En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-730
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :86
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-730
Şikayetçi:
 Ata İnş. Tem. Yem. Gıda Güv. Eğt. İth. İhr. Ltd. Şti. Kurtuluş Mah. 17 Sok. No:10/1 Burcu Apt. No:2 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ Genel Müdürlüğü (Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı) İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2007 / 3071
Başvuruya konu ihale:
 G3071 İhale Kayıt Numaralı “Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünün Genel Temizlik İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 08.03.35.G012/2007-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ Genel Müdürlüğü (Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı) tarafından 29.09.2006 tarihinde yapılan “Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünün Genel Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Ata İnşaat Tem. Yem. Gıda Güv. Eğt. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin 29.01.2007 tarih ve 3071 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Yapılan inceleme neticesinde;

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

            Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, ihalenin Asır Tem. Pey. Ltd. Şti. üzerinde kaldığının bildirildiği, Asır Tem. Pey. Ltd. Şti.’nin ihalede kullandığı iş bitirme belgesinin sahte olduğunu gösterir bilgi ve belgelerle EÜAŞ Malzeme Yönetimi Anonim ve Ticaret Dairesi Başkanlığına şikayette bulundukları, şikayetlerinin yeterince incelenmediğinden sözleşmede engel bir durumun olmadığının bildirildiği, Asır Tem. Pey. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş bitirme belgesini veren Türtem İnş. Taş. Tem. Ltd. Şti. iş bitirmeye konu olan Kahramanmaraş Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne ait “Başkonuş mesire alanının kapı girişi, saha temizliği, kır kahvesi, lokanta, 2 adet bungalov ile alanda bulunan fırının işletilmesi” ihalesini 06.08.1998 tarihinde aldığı, firma tarafından sözleşmede yer alan maddelerin yerine getirilmemesi nedeniyle 26.07.2006 tarihinde tek taraflı fesih edilerek firmanın işine son verildiği ve konunun mahkemeye intikal ettiği, iş bitirme belgesinde bahsi geçen işlerin yapılmasına imkan olmadığı, buna rağmen bu iki firmanın söz konusu sahte evrakı düzenlediği ve ihalede kullanıldığı, 26.07.2006 tarihinde sözleşme imzalandığından söz konusu belgenin 11.09.2006 tarihinde düzenlenmesinin imkansız olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği, idareye 28.11.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvuru dilekçesinin bir örneğinin eklenmediği, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 245 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği tespit edilmiş, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 07.02.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliğin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Şikayetçinin; başvuru dilekçesinde bahsettiği hususlar somut ve ciddi olduğundan, “İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara ait Yönetmeliğin” 28’inci maddesi gereğince iddianın incelenmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ               

                                                                                                            Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul