• Karar No: 2007/UH.Z-738
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :94
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-738
Şikayetçi:
 Merve Temizlik Hiz. Org. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., İpekyol Mahallesi Hulusi Kılıçarslan Sokak Ormancı Apt. No:1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Hastaneler Caddesi 21400 Dağkapı DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2007 / 1425
Başvuruya konu ihale:
 2006/92499 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 08.01.68.0188/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nce 19.09.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti İşi “ihalesine ilişkin olarak Merve Temizlik Hiz. Org. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  16.01.2007 tarih ve 1425 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhalenin iptaline ilişkin işlemlerin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) 29.09.2006 tarihinde idare kayıtlarına alınan bila tarihli kesinleşen ihale kararına ilişkin yazılarıyla tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığı, bahse konu ihalenin tekliflerinden 193.750,00 YTL fazla olan BAŞEL Tem. İnş. Tur. Bil. Med. Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti’nin üzerinde bırakıldığı, kesinleşen ihale kararına itirazen 13.10.2006 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, Kurumun 13.11.2006 tarih ve 2006/UH.Z-2964 ve 2006/UH.Z-2695  sayılı kararlarıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 56/a maddesi gereğince, firmalarının da içinde bulunduğu değerlendirme dışı bırakılan firma tekliflerinin değerlendirilmeye alınarak düzeltici işlem tesisinin sağlanması konusunda karar alındığı, buna müteakiben 07.12.2006 tarihinde kendilerine ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği,  İdarenin daha önce aynı ihale için yaptıkları başvuru üzerine, Kamu İhale Kurulunca alınan 13.11.2006 tarih 2006/UH.Z-2694 ve 2006/UH.Z-2695 sayılı kararları doğrultusunda ihalenin düzeltici işlem tesis edilerek ihalenin kendi üzerine bırakılması gerekirken ihalenin iptal edildiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayetçinin 16.10.2006 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan temizlik ihalesine itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, başvuru sahibinin itirazen şikayetinde yer alan “tekliflerinin aşırı düşük olarak değerlendirildiği, teklif bileşenlerine ilişkin piyasadan temin edilen belgelerle desteklediği açıklamasını idareye sunduğu halde, aşırı düşük açıklamalarının yeterli görülmeyerek, ihalenin kendi tekliflerinden 193.750,00 YTL yüksek teklif veren Başel Tem. İnş. Tur. Bil. Med. Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. üzerine bırakıldığı” iddialarına ilişkin olarak 13.11.2006 tarih 2694 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı alındığı, anılan kararda özet  olarak; “Merve Temizlik Hiz. Orgnz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Temaks Tem. İlaçlama Hiz. İnş. Turz. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Polat İnş. Malz. Kimya Bes. Elekt. Gıda Tem. İlaç. Paz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Piramit Mak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kral Tem. Güv. Gıda İnş.  Bil. ve İlet. San. Tic. Ltd. Şti., Zengin Tem. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Vurallar Tem. Teks. Gıda ve Day. Tük. San. Tic. Ltd. Şti. firmalarının değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.        

Açıklanan nedenlerle,

1) Tekliflerin alınmasından yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,” kararına varılmıştır.

 

Bu karar üzerine idarece düzeltici işlemi tesis etmek amacıyla 27.11.2006 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince tekliflerin yeniden değerlendirilmesi ve ihale kararının yeniden alınması amacıyla komisyon oluşturulmuştur.

 

            İhale komisyonu ilk olarak Kurul Kararı doğrultusunda Zengin Temizlik Ltd. Şti. ve Polat İnş. Malz. Tem.Tic.Ltd.Şti. firmalarının tekliflerini değerlendirmeye alarak bu firmalardan fiyat açıklaması istenmiş ve ayrıca tüm tekliflerin daha gerçekçi değerlendirilmesi için piyasadan tekrar malzeme fiyat analizi yapılması yoluna gidilmiştir.

 

            01.12.2006 tarihli ihale komisyonu kararında ;

 

1-Komisyonun “Merve Tem. Ltd. Şti. ibraz ettiği Ceren Toptan Temizlik ve Gıda Ür. Pazar.Tic.‘ten alınmış proforma faturada 40 kalem ürüne birim fiyat yazılmadan toplam sütununa 15.382,36YTL yazıldığı fiyatın gerçeğe çok aykırı olduğu, çünkü bu listede firmanın vermiş olduğu fiyatın (adet/kg) birim başına 10 kuruşa tekabül ettiği, bu yüzden idare adını kullanmadan malzemenin tümünü oluşturan 51 kalemlik liste ile fiyat araştırması yapılma yoluna gidildiği ve Ceren Toptan Temizlik ve Gıda Ürünleri Paz. Tic.’in gerçek fiyatların tespit edildiği bununda bu firmanın vermiş olduğu fiyatlar baz alınarak 40 kalemlik sarf malzemesinin toplam fiyatının 200.515,50 YTL olduğu görüldüğü, ayrıca Merve Tem. Ltd. Şti.’nin giyim içim ikişer takım istemesine rağmen, birer takım olarak teklifini düzenlediği, sabo terlik için düzenleme yapmadığı, Belediye rayiç bedeli göz önüne alınarak 125 işçi için 5.525,00 YTL olduğu, firmanın vermiş olduğu 6.300,00 YTL lik fiyatın en iyi şartlarda 2 aylık yol parasını karşılayabileceği, ayrıca bu firmanın Makine Ekipman için verdiği taahhütnamede demirbaş defteri olmadığından demirbaş malzemelerinin nasıl temin edeceğine ilişkin belirlemenin olmadığı ve bu açıklamalar doğrultusunda bu firmanın teklifi aşırı düşük bulunarak ve teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            2-Polat İnş. Malz. Kimya Besicilik Elekt. Gıda Tem. İlaç. Paz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. vermiş olduğu fiyat açıklamasında temizlik malzemesine verilen fiyatı belgelemek için vermiş olduğu Ekinci Ticaret’e ait proforma faturanın 32.701,40 YTL olarak düzenlendiği, Ekinci Ticaretin ihalemize katılan başka bir firmaya aynı malzeme için 117.000,00YTL’lik proforma fatura düzenlediği evraklar üzerinde yapılan incelemede tespit edilmesi ve bu firmanın temizlik malzemesi için vermiş olduğu 32.701,40 YTL’lik tutarın komisyonca tespit edilen bedelin çok altında olduğundan teklifi aşırı düşük bulunarak değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            3-Zengin Tem. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin fiyat açıklaması talebine yanıt vermediğinden değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            4-Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin temizlik malzemesi için 80.265,30 YTL fiyat belirlediği ve bu meblağın komisyonca tespit edilen değerin çok altında olduğundan değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            5-Kral Tem. Güv. Gıda İnş. Bil. ve İletişim San. Tic. Ltd. Şti.’nin temizlik malzemesi için 117.756,30 YTL fiyat belirlediği ve bu meblağın komisyonca tespit edilen değerin çok altında olduğundan değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            6-Vurallar Tem. Teks. Gıda ve Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti. temizlik malzemesi için 117.756,30 YTL fiyat belirlediği ve bu meblağın komisyonca tespit edilen değerin çok altında olduğundan değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            7-Temaks Tem. İlaç. Hiz. İnş. Tur. Taş. Ltd. Şti.’nin temizlik malzemesi için 42.463 YTL fiyat belirlediği ve bu meblağın komisyonca tespit edilen değerin çok altında olduğundan değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            8-A-Kaya Tem. Nak. İnş. Yemek Ür. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin temizlik malzemesi için 20.000,00 YTL fiyat belirlediği ve bu meblağın komisyonumuzca tespit edilen değerin çok altında olduğu gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            9-Komisyonunun gerçekçi bir fiyat analizi yapmaya yönelik yaptığı çalışmalarda Ceren Toptan Tem. ve Gıd. Ür. Paz. Tic. vermiş olduğu fiyat listesine göre 200.515,50 YTL’lik fiyat teklifi verdiği, Diyarbakır’da temizlik malzemesi açısından distribütör bir firma olan Hakan Dağıtım Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’den alınan fiyat araştırmasında demirbaş hariç temizlik malzemesi ve ilaçlama için yaklaşık 145.000,00 YTL’lik bir meblağın olduğu, Saruhan İç ve Dış Tic. A.Ş. ve Korozo firması ile yapılan görüşmelerden, Hakan Dağ. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nın vermiş olduğu fiyatları destekleyen fiyatlar verdiği,

 

10-Hizmet verilen yerin hastane olması nedeniyle temizlik malzemesinin çok önemli olduğu, bu işin firma karı olmaksızın 1.350.000,00 YTL (firma karı olmaksızın) yapılabileceği, bu değerin üzerinde fiyat verenlerden en düşük fiyatı 1.373.000,00 YTL’lik bedelle teklif eden Başel Tem. İnş. Tur. Bil. Med. Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin uygun olduğu,

 

tespitlerine yer verilmiştir.

 

İhale komisyonunca anılan kurul kararı doğrultusunda işlem yapılarak, Merve firmasının aşırı düşük açıklamasının kabul edilmesi, Zengin Temizlik Ltd. Şti. ve Polat İnş. Malz. Tem.Tic.Ltd.Şti. firmalarının ise tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerekirken, aşırı düşük sorgulamaya verilen açıklamalar ve belgelere göre değerlendirme yapılmayıp isteklilerce yapılan açıklamaların ve sunulan belgelerin doğru olup olmadığı konusunda yeni bir piyasa fiyat araştırması yapılması yoluna gidildiği ve Merve Tem. Ltd. Şti   firmasının teklifinin aşırı düşük bulunarak ihale dışı bırakılmasına karar verildiği, ihaleye teklif veren diğer firmaların tekliflerinin de aşırı düşük açıklamaları ve sundukları belgeler ile yetinilmeyip, İhale komisyonunun aşırı düşük sorgulamasına yapılan açıklamaları, yapılan açıklamalar ve sunulan belgeler doğrultusunda değerlendirmesi gerekirken piyasada fiyat araştırması yapıldığı, yapılan piyasa fiyat araştırmasında temin edilen fiyatlara göre değerlendirme yapılarak bir kısım firmaların ihale dışı bırakılarak, ihalenin Başel Tem.İnş.Tur.Güv.Hizm.San.Tic.Ltd.Şti. üzerine bırakılmasına karar verildiği,

 

Ancak İhale yetkilisi tarafından ihale komisyonu kararı onaylanmayarak “Kamu İhale Kurul kararına uyulmadığı” gerekçesiyle ihalenin ihale yetkilisince iptal edildiği görülmüştür. 

 

Sonuç itibariyle 13.11.2006 tarih ve 2006/UH.Z-2694 ve 2006/UH.Z-2695 sayılı kararı doğrultusunda işlem tesis edilmediği anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kanun’un “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkralarında “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan hükümler uyarınca ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de, bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gereklilikleri ile sınırlıdır.

 

Bu durumda, anılan işlemin ancak idari işlemin unsurları açısından hukuka aykırı olduğu iddiasıyla incelenmesi mümkün bulunmakta olup, bu tür uyuşmazlıklarda, takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereği ölçütü dikkate alınarak kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi ve irdelenmesi gerekmektedir.

 

Yapılan incelemede, iptal kararında kamu yararı ve hizmet gereklerine uyarlık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle

 

İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul