• Karar No: 2007/UH.Z-742
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :98
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-742
Şikayetçi:
 Örnekler Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti., Fazilet Mahallesi Atmaca Sokak No: 8/9 Dışkapı-Altındağ/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe- ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2007 / 1563
Başvuruya konu ihale:
 2006/156160 İhale Kayıt Numaralı “Genel Müdürlüğümüz Sitesi Güvenlik ve Koruma İşinin 55 Adet Güvenlik Görevlisi İle Yaptırılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 08.01.78.0027/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü, Malzeme Şubesi Müdürlüğü’nce 11.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Müdürlüğümüz Sitesi Güvenlik ve Koruma İşinin 55 Adet Güvenlik Görevlisi İle Yaptırılması” ihalesine ilişkin olarak Örnekler Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti.’nin 27.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 16.01.2007 tarih ve 1563 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Belirtilen açıklamalar çerçevesinde tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; anılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin firmalarınca verildiği, buna karşın idarece teklifin aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulduğu ve teklif bileşenleri ile ilgili açıklayıcı bilgi ve belgelerin istenildiği, firmalarınca teklif bileşenlerine ilişkin açıklayıcı bilgi ve belgelerin sunulduğu, ancak idare tarafından giyim için sunulan belge ve belgede yer alan tutarın yeterli bulunmadığı gerekçesi ile teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, bunun üzerine idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, ancak idarece şikayet uygun bulunmayarak ihale sürecine devam kararı alındığı, firmaları tarafından 4734 sayılı Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ hükmüne uygun belge sunulduğu, buna rağmen teklifin değerlendirmeye alınmayarak ihale sürecine devam kararı alınmasının anılan Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ hükmüne aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinin, “... Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.


Yüklenici, teknik şartnamenin 20 inci maddesinde şekli, sayısı ve teknik özellikleri belirtilen araç ve teçhizatları temin ederek, Kurumda tam olarak bulundurmakla, zamanında ve yerinde amacına uygun olarak kullandırmakla yükümlüdür.”,

 

19 uncu maddesinin, “istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.”,

 

26.3 maddesinin, “Ayrıca, çalıştırılacak personele ait yol, yemek ve giyecek bedelleri teklif edilen fiyata dahildir.”,

 

26.3.1 maddesinin, Yol ücreti; Yüklenici çalıştırdığı her koruma ve güvenlik görevlisine bir günlük yol bedeli olarak brüt 4.00 –(Dört) YTL olacak şekilde ve bu bedel 26 gün ile çarpılarak bir koruma ve güvenlik görevlisinin aylık yol bedeli hesaplanacaktır. Yüklenici çalışanların aylık brüt yol bedelini ücret bordrolarında göstermek şartıyla nakdi olarak ödemek zorundadır.”,

 

26.3.2 maddesinin, “Yemek ücreti; Yüklenici çalıştırdığı her koruma ve güvenlik görevlisine bir günlük yemek bedeli olarak brüt 5,00 (Beş) YTL olacak şekilde ve bu bedel 26 gün ile çarpılarak bir koruma ve güvenlik görevlisinin aylık yemek bedeli hesaplanacaktır. Yüklenici çalışanların aylık brüt yemek bedelini ücret bordrolarında göstermek şartıyla nakdi olarak ödemek zorundadır.”,

 

26.3.3 maddesinin, “Yüklenici, tüm koruma ve güvenlik görevlilerine, görevleri süresince görev alanlarında giymeleri için ihale dokümanında miktar ve özelliği belirtilen kıyafetleri (teknik şartname madde 20’de belirtilen) her bir görevli için ayrı ayrı, tek tip ve standartta gereken tarihte ve yeni olmak üzere ayni olarak temin etmekle yükümlüdür. (Giyim 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olacaktır.)”,

 

26.3.4 maddesinin, “Bir adet koruma ve güvenlik amirine brüt asgari ücretin %25’i, 3 adet koruma ve güvenlik şeflerine brüt asgari ücretin %20’si, 2 adet danışma, koruma ve güvenlik görevlisine (iyi derecede İngilizce bilen) brüt asgari ücretin %20’si, 49 adet koruma ve güvenlik görevlisine brüt asgari ücretin %10’u oranında fazla ücret ödenecek ve teklif fiyata dahil edilecektir.”,

 

26.3.5 maddesinin, “ihale dokümanında belirtilen özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ücreti teklif fiyatına dahildir.”,

 

26.3.6 maddesinin, “4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi gereği Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde hizmet süresince toplam 16,5 gün 33 adet koruma ve güvenlik görevlisi ile çalışmasının bedeli (yemek, yol ve giyim, amir ve şef hariç) teklif fiyatına dahil edilecektir.

Resmi Gazetenin 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı nüshasında yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliği gereğince, asgari işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında sözleşme ve genel giderler ilave edilecektir.”,

 

26.5 maddesinin, “... iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı:%1,5 olarak dikkate alınmıştır.”

 

Şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

İdare tarafından 30.11.2006 tarihinde zeyilname düzenlendiği, idari şartnamenin 26.3.6 maddesinin 15,5 gün olarak düzeltildiği ve ihale dokümanı satın alan firmalara iadeli taahhütlü posta ve faks yoluyla gönderildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

          Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesi (G) bendinde, “… İdari şartnamenin "Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar" başlıklı maddesinde, giyim bedelinin ayni olacağı belirtilecektir. Her bir işçiye sözleşme süresince verilecek giyim eşyasının cinsi, nevi ve adedine ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılacaktır. …” ve,

 

XIII üncü maddesi “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı (G) bendinde, “... 13- Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir. ...”,

 

“Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı (H) bendinin “Hizmet Alımı İhalelerinde” başlıklı (b) bendinde: “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

         

          Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.

          Özel güvenlik hizmetinin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.

         

            Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde Kurumca, ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan "işçilik hesaplama modülü"ne www.kik.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

Başvuru sahibi Örnekler Özel Güv. Hiz.Ltd. Şti. tarafından, idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevabi yazı ve ekinde yer alan belgeler incelendiğinde, “özel güvenlik personelinin giyeceği kıyafetlerin teminine ilişkin taahhütname” düzenlendiği ve söz konusu taahhütnamenin, ... İş Elbiseleri ve Güvenlik San. Tic. Ltd. Şti. ve başvuru sahibi firma tarafından imza altına alındığı, söz konusu taahhütnamede teknik şartnameye uygun olarak tüm kıyafetlerin adedinin ve parasal tutarının belirtildiği, toplam giyim bedelinin 15,95 YTL olarak öngörüldüğü ve bu bedele %3 sözleşme gideri ilave edildiği belirlenmiştir.

 

Ancak, başvuru sahibi tarafından öngörülen giyim bedelinin, idarece yaklaşık maliyet hesaplamasında öngörülen giyim bedelinin çok altında olduğu, bu sebeple idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Aşırı düşük sorgulamaya ilişkin olarak mevzuata uygun açıklamada bulunan ve bu açıklamalarını belgelendiren hiçbir istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmadan ihalenin sonuçlandırılması, dolayısıyla bu yönde düzeltici işlem tesisi gerektiği görüşü ile şikayetin uygun bulunmadığı şeklinde oluşan karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                   Muzaffer EREN

                                                                                                       Kurul Üyesi

 

           

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul