• Karar No: 2007/UH.Z-732
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :88
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-732
Şikayetçi:
 Özsini Yemekçilik Kırtasiye Temz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Şakirpaşa Mahallesi, 2. Sokak No:52 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD 7. Bölge Müdürlüğü, Ali Çetinkaya Mah. Gar 03030 AFYON
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2007 / 2611
Başvuruya konu ihale:
 2007/1497 İhale Kayıt Numaralı “TCDD Afyonkarahisar İşçi İaşe Merkezinde Yemek Hizmetlerinin Yapım ve Dağıtım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 07.02.91.0105/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD 7. Bölge Müdürlüğü’nce 11.01.2007 tarihinde Pazarlık 21-b ile yapılan “TCDD Afyonkarahisar İşçi İaşe Merkezinde Yemek Hizmetlerinin Yapım ve Dağıtım İşi. ihalesine ilişkin olarak Özsini Yemekçilik Kırtasiye Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.01.2007 tarih ve 2611 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sözkonusu ihaleye teklif verdikleri, ihaleye katılan isteklilerden Mertsa Yemek Ltd. Şti. nin son beş yıl içinde iş ve meslek ahlakına uygun hareket etmesi ve bu durumun idarece tutanakla tespit edilmesine rağmen değerlendirme dışı bırakılmadığı bunun mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (f) bendinde;

 

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

……………

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale dosyasının incelenmesinden ihale üzerinde bırakılan isteklinin yukarıda belirtilen hükme aykırı olarak faaliyette bulunduğuna ve bu durumunun idarece ispat edildiğine dair herhangi bir bilgi veya belge elde edilememiştir. Bununla birlikte anılan hükme uygun olarak ihalenin yapılması idarenin takdir ve sorumluluğunda bulunduğu ve idarenin de bu takdir yetkisini anılan hükme aykırı olarak kullandığına dair herhangi bir belge elde edilemediğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; 

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul