• Karar No: 2007/UH.Z-743
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :99
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-743
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No: 16/15 06640 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İncilipınar Mah. 3 Nolu Cadde 27090 Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2007 / 1292
Başvuruya konu ihale:
 2006/156860 İhale Kayıt Numaralı “Belediyemize Bağlı Aşevlerinde Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2007 tarih ve 08.0155.G020/2007-4 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Belediyemize Bağlı Aşevlerinde Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.01.2007 tarih ve 1292 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1)İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklifi oluşturan maliyetlere ilişkin olarak kıyafet giderleri için herhangi bir öngörüde bulunulmamasına rağmen teknik şartnamenin 8 nci maddesinde kıyafete ilişkin: “Mutfak ve servislerde çalıştırılacak personele firma tarafından en az iki adet temiz ve ütülü kıyafetler sağlanacak, personel mutfakta giydiği kıyafetle mutfak dışında dolaşmayacaktır. Mutfak ve servis kıyafetleri ayrı olacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu,

            2)İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; yapılacak işin SSK pirimine esas olacak tehlike derecesi belirtilmesi gerekirken bu maddenin boş bırakılmış olması teklifin belirlenmesinde tereddüde neden olduğu,

            3)İdari şartnamenin 26.5 inci ve teknik şartnamenin 7 nci maddesinde yer alan düzenlemede; idarece istenilen aracın bakım, onarım, her türlü trafik giderlerinin yer aldığı, ancak istenilen araca ait giderler, trafik kazası ve trafik cezalarına karşı teklif fiyatına yansıyacak miktarın belli olmadığı,

            4)Teknik şartnamenin 8.g maddesinin İş Kanunu hükmüne aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1)Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

 Teknik şartnamenin “Personellerle ilgili kurallar” başlıklı 5 inci maddesinde kıyafete ilişkin; “Mutfak ve servislerde çalıştırılacak personele firma tarafından en az iki adet temiz ve ütülü kıyafetler sağlanacak, personel mutfakta giydiği kıyafetle mutfak dışında dolaşmayacaktır. Mutfak ve servis kıyafetleri ayrı olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. 

            

Kamu İhale Genel tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” ile ilgili bölümünün 13 üncü maddesinde;  Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir. 

 

15 nci maddesinde ise; teklif fiyatına dahil olacaklar masrafların idari şartnamede düzenleneceği, teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyeceği düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede teknik şartnamenin 5 inci maddesinde yüklenicinin çalıştırdığı personele 2 adet temiz ve ütülü iş elbisesi vereceği belirtilmekte olup, idari şartnamede giyim bedelinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme bulunmadığı, dolayısıyla idarece idari şartnamede yapılan söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2)Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi uyarınca, uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabının buna göre yapılması ve ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilmesi gerekmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Bölümünün G “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında 6 ncı bendinde de aynı hükme yer verilmiştir.

 

Şikayete konu ihalede, ihale konusu alanda faaliyette bulunanların basiretli bir tüccar gibi davranarak yapılan işlere göre ödenmesi gereken iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranlarını bilmeleri gerektiği dikkate alındığında, isteklilerin tekliflerini hazırlama aşamasında maliyet unsuru olarak göz önüne alacakları söz konusu prim oranının işe ait idari şartnamede belirtilmemesi, tekliflerin hazırlanmasını etkileyen bir eksiklik niteliği taşımadığından dolayı başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İddia konusu binek otomobiline ilişkin olarak İdari şartnamenin 26.5 inci maddesinin bulunmadığı, ancak teknik şartnamenin “ Kontrol ve Muayene” başlıklı 1 inci maddesinde;  Aşevlerinde yemek pişirilmesi, dağıtılması, yemek yapmak için alınan malzemenin uygunluğu, demirbaş malzemelerin durumu, çalıştırılan personel ile bu ihale sonucu oluşan kontrole ve muayeneye tabi her türlü konuda Büyükşehir Belediyesinin belirleyeceği kişi veya komisyon tarafından denetlenecektir. Kontrol ve muayene için firma, Belediyeye en az 2006 model, her türlü bakım, onarım, mali yükümlülükleri ve yakıtı firmaya ait olmak üzere bir adet binek otomobili tahsis edecektir. Araç demirbaş olabileceği gibi kiralama yolu ile de sağlanabilir.” şeklinde düzenleme yer almaktadır. 

 

            Söz konusu düzenleme ile teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında sayılan kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi için istenilen binek otomobile ait hangi giderlerin yükleniciye ait olduğu açıkça belirtilmiş trafik para cezalarına ilişkin herhangi bir düzenlemeye gidilmemiştir. Kaldı ki bu gibi giderler sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ortaya çıkabileceği gibi çıkmaması ihtimalinin de olduğu, bu hususlarla ilgili önceden öngörünün yapılabilmesinin mümkün olamayacağı, ortaya çıkması halinde de ilgili mevzuat çerçevesin de çözümlenmesi gerekeceğinden isteklilerin bu gibi durumlarla karşılaşması halini de göz önünde bulundurarak teklif vermesi gerekeceğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 4) Başvuru sahibinin “Teknik şartnamenin 8.g maddesinin İş Kanunu hükmüne aykırı olduğu” iddiasına ilişkin olarak; teknik şartnamede böyle bir düzenlemenin olmadığı tespit edilmiştir. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul