En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-734
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :90
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-734
Şikayetçi:
 Şen Yemek Tem. Tur. Güv. Hiz. İnş. Taah. Sanayi Tic. Ltd. Şti. Yeşiltepe 27/1 Sk. No:16 ADAPAZARI
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kocaali / SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2007 / 12775
Başvuruya konu ihale:
 2004/209326 İKN’lı “Taşınan Öğrencilere Öğle Yemeği Verilmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 08.05.62.0065/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 15.12.2004 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Taşınan Öğrencilere Öğle Yemeği Verilmesi” ihalesine ilişkin olarak Şen Yemek Tem. Tur. Güv. Hiz. İnş. Taah. Sanayi Tic. Ltd. Şti.’nin 07.01.2005 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.01.2005 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 08.02.2007 tarih ve 12775 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.02.2005 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Kamu İhale Kurulunun 17.03.2005 tarih ve 2005/UH.Z-545 sayılı kararıyla;

 

1) Sözleşme imzalandıktan sonra idareye yapılan şikayet üzerine Kuruma yapılan başvurunun reddine,

2) Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemleri nedeniyle iptal kararı verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemleri ile ilgili olarak iptal kararı verilmesi mümkün olmadığından, mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, Sakarya Valiliğine bildirilmesine” karar verildiği,

 

Başvuru sahibinin, bu kararın iptali istemiyle açtığı davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 22.12.2006 gün ve E:2005/1862, K:2006/3826 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmesi üzerine Kamu İhale Kurulunun 19.02.2007 tarih ve 2007/MK-16 nolu kararıyla;

 

“Ankara 10 İdare Mahkemesinin 22.12.2006 tarih ve E:2005/1862 K:2006/3826 sayılı karar gerekçeleri doğrultusunda 2005/UH.Z-545 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptaline, işin esasının incelenmesine geçilmesine,” karar verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhalenin üzerinde kaldığının kendisine bildirilmeden sözleşme imzalamaya davet edildiği,

 

2) Sözleşme imzalamaya davet edildiği tarihte, sözleşme öncesi yerine getirilmesi gereken yükümlülükler adı altında 6 maddelik bir metnin kendisine verildiği, söz konusu metnin, ihale dokümanında belirtilmeyen ek koşullar getirdiği, sonuçlanmış bir ihalede şartnamede olmayan yeni koşullar getirilmesinin mümkün olmadığı, sözleşme imzalanması için süresi içersinde kesin teminatla birlikte idareye başvuruda bulundukları halde, ek koşulların karşılanmadığı gerekçesiyle kendileriyle sözleşme imzalanmadığı, doğrudan teminle bir başka kişi ile sözleşme imzalandığının öğrenildiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde, ihale sonucunun, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edileceği veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirileceği, ihaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idarenin talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorunda olduğu, Kanunun 42 inci maddesinde, 41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususunun imza karşılığı tebliğ edileceği veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirileceği hükme bağlanmıştır.

 

Şikayete konu ihalede, ihalenin şikayetçi üzerinde bırakıldığı ve ihale sonucunun 20.12.2004 tarihinde istekliye imza karşılığı elden tebliğ edildiği, 41 inci maddedeki sürelerin bitimi beklenilmeden şikayetçinin aynı tarihte (20.12.2004) sözleşme imzalanmaya davet edildiği anlaşılmış olup, idarenin şikayetçiyi sözleşme imzalamaya davet işlemi 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesine aykırıdır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5 inci maddesinde, İdarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, Kanunun 12 nci maddesinde, ihale konusu hizmet alımının teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde belirleneceği hükme bağlanmıştır.

 

İşin yürütülmesine dair teknik kriterlerin ihale dokümanında yer alan teknik şartnamede düzenlenmesi, ihaleye teklif verecek olan isteklilerin de ihale dokümanında yer alan kriterleri göz önünde bulundurarak tekliflerini vermeleri gerekmekte olup, idarece işin yürütülmesine dair koşulların ihale sonuçlandıktan sonra belirlenerek sözleşmenin imzalanmasının bu koşullara bağlanması Kanunun temel ilkelerine aykırı olacaktır.

 

Şikayete konu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin 2004-2005 (Ocak-Haziran) eğitim ve öğretim yılı taşımalı kapsamına giren Kocaali ilçe ve köylerinde bulunan yerleşim birimleri ve ilköğretim okullarından taşıma okul merkezine taşınan öğrencilerin öğlen yemeği verilmesi işi olduğu belirtilmekte olup, şikayetçiye, “sözleşme öncesi yerine getirilmesi gerekli yükümlülükler” adı altında verilen belgede, yemek verilmesi için okula en fazla 200 m uzaklıkta, ihale komisyonunca uygun görülecek bir yerin temininin gerektiği ve sözleşmeye davet yazısının tebliğini takip eden 3 gün içinde fiziki şartların yerine getirilmesinden sonra sözleşmenin yapılacağı belirtilmekte, ayrıca verilecek yemeklerin niteliklerine ve asgari koşullarına dair işe ait teknik şartnamede bulunmayan belirlemeler yapılmaktadır.

 

İdarece, ihale konusu hizmet alımının teknik kriterlerinin ihaleden önce tespit edilerek ihale dokümanında belirtilmesi yerine, ihale sonuçlandıktan sonra şikayetçi ile sözleşme imzalanmasının bu koşullara bağlanması işlemi, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki temel ilkelere ve teknik şartnamelerle ilgili 12 nci maddesine aykırı olup, idare tarafından ihaleden sonra düzenlendiği anlaşılan “sözleşme öncesi yerine getirilmesi gerekli yükümlülükler” başlıklı belgede belirtilen hususların, ihtiyacın uygun şartlarla karşılanması kapsamında gerekli görülen kriterler olduğu göz önünde bulundurulduğunda; şikayete konu ihalenin iptal edilerek, söz konusu kriterlerin teknik şartnamesinde belirtileceği yeni bir doküman ile ihaleye çıkılması gerekmektedir.

 

B- Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) 4734 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde, taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınacağı hüküm altına alınmıştır.

 

İdarece 30.12.2004 ve 31.12.2004 tarihinde hazırlanan tutanaklarda, ihale üzerinde kalan şikayetçinin 42 nci maddede belirtilen yasal sürenin bitimine kadar kesin teminatını yatırmadığı ve sözleşme yapılması için üzerine düşen görevleri yerine getirmediğinden, ikinci teklif sahibi isteklinin 31.12.2004 tarihinde sözleşme imzalamak üzere davet edildiği, aynı gün hazırlıklarını tamamladığı ve kesin teminatını yatırdığından bahsedilmekte ise de, ihaleye 19.663.560.000 TL teklif veren ikinci teklif sahibinin, 31.12.2004 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün banka hesabına kesin teminat olarak 200 milyon TL yatırdığına dair belgenin dışında, ihale işlem dosyasında, kesin teminat yatırıldığına ilişkin başka bir belgenin bulunmadığı belirlenmiş olup idarenin bu işlemi 4734 sayılı Kanunun 43 üncü maddesine aykırıdır.

 

2) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 6 ncı maddesinde;

 

Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda;


b) Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme,

 

c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,

 

düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede; idari şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş olmakla birlikte, götürü bedel teklif mektubunda isteklilerden öğün başına fiyat teklifi istenmekte olup, idarenin bu işleminde 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine uyarlık bulunmamaktadır.

 

İdari şartnamenin 22 inci maddesinde 6 adet ilköğretim okulunun tamamı için teklif verilebileceği belirtilmektedir. İhale dokümanından 6 adet İlköğretim Okulu için 80.988 öğün (794 öğrenci x102 gün), incelenen Açmabaşı Şehitmehmet Sarı İlköğretim Okulu kısmı için 15.096 öğün (148 öğrenci x 102 gün) yemek verileceği anlaşılmakta olup, 6 adet ilköğretim okulu için teklif veren şikayetçinin teklifinde öğün miktarının 88.334 olduğu, ihaleye katılan diğer istekli olan Celil ÖZTOPALOĞLU’nun ise Açmabaşı Şehitmehmet Sarı İlköğretim Okulu için 15.606 öğün için teklif verdiği, dolayısıyla isteklilerin 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne aykırı olarak idarece tespit edilen miktarlardan farklı miktarlar için teklif verdiği belirlenmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İtirazen şikayetinde haklılığı şüphesiz olan başvuru sahibi ile ihale dokümanında belirtilen şartlarda sözleşme yapılmasının düzeltici işlem olarak   belirlenmesi gerektiği oyuyla ihale işlemlerinin iptali yönündeki karara katılmıyoruz.  

 

           

 

                              K.Nejat ÜNLÜ                                       Muzaffer EREN

                                Kurul Üyesi                                              Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul