz olduğu anlamını taşımayacaktır.

 

Bunun yanında, isteklilerin alımlarını tevsik edecekleri belgelerde tarih belirtilmesi gerektiğine ilişkin olarak mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmadığından, alınan teklif mektuplarının İdare tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından giyim bedeline ilişkin olarak da iki takım iş elbisesi için 2x2=4,00 YTL teklif içeren  Mert İnş. Med. Tem. Yemek Teks. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş teklif mektubu sunulduğu,

 

Öte yandan şikayete konu aşırı düşük sorgulamasının yapıldığı yemek ve giyim giderleri için İdare tarafından iki adet iş elbisesi için (8X2)=16 YTL ve 1 kişi üç çeşit 1000 kalori değerinde  yemek için  3,29 YTL yaklaşık maliyet belirlendiği,

 

Şikayete konu yaklaşık maliyet sorgulamasında açıklama talep edilen yemek ve giyim giderleri için ihaleye teklif veren aşırı düşük sorgulaması yapılan diğer firmaların öngördükleri tutarların,

 

İsteklinin Adı

Yemek Bedeli(YTL)

Giyim Bedeli(2 çift)(YTL)

Zaloğlu Temizlik Güv. Turz. Gıda Paz. Ltd. Şti.

2,40

7,50x2= 15,00

Teknik Işık Temizlik Maddeleri Taşeronluk Hizmetleri  Yapı  Malzemeleri ve Turizm  Tic. Ltd. Şti.

2,10

7,50 x2=15,00

 

Olduğu, bu miktarların alınan teklif mektupları ile belgelendirildiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; İhale komisyonunun; imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği belirtilmiştir.

Anılan Kanun hükmünden isteklilerin açıklamalarını belgelendirmek suretiyle idareye sunacakları ve idarenin de aşırı düşük teklifleri belgeleri ve açıklamaları dikkate alarak değerlendireceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle açıklamada yer alan bir maliyetin salt belgelendirilmiş olmasının açıklamanın uygun görülmesine yeterli olmayacağı, başvuru sahibi Bil-soft Bilgisayar Yazılım Elek. Med. Sis. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. nin aşırı düşük teklif açıklamasında giyim ve yemek bedelinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde bir karar olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            Karara konu ihalenin “Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni Hizmeti” alımına ilişkin olduğu görülmektedir.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine, hastanede 60 personel istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde ihale yapılmasına 657 sayılı Kanunun 36. maddesine 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle eklenen ek fıkra hükmü de imkan vermemektedir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

Belirtilen gerekçeyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.

 

 

 

     Muzaffer EREN                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                           

        Kurul Üyesi                                                                  Kurul Üyesi                  

           

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul