En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-740
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :96
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-740
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No:16/15 06440 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Gülbahar Hatun Mahallesi İnönü Caddesi Eski Tekel Binası 61100 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.01.2007 / 2038
Başvuruya konu ihale:
 2006/155107 İhale Kayıt Numaralı “Park Bahçe Hizmeti Alımı ve Nakli” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2007 tarih ve 08.02.30.0201/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce 15.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Park Bahçe Hizmeti Alımı ve Nakli” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.01.2007 tarih ve 2038 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 26 ncı maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının yüzde 1,5 olarak belirlendiği, ancak işin nakil hizmetini de kapsadığı ve nakil hizmetine ilişkin prim oranının yüzde 3 olduğu, aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı hususlar arz eden bütün işler en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağından prim oranının yüzde 3 olarak belirlenmesi gerektiği, aksi takdirde teklifin yüzde 1,5 üzerinden verilmesi durumunda kalan yüzde 1,5 prim farkını kendileri ödeyerek firmalarının zarara uğrayacağı, idarece yapılan yanlış belirlemenin rekabeti engellediği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İnceleme konusu ihaleye ait idari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin “7 Mühendis(4 yıllık),1 Tekniker(2 yıllık), 81 Bahçıvan (en az %60ı tecrübeli), 1 Şoför(en az E sınıfı sürücü belgeli) olmak üzere toplam 90 kişi ve en az 2000 model olmak üzere 1 otomobil ve 1 kamyonet ile park, bahçe, orta refüjlerde çim biçme, tarımsal ilaçlama yapma, tekniğine uygun budama, elle sulama yapma, otomatik sulama sistemi yapma, yeni yeşil alan oluşturmak amacıyla toprak taşıma, yayma ve tesviye yapma, fidan üretimi dikimi ve nakli yapılması işi” olduğu belirtilmektedir. İdari şartnamenin 26.5 maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 1,5 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında “…Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir…” hükmü öngörülmüştür.

 

İdare tarafından 10.10.2006 tarih ve 301 sayılı yazı ile Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürlüğünden, işin özellikleri de belirtilerek 82 bahçıvan ve şoför, 7 mühendis ve 1 tekniker toplam 90 kişi ile yapılacak hizmet alımı ihalesi için iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının bildirilmesi istenilmiştir. Trabzon Sigorta İl Müdürlüğünün cevabi yazısında, “İlgide kayıtlı yazınızda belirtilen ve tek ihale yapılacak olan hizmet alımı ihalesini kazanan firmaya Müdürlüğümüze müracaatında verilecek olan işkolu kodu 8271 olup, bu işkolu kodunun Tehlike sınıfı (I) ve İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigorta prim oranı (%1,5) dir.” ifadesine yer verilmiştir.

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İş kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin;

 

3 üncü maddesinde, “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı, ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı”,

 

4 üncü maddesinde de, “Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arzeden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı” hükümleri yer almıştır.

Anılan Tarife uyarınca, ihale sözleşmesi ve şartnamelerinde belirtilen sözleşme konusu işlerin birden fazla olduğunun anlaşılması durumunda; işlerin sözleşme içindeki ağırlıkları ve nitelikleri göz önünde bulundurularak, işlerden birinin sözleşmenin asıl konusunu oluşturması, yapılması gerekli diğer işlerin ise asıl işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olması (taahhüt konusu işin içinde küçük bir yer teşkil etmesi) halinde, yukarıda belirtilen Prim Tarifesinin 3 üncü maddesi gereğince işyerinin işkolu kodunun asıl işe göre belirlenmesi gerektiği, ancak aynı işyerinde yürütülen birden fazla işin mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arz etmesi halinde Prim Tarifesinin 4 üncü maddesi gereğince farklı tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı anlaşılmaktadır.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede; iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edildiği ve sözkonusu ihalede toplam 90 personel içerisinden sadece 1 adet şoför istihdam edilmesinin öngörüldüğü dikkate alındığında, iş tanımında yer alan taşıma ve nakil işinin, asıl işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olduğu, dolayısıyla yukarıda belirtilen Prim Tarifesinin 3 üncü maddesi gereğince işyerinin işkolu kodunun asıl işe göre belirlenmesi gerektiği anlaşılmış ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul