• Karar No: 2007/UH.Z-741
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :97
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-741
Şikayetçi:
 Pegasus Nak. Tur. ve Tem. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.-Beyaz Tem. İnş. Med. Sos. Hizm. Elek. Öz. Güv. ve Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Rasimpaşa Mahallesi Yeldeğirmeni Sokak No: 21/5 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi Baştabipliği,K. Paşa Mah. Çimen Sok. İnegöl / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2007 / 2930
Başvuruya konu ihale:
 2006/179200 İKN|li 2007 Yılı 11 Aylık Genel Temizlik Hizmeti
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2007 tarih ve 08.03.18.0158/2007-09E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi Baştabipliğince 15.01.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 22.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  24.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.01.2007 tarih ve 2930 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

İhale dokümanında mevzuata aykırılıkları tespit edilen hususlar düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; kendilerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiğinden bahisle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının aşırı düşük olduğu bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinin (a) bendinde ihale konusu hizmetin adı; 2007 Yılı 11 Aylık Genel Temizlik Hizmeti olarak, (c) bendinde ihale konusu hizmetin (fiziki) miktarı ve türü; 101 işçi ve 1 yönetici ile  malzemesiz ve ilaçlamasız  genel temizlik hizmeti olarak (d) bendinde ihale konusu hizmetin yapılacağı yer olarak, İnegöl Devlet Hastanesi Hizmet Binaları ile İleride Açılacak Ek Binalar olarak 49.2 maddesinde, işin süresi (334) takvim günü 01.02.2007-31.12.2007 tarihleri arası olarak düzenlenmiştir.

             

İdari şartnamenin “Teklif fiyatına dahil olan masraflar”  başlıklı 26.3 üncü maddesinde; personele idarece hastane yemekhanesinden bedelsiz yemek verileceği, işçilerin ulaşımı için aylık 26 gün (0,50x2=1,00-YTL) üzerinden gidiş-dönüş tam belediye otobüs bileti verileceği, 1 yazlık ve 1 kışlık olmak üzere iki takım giysi verileceği,  26.5 ncı maddesinde ise; iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının % 2 olduğu belirtilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümü ile Teknik Şartnamenin “Kıyafet, Yemek, Yol,  Bedeli, Sosyal Haklar ve Eğitim” başlığı altında yer alan 3.3 maddesinin (e) bendinde; “Hastanemiz hizmetleri 24 saat devamlılık arz eden hizmet türü olduğundan gece-gündüz, resmi tatil  ve bayramlarda temizlik hizmetlerinin de  diğer hizmetler gibi  aralıksız yürütülmesi zorunludur. Resmi tatil ve bayramlarda kaç kişinin çalıştırılacağı idare tarafından firmaya bildirilecektir. Bugünlerde çalışan personele yürürlükteki mevzuat gereği ek ücret ödenmesi gerekiyorsa bu ücret firma tarafından karşılanacak, idare bu konuda sorumlu tutulmayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale ilanının 05.12.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı belirlenmiştir. Bu nedenle başvuruya konu ihalede, 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

 

Buna göre; Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde uyulması gerekli hususlar belirtilmiş ve bu hususlar arasında 2 nci sırada: “Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. … Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır. 3 ncü sırada: Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir. 16 ncı sırada:İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Tebliğin söz konusu hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; resmi tatil ve bayram günlerinin yaklaşık maliyet hesabında, tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirmesinde teklif fiyata dahil edilmesi bunun temini için resmi tatil ve bayram günleri ile bu günlerde çalıştırılacak işçi sayısının  ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.

 

Bu durumda, resmi tatil ve bayramlarda temizlik hizmetlerinin de  diğer hizmetler gibi  aralıksız yürütülmesinin zorunlu olduğu belirtildiği halde, resmi tatil ile bayram günlerinin yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmaması (ihale onay belgesi eklerinden) ve ihale dokümanında bu günlerde çalışacak personel ve gün sayısına ilişkin düzenleme yapılmaması anılan mevzuat hükmüne aykırı olup, asgari işçilik maliyetinin hesaplanması mümkün değildir.

 

            Bu düzenleme eksikliği, tekliflerin hazırlanmasını ve değerlendirilmesini etkileyici niteliktedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesinin (c) bendinde “…mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlığı altında “Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

  İhale dokümanı ile birlikte isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin idare tarafından doldurulduğu ve bu cetvelde, yönetim ve organizasyon giderleri(%3), kar kalemlerine yer verildiği görülmüştür. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde bu iş kalemlerine yer verilmesi mevzuata aykırıdır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale dokümanında mevzuata aykırılıkları tespit edilen hususlar düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul