En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-736
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :92
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-736
Şikayetçi:
 Asya İlaç Dez. Tem. Gıda İnş. Turz. San. Taah. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No: 62/10 GOP ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Muğla İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Şeyh Mahallesi İnönü Caddesi No:23/A 48000 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2501
Başvuruya konu ihale:
 2006/175629 İhale Kayıt Numaralı “Muğla Vali Hüseyin Aksoy Çocuk Yuvası Müdürlüğü Mamul Yemek Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 08.02.81.0188/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muğla İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 25.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muğla Vali Hüseyin Aksoy Çocuk Yuvası Müdürlüğü Mamul Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak Asya İlaç Dez. Tem. Gıda İnş. Turz. San. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2007 tarih ve 2501 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinin (a) bendinde TSE hizmet yeterlik belgesi istendiği,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinin (c) bendinde Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış beher öğün 3 kap olmak üzere en az 1000 öğün/kapasite raporlu aslı veya noter tasdikli sureti istendiği,

 

3) İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinin (g) bendinde, ilaçlamaya ilişkin TSE-EN ISO 9001-200 ilaçlama belgesi aslı veya noter tasdikli sureti istendiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinin (a) bendinde TSE Hizmet yeterlik belgesi istenilmemesi gerektiği iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/L numaralı maddesinde “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlığı altında,

 

         “…İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

             

          Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.….” hükmü öngörülmüştür.

 

            İhale işlem dosyasının tetkikinden, ihale ilanın “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4. maddesinde “TSE hizmet yeterlilik belgesinin” istenildiği, idari şartnamenin 7.3.3.  maddesinin (a) bendinde de benzer düzenlemeye yer verildiği anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 2. maddesinde ihale konusu hizmetin yapılacağı yer olarak “SHÇEK - Vali Hüseyin Aksoy Çocuk Yuvası Müdürlüğü – MUĞLA”, belirtildiği, Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmetleri Teknik Şartnamesinde ise “İşin Tanımı” başlıklı 2 maddesinin “C Pişirme” alt başlığında  1) Kahvaltı ve yemeklerin pişirilmesi, firma veya kuruluş mutfaklarında gerçekleştirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kahvaltı ve yemeklerin pişirilmesi işinin kuruluş mutfaklarında yapılabileceği gibi firmanın mutfağında da yapılabileceği anlaşıldığından, anılan düzenlemeye aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinin (c) bendinde; Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış beher öğün 3 kap olmak üzere en az 1000 öğün/kapasite raporu aslı veya noter tasdikli sureti istenilmemesi gerektiği iddiasına ilişkin olarak;

 

7.3.3.Kapasite, Araştırma Geliştirme Standart ve Kaliteyi Sağlamaya Yönelik Belgeler” başlıklı maddesinin, c) alt bendinde istekli tarafından Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınmış beher öğün 3 kap olmak üzere en az 1000 öğün/günlük kapasite raporu aslı veya noter tasdikli sureti verileceği düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde, “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Buna göre, sektörde faaliyet gösteren yemek üretim firmalarının üretim kapasiteleri dikkate alındığında idari şartnamede istenilen günlük en az 1.000 yemeklik kapasite raporunun istenmesinin rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı anlaşılmıştır. Anılan düzenlemelerin  mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinin (g) bendinde, ilaçlamaya ilişkin TSE-EN ISO 9001-200 ilaçlama belgesi aslı veya noter tasdikli sureti istenilmemesi gerektiği iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinin g) alt bendinde “İhale ile ilgili kullanılan alanları 27 Ocak 2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığının Halk Sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre ilaçlayacağına veya ilaçlamayı yetkili kişi yada firmalara yaptıracağına dair ilaçlama taahhütnamesi ilaçlamaya ilişkin TSE-EN ISO 9001-2000 ilaçlama belgesi aslı veya noter tasdikli suretini vereceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı kısmının 4 üncü alt bendinde “…İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin "Alt Yükleniciler" maddesi  "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırabilecektir...” hükmü yer almaktadır. 

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde “ilaçlama işini yetkili kişi yada firmalar tarafından yaptıracağına dair taahhütname” veren isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmadığı görülmüştür.

 

            İdari şartnamede yapılan anılan düzenleme ve şikayet başvurusuna idarece verilen cevaptan da anlaşıldığı üzere, bu hususa ilişkin taahhütname verilmesinin yeterli olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Karara konu ihalenin idari şartnamesinde yeterlik kriteri olarak öngörülen 1000 öğün/gün‘ lük kapasite raporunun idarenin ihtiyacı ile mütenasip olmadığı ve bu durumun  ihalenin iptal edilmesini gerektirdiği görüşünde olduğumuzdan karara katılmıyoruz.

 

 

            K. Nejat ÜNLÜ                                                                  Muzaffer EREN

             Kurul Üyesi                                                                        Kurul Üyesi

 

 

           

 

 

 

 

                                                            KARŞI OY

 

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen kapasite raporu ve kalite ve standarda ilişkin belgeler istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu yönündeki başvurusu usulüne uygun itirazen şikayet başvurusu kabul edilerek incelenmiş ve karara bağlanmıştır.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Diğer yandan Kamu İhale Kurulunun yerleşik kararlarında, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulunun, idareye süresi içerisinde, usulüne uygun bir şikayet başvurusunda bulunulması olduğu hususu kabul edilmiş, bu niteliği taşımayan başvurular itirazen şikayet başvurusu olarak değerlendirilmemiştir.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 25.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 30.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususların yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin ihaleden sonra (26.12.2006 tarihinde) idareye şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan bir düzenlemeye karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru şeklinde değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, başvuru konusuna ilişkin olarak iddiaların yerinde olmadığına karar verilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.

 

 

Yaşar GÖK                           H. Hüseyin GÜRHAN         

Kurul Üyesi                                Kurul Üyesi         

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul