En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-735
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :91
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-735
Şikayetçi:
 Asya İlaç Dez. Tem. Gıda İnş. Turz. San. Taah. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No:62/10 GOP ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Muğla İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Şeyh Mahallesi İnönü Caddesi No: 23/ 48000 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2500
Başvuruya konu ihale:
 2006/175616 İhale Kayıt Numaralı “SHÇEK Fethiye Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü Mamul Yemek Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 08.02.80.0188/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muğla İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 26.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “SHÇEK Fethiye Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü Mamul Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak Asya İlaç Dez. Tem. Gıda İnş. Turz. San. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2007 tarih ve 2500 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinin (c) bendinde; Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış beher öğün 3 kap olmak üzere en az 1000 öğün / kapasite raporu aslı veya noter tasdikli sureti istendiği,

 

            2) İdari şartnamenin 26. maddesinde çalışan personele yol ücreti verilip verilmeyeceğinin belirtilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinin (a) bendinde; Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış beher öğün 3 kap olmak üzere en az 1000 öğün/kapasite raporu aslı veya noter tasdikli sureti istenilmemesi gerektiği iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin yapılacağı yerin SHÇEK- Muğla Belediyesi Fethiye Huzurevi Müdürlüğü hizmet birimleri olduğu,

 

“7.3.3.Kapasite, Araştırma Geliştirme Standart ve Kaliteyi Sağlamaya Yönelik Belgeler” başlıklı maddesinin, a) alt bendinde istekli tarafından Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınmış beher öğün 3 kap olmak üzere en az 1000 öğün/günlük kapasite raporu aslı veya noter tasdikli sureti verileceği düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde, “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Sektörde faaliyet gösteren yemek üretim firmalarının üretim kapasiteleri dikkate alındığında idari şartnamede istenilen günlük en az 1.000 yemeklik kapasite raporunun istenmesinin rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı anlaşılmıştır. Anılan düzenlemelerin  mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddia yerinde görülmemiştir.

 

            2)İdari şartnamenin 26. maddesinde çalışan personele yol ücretinin verilip verilmeyeceğinin belirtilmesi gerektiği iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26. maddesinde personele yol ücreti verilip verilmeyeceğinin belirtilmediği ayrıca idarenin personel çalıştırmasına dayalı olmayan ihalede yol ücretini belirtmek zorunda olmadığı sonucuna varılmıştır. Başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri başlıklı” 42 nci maddesinde “İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.” ,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri başlıklı” 42 nci maddesinde “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.

…..

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerine bırakılan İZKO İletişim ve İnş. İth. İhr. Tem. Gıda ve Taah. San. Tic.Ltd.Şti.- Özbirlik Ltd. Şti. (iş ortaklığı)’nın pilot ortağı olan İZKO İletişim ve İnş. İth. İhr. Tem. Gıda ve Taah. San. Tic.Ltd.Şti’nin iş deneyim belgesi sunduğu, diğer ortak olan Özbirlik Ltd. Şti.’nin sunduğu özel sektöre yapılan işe ait iş deneyimine ilişkin belgeler arasında söz konusu işe ait sözleşmenin ve faturaların bulunmadığı anlaşıldığından iş deneyiminin mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiştir. Yukarıda anılan hüküm gereği ihale üzerine bırakılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır. İhalede geçerli teklif bulunmadığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhalede geçerli teklif kalmadığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Karara konu ihalenin iptal gerekçeleri arasında yeterlik kriteri olarak öngörülen 1000 öğün/gün ‘lük kapasite raporunun idarenin ihtiyacı ile mütenasip olmadığı hususuna da yer verilmesi gerektiği oyuyla karara katılıyoruz.

 

    

          K. Nejat ÜNLÜ                                                                  Muzaffer EREN

             Kurul Üyesi                                                                        Kurul Üyesi

 

 

                                                            KARŞI OY

 

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen kapasite raporu istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu yönündeki başvurusu usulüne uygun itirazen şikayet başvurusu kabul edilerek incelenmiş ve karara bağlanmıştır.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Diğer yandan Kamu İhale Kurulunun yerleşik kararlarında, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulunun, idareye süresi içerisinde, usulüne uygun bir şikayet başvurusunda bulunulması olduğu hususu kabul edilmiş, bu niteliği taşımayan başvurular itirazen şikayet başvurusu olarak değerlendirilmemiştir.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 26.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 04.12.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususun yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin 25.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan bir düzenlemeye karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru şeklinde değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, başvuru konusuna ilişkin olarak iddiaların yerinde olmadığına karar verilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.

 

 

Yaşar GÖK                           H. Hüseyin GÜRHAN         

Kurul Üyesi                                 Kurul Üyesi        

 

 

           

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul