• Karar No: 2007/UH.Z-739
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :95
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-739
Şikayetçi:
 Martıp Sağlık Hizm. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Yeni Devlet Hastanesi Yanı, Sinanoğlu İş Merkezi, Giriş Kat, No:12-19, Yenişehir / MARDİN
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Devlet Hastanesi, Esentepe Mah., Hastane Cad., ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2007 / 2993
Başvuruya konu ihale:
 2006/151419 İhale Kayıt Numaralı “24.000 Çekim Karşılığı MR Cihazı Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2007 tarih ve 08.03.27.0199/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Devlet Hastanesi’nce 29.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “24.000 Çekim Karşılığı MR Cihazı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Martıp Sağlık Hizm. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.01.2007 tarih ve 2993 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1)                 İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde teklif edilecek cihazlarla ilgili referans istendiği ve teklif edilen cihazın hiç kullanılmamış olmasının istendiği, ancak bu durumun Sağlık Bakanlığı’nın 2003/70 sayılı genelgesine ve Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olduğu,

2)                 İdari şartnamenin 7.3.4. maddesinde TSE, TSEK, VDF, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN, DICOM-3, CE vb. belgelerinden birinin istendiği, ayrıca hizmet yeri yeterlik belgesinin istendiği, ancak bu durumun Sağlık Bakanlığı’nın ilgili genelgelerine aykırı olduğu,

3)                 İdari şartnamenin 56. maddesinde yer alan düzenlemede idarenin işin miktarı için bir taahhüdünün olmadığını belirttiği, ancak böyle bir durumda yaklaşık maliyet oluşturmanın mümkün olmadığı ve bu durumun idari şartnamenin 51.3. maddesi ile çeliştiği,

4)                 Teknik şartnamenin 2.2. maddesinde cihazın ISO 9000, TÜV, Amerikan PDV standart belgelerinden birine sahip olması gerektiği hususunun talep edildiği ve bunun mevzuata aykırı olduğu,

5)                 Teknik şartnamenin 3.1.6.1. maddesinde “Sistemle birlikte ana kumanda konsolu verilecektir. Bağımsız tanı konsolu verilmesi tercih nedeni olacaktır.”, düzenlemesinin bulunduğu, ancak tercih nedeni olacak bir hususa fiyat dışı unsurlar başlığı altında yer verilmesi gerektiği,

6)                 Teknik şartnamenin 3.1.6.6. maddesinde yapılan düzenlemede yapılan talebin ne olduğunun anlaşılamadığı, dolayısıyla isteği tahmin etmenin maliyeti hesap etmenin mümkün olmadığı,

7)                 Teknik şartnamenin 6.4. maddesinde yapılan düzenlemenin idari şartnamenin 51.3. maddesi ile çeliştiği,

8)                 Teknik şartnamenin 6.12. maddesinin son cümlesinde cihazları kullanacak personelin bir kurul tarafından sınavdan geçirileceği düzenlemesinin yapıldığı, bu durumda hastane yönetiminin yanlı davranması ihtimalinin bulunduğu ve bu personelin sınava sokulması yerine bağımsız meslek örgütlerinden alınmış sertifika vb. belgelerin istenmesinin daha uygun olacağı,  iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibi birinci olarak; idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde, teklif edilecek cihazın yeni ve hiç kullanılmamış olması şartının koşulduğunu ve teklif edilecek cihazlarla ilgili referans istendiğini, ancak bu düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğunu iddia etmektedir.

 

1.a) İdari şartnamenin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler”  başlıklı 7.3.3 üncü maddesinde; “Teklif edilen cihaz yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Teknik şartnamenin “Teknik İstek ve Özellikleri” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Firmaların teklif ettikleri sistem teknolojisindeki en son yenilikleri içeren ve gelecekteki yeniliklerin de uyarlanabileceği (teslim anında en üst model versiyonu ve programları up-grade edilmiş) olmalıdır. Firmalar sistemlerinin üretiminin devam ettiğini ve hangi ülkede üretildiğini tekliflerinde belgelendireceklerdir.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Söz konusu idari şartname maddesi ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 27.06.2003 tarih ve 2003/70 sayılı genelgede; “a) Hizmet satın alımına karar verilen tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılan tıbbi cihazlar ikinci el olabilecek, ancak 5 yaşından büyük olamayacaktır. Bu cihazların yaşları, imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir.”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet alımına ilişkin mevzuatta makine/ekipmanın yaşına ilişkin özel bir kısıtlayıcı hüküm bulunmamakla birlikte, idarelerce yapılacak düzenlemelerde verimlilik ve fonksiyonelliğin sağlanması ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkeleri çerçevesinde düzenleme yapılması gerekmektedir.

 

Uzun süre verimli bir şekilde kullanılması mümkün olan, sözleşmenin tamamlanmasından sonra yüklenicinin uhdesinde kalan demirbaş niteliğindeki makine ve teçhizatın, ekonomik ömürleri dikkate alınarak makine/ekipmanın niteliğine bağlı olarak belli bir yaşın altında olanların hizmet süresince kullanılmasına izin verilmesinin uygun olacağı; buna karşın bahse konu nitelikteki makine/ekipman için “hiç kullanılmamış olması” vb. düzenlemelerin teklif fiyatlarını yüksek oluşmasına neden olabileceği beklenen bir durumdur.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; idarelerin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanun’un 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında, teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Söz konusu idari şartname düzenlemesi ile ilgili olarak, idarenin en son teknolojiye sahip bir görüntüleme cihazını kullanmak istemesinden dolayı bu cihazın yeni ve hiç kullanılmamış olmasının şart koşulması, idarenin ihtiyacı olan hizmet konusu ile ilgili bir takdir şeklinde değerlendirilse bile, teknik şartnamede idare tarafından belirlenen özellikleri taşıyan ve 0-5 yaş arası bir cihaz ile dokümandaki diğer yeterlik koşullarını sağlayan herhangi bir isteklinin bu ihaleye teklif verememesinin Kanunun temel ilkelerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak; 4734 sayılı Kanun’un ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili genelgesindeki bahse konu hükümler çerçevesinde idarelerce hizmetin ifasında ihtiyaç duyulan demirbaş niteliğindeki makine teçhizatın ekonomik ömrü, temin bedeli vb. hususlar dikkate alınarak azami kullanılmışlık süresi (yaşı) belirlenmesi gerektiği ve idarenin bu düzenlemesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

1.b) İdari şartnamede teklif edilecek cihazların için halen kullanıldığı yerler  için referans istenmesi ile ilgili olarak, Kamu İhale Genel Tebliği’nin birinci bölümünün “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı VIII.I maddesinde “…Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

İhale ilânının “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3 üncü maddesinde ve idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde “Teklif edilecek cihazlar için halen kullanıldığı yerler için referans” istenmesi, idare tarafından bu hususunun bir yeterlik kriteri olarak görüldüğü sonucunu vermektedir. Dolayısıyla idare tarafından yapılan bu işlemin mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

 

2) Başvuru sahibi ikinci olarak; idari şartnamenin 7.3.4. maddesinde TSE, TSEK, VDF, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN, DICOM-3, CE vb. belgelerinden en az birinin ve hizmet yeri yeterlik belgesinin istendiğini, ancak bu durumun Sağlık Bakanlığı’nın ilgili genelgelerine aykırı olduğunu iddia etmektedir.

 

2.a) İhale ilânının 4.3.4 üncü maddesi ile idari şartnamenin “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.4 üncü maddesinde; 

“* Cihazın muayene ve kabulü esnasında cihaza ait ulusal veya uluslar arası belgelendirme kuruluşlarınca verilen (TSE, TSEK, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN, DICOM-3, CE vb.) belgelerden en az biri verilecektir.

*  Distribütör firma veya ihaleye katılan bayisinin TSE tarafından verilmiş satış sonrası teknik hizmet yeterlilik belgesi.”, düzenlemesi mevcuttur.    

 

            Teknik şartnamenin 2.2. maddesinde ise; “Cihazın ISO 9000, TÜV, Amerikan PDV standart belgelerinden herhangi birine sahip olduğu belirlenmelidir.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Bu konu ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2006/43 sayılı Genelgesinin 1. maddesinde, “Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında yapılacak satın almalarında AT Sertifikası/Sertifikaları (EC Certificate) yeterli olup, ayrıca Paul Ehrlich, TSE, ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN gibi belgelerin istenilmemesi gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölümünün “Mal Alımı İhalelerinde Teknik Şartnameler” başlıklı XI. Kısmının sekizinci ve devamı fıkralarında; “Mevcut uygulamada ihale dokümanında; amaca uygun herhangi bir ayrım yapmaksızın birbiri yerine kullanılması mümkün olmayan ürün standardına  yönelik belgeler ile üretici firmanın kalite yönetim sistemine ilişkin belgelerin birlikte istenildiği, herhangi bir standart belirlemesi veya belgelendirme  yapması söz konusu olmayan yabancı ülke kuruluşları da dahil olmak üzere, ulusal veya uluslararası standart belirleyen kuruluşlar, kalite/standarda uygunluk belgesi düzenleyen kuruluşlar ile ihale konusu ürünle ilgisi bulunmayan standardın/kuruluşun birlikte sayıldığı, bazen de sadece yabancı bir ülkede geçerli olan ulusal standartların arandığı ve hangi belgenin diğerinin yerine kabul edileceğinin (eşdeğer belgelerin) veya bir diğerinin yerine kullanılması öngörülmeyen belge/işaretin hangileri olduğunun açıkça belirtilmediği görülmektedir.

Hangi belgelerin bulunması halinde teklifin yeterli görüleceği hususundaki belirsizlik nedeniyle, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sunulan tekliflerin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılabilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

Bu nedenle, idarelerce ihale dokümanının hazırlanması aşamasında ihale konusu malın piyasaya arzına ilişkin diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak; istenilmesi zorunlu belge, işaret ve benzeri isteklerin tespit edilmesi ve bunlara ihale dokümanında yer verilmesi gerekmektedir. Bunun yanında ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla Uygulama Yönetmeliklerindeki hükümlere uygun olarak kalite veya kalite sistem belgeleri veya işaretleri istenebilir. Ancak, öncelikle istenilecek belgenin ne olduğunun ve hangi şartları taşımasının zorunlu olduğu hususunun gerektiğinde ilgili kuruluşlardan da görüş almak suretiyle belirlenmesi ve daha sonra ihale dokümanlarında bu hususa yer verilmesi gerekmektedir...”, düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu düzenlemeler ile ilgili olarak; CE sertifikasının, alındığı mamulün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliğinin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk belgesi olarak tanımlanabileceği; bunun yanı sıra CE belgesinin tek başına bir kalite belgesi niteliği taşımadığı; dolayısıyla, TSE gibi standartların yerine kullanılamayacağı; Yeni Yaklaşım Direktiflerinde öngörülen temel gereklere, mamulün emniyet/güvenlik kriterlerine uygunluğunu gösteren CE belgesinin, aynı zamanda o mamulün performans özelliklerini gösteren ve örnekleri sayılan standartlar ile birlikte kullanılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Her ne kadar söz konusu düzenlemede istenen belgelerden “en az birinin” sunulması istense bile, yukarıda belirtilen sebeplerden ötürü, isteklilerin, şartnamelerde belirlenen standart belgeleri ve kalite sistem belgelerinden “en az birini”, diğer belgelerden herhangi birine ikame edecek şekilde sunabilmeleri yönündeki düzenleme anılan mevzuat hükümlerine aykırıdır.

 

          2.b) Kamu İhale Genel Tebliği’nin birinci bölümünün VIII.L maddesinde; “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.”, düzenlemesi mevcuttur. 

 

İdari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde “Distribütör firma veya ihaleye katılan bayisinin TSE tarafından verilmiş satış sonrası teknik hizmet yeterlilik belgesi.”, düzenlemesi yapılmıştır. Ancak, burada idare tarafından istenen hizmet yeri yeterlik belgesi değil, satış sonrası hizmet yeterlik belgesi olduğundan, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiş ve söz konusu düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmamıştır. 

 

3)  Başvuru sahibi üçüncü olarak; idari şartnamenin 56. maddesinde yer alan düzenlemede, idarenin işin miktarı konusunda bir taahhüdünün olmadığı hususunun belirtildiğini, ancak böyle bir durumda yaklaşık maliyet oluşturmanın mümkün olmadığını ve bu durumun idari şartnamenin 51.3. maddesi ile çeliştiğini iddia etmektedir.

 

İdari şartnamenin 56 ncı maddesinde; “İhaleyi kazanan firma kendisine tebliği takip eden 60 gün içinde hastanenin kendisine göstereceği yere sistemlerini kurarak hizmet vermeye hazır hale getirecektir. Bu tarih hastane idaresi ve firma arasında bir tutanak ile tespit edilecektir. Müteahhit ihale sonucunda, yeni sistemlerin kurulmasına kadar geçen süre veya ihalenin gecikmesi vb. nedenlerle yeni sistemin kurulmasının gecikmesi halinde ilgili firma ile 4734 sayılı kanunun ilgili hükümlerine göre aynı şartlarda alım yapabilir.  Çekim sayıları tahmini olup idare belirlenen çekim sayısı için bir taahhüt altına giremez.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Teknik şartnamenin 6.4. maddesinde ise; “Günde ortalama 40 hasta için MR tetkiki isteneceği varsayılmaktadır. Bu sayı hastane idaresi için bağlayıcı bir taahhüt niteliğinde olmayıp yüklenici 40 çekimin altındaki taleplerde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. Toplam çekim sayısı tahmini olup belirlenen çekim sayısının oluşup oluşmaması idareyi bir taahhüt altına almaz.”, düzenlemesi mevcuttur.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24 üncü maddesinde; “…Sözleşme bedelinin % 80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5´i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.”, hükmü mevcuttur.

Toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde çıkılan ihalede, sözleşmenin uygulanması aşamasında, işin gerçekleşme miktarının teklif cetvelinde idarece öngörülen iş miktarından daha az olması durumunda, yukarıda belirtilen Kanun hükmü uygulanacağından ve bu husus idari şartnamenin 51 inci maddesinde belirtildiğinden, şikâyetçinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

  

 

4) Başvuru sahibi dördüncü olarak; Teknik şartnamenin 2.2. maddesinde cihazın ISO 9000, TÜV, Amerikan PDV standart belgelerinden birine sahip olması gerektiği hususunun talep edildiğini ve bunun mevzuata aykırı olduğunu iddia etmektedir.

 

Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları”, başlıklı 10. maddesinde; “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

…b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

…3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

…4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

…6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler…

…8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

...İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir…”, hükmü mevcuttur. 

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin birinci bölümünün VIII/A maddesinde; “…isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesi amacıyla istenecek yeterlik belgelerinin ve yeterlik belgelerinde idarece aranacak olan yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur. Bu belirlemenin ihale ilan veya davet belgelerinde yapılmadığı durumlarda 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca ihale ilanı geçersiz olacağından düzeltme ilanı yapılmadan ihaleye devam edilmesi mümkün değildir…”, düzenlemesi vardır.

 

Yukarıdaki mevzuat hükümler ışığında; idare tarafından talep edilen cihazlar için bir yeterlik kriteri olarak teknik şartnamenin 2.2. maddesinde istenen “ISO 9000, TÜV ve Amerikan PDV” belgelerine ihale ilânında yer verilmemiş olmasının mevzuata aykırı bir düzenleme olduğu sonucuna varılmıştır.

 

5) Başvuru sahibi beşinci olarak; teknik şartnamenin 3.1.6.1. maddesinde “Sistemle birlikte ana kumanda konsolu verilecektir. Bağımsız tanı konsolu verilmesi tercih nedeni olacaktır.”, düzenlemesinin bulunduğunu, ancak tercih nedeni olacak bir hususa fiyat dışı unsurlar başlığı altında yer verilmesi gerektiğini iddia etmektedir.

 

İdare tarafından istenen cihazla ilgili olarak düzenlenen teknik şartnamede, ihtiyaç duyulan cihaza ait özelliklerin ve tercihlerin idare tarafından isteklileri tereddüde düşürmeyecek şekilde net olarak belirlenmesi gerektiğinden, söz konusu maddedeki düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

6) Başvuru sahibi altıncı olarak; teknik şartnamenin 3.1.6.6. maddesinde yapılan düzenlemede ne istendiğinin anlaşılamadığını, tanı konsolu kastediliyorsa bu kısmın mutlaka verilip verilmeyeceğini, yoksa 3.1.6.6 ncı maddede belirtildiği gibi yalnızca tercih sebebi mi olacağını tahmin etmenin ve maliyeti hesap etmenin mümkün olmadığını iddia etmektedir.

 

Teknik şartnamenin 3.1.6.6 ncı maddesinde; “Sistem ile birlikte ham görüntü verilen ve oluşturulmuş resimlerin aktarılarak işlenebileceği Workstation yapıda, en az 17 inç diagonal uzunluğunda ve renkli, titreşimsiz monitöre sahip olmalıdır.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

İhaleye teklif veren her iki firmanın teknik şartnameye uygunluk beyanlarında, teklif ettikleri cihazların söz konusu düzenlemeye uygun olduğu belirtildiğinden ve anılan maddede tercih sebebi ile ilgili olarak herhangi bir düzenleme yapılmadığından, yapılan düzenlemenin istekliler açısından açık ve anlaşılır olduğu sonucuna varılmış ve şikâyetçinin iddiası yerinde görülmemiştir. 

 

7)  Başvuru sahibi yedinci olarak; teknik şartnamenin 6.12. maddesinin son cümlesinde cihazları kullanacak personelin bir kurul tarafından sınavdan geçirileceği düzenlemesinin yapıldığını, bu durumda hastane yönetiminin yanlı davranması ihtimalinin bulunduğunu ve bu personelin sınava sokulması yerine bağımsız meslek örgütlerinden alınmış sertifika vb. belgelerin istenmesinin daha uygun olacağını,  iddia etmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

           

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

            İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde;

“a) İstekli ihale konusu işi yerine getirmek için 1 tam gün veya 2 part-time radyoloji uzmanı (24 saat işin sürekliliğini sağlayabilecek) istihdam edecek ve mesleki (eğitim) durumlarını gösterir belgeleri ihale dosyasına koyacaktır.

             b) İhaleye müracaat eden istekli ihale konusu işi yerine getirmek için asgari 3 adet deneyimli radyoloji teknisyeni istihdam edecek ve mesleki (eğitim) durumlarını gösterir belgeleri ihale dosyasına koyacaktır.”, düzenlemesi bulunmaktadır.    

 

Teknik şartnamenin 6.12. maddesinde “…Söz konusu personel hastane radyoloji kliniğince  oluşturulacak bir kurul tarafından mesleki bilgi ve beceri konusunda, işe alım öncesi sınavdan geçirilecektir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 11 inci maddesinde; “İdare ve kontrol teşkilatı, yükleniciden çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasında engel durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte yetersiz olduğu kanısında olduğu veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikteki elemanların (teknik ve idareci personel, hizmetli, işçi ve diğerleri) ve alt yüklenicilerin iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari şartnamede söz konusu personelin yeterlikleri konusunda yapılan düzenlemede istenen belgeler belirtilmiştir. Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 11. maddesine göre sözleşmenin uygulanma aşamasında idare tarafından yetersiz görülen elemanların işyerinden uzaklaştırılması imkânı olduğundan, idarenin söz konusu uygulamasının mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmış şikâyetçinin bu iddiası uygun bulunmamıştır.

  

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen referans belgesi ve kalite-standarda ilişkin belgeler istenilmesinin, ayrıca teslim edilecek cihazda hiç kullanılmamış olma şartı aranmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu yönündeki başvuru konuları iptal gerekçesi olarak değerlendirilmiştir.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 29.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 13.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususların yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin 28.12.2006 tarihinde idareye başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan düzenlemelere karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, tespit edilen aykırılığın iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.

 

 

Yaşar GÖK                            H. Hüseyin GÜRHAN                                
Kurul Üyesi                                Kurul Üyesi

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul