En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-744
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :100
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-744
Şikayetçi:
 Hasan Hüseyin ÖZYİĞİT, Anafartalar Mahallesi Konuk Cad. No: 47 MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Anafartalar Mah. Ergen Cad. No: 2 45010 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2007 / 1852
Başvuruya konu ihale:
 2006/155520 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Manisa Belediyesi Park ve Yeşil Alanların Bakımı Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2007 tarih ve 08.0209.G020/2007-5 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manisa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce 15.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Manisa Belediyesi Park ve Yeşil Alanların Bakımı Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Hasan Hüseyin ÖZYİĞİT’in 28.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.01.2007 tarih ve 1852 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihalenin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1)İhalede zarflar açıldıktan sonra, isteklilerin dışarıya çıkarıldığı, 10 dakika sonra içeriye alınarak fiyatların açıklandığı, bu durumda anılan uygulamanın şeffaflık ilkesine ve 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine aykırı olduğu,

 

            2)İdari şartnamenin 7.3.3 ncü maddesinde yer alan yapı araçlarının bazılarının kendi malı olmasının istenildiği, söz konusu durumun mevzuata aykırı olduğu,

 

            3)İhale doküman bedelinin 500.-YTL olarak belirlendiği, söz konusu doküman bedelinin çok yüksek olduğu ve rekabeti engelliyecek şekilde düzenlendiği,

 

            4)İhalede tekliflerin aşırı düşük olmasına rağmen aşırı düşük sorgulamasın yapılmadığı,

                 İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1)Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde;

    “….İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır....” hükmü, 

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 66 ncı maddesinde de; 

 “….Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak da (standart form KİK020.0/H) doldurulur. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz (standart form KİK020.1/H).hükmü yer almaktadır.

İdarece gönderilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan inceleme neticesinde;

Zarf açma ve belge kontrol tutanağı ve teklif edilen fiyatlara ilişkin tutanağın, hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda talep edenlere verildiğine ilişkin tutanağın (Standart form KİK020.1/H) tanzim edilerek saat 10.40’da ihale komisyonu ile ihaleye iştirak eden isteklilerce imza altına alındığı, dolayısıyla ihalenin ihale komisyonu tarafından 15.12.2006 tarihinde saat 10.40’da ihaleye iştirak eden istekliler huzurunda yapıldığının anlaşıldığı, diğer taraftan söz konusu iddiaya ilişkin olarak idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası içeriğinden tespit yapılmasının mümkün olmadığı nedeniyle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 ncü maddesinde; 

İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Makine, Tesisat ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.3 ncü maddesinde;  

Taahhüt veya kendi malı olarak istenen araçların tümünün 2007 yılı itibari ile 10 yaş ve daha küçük (asgari 1997 model) olması gerekmektedir.

 

Kendi malı olan araçlarda; vizeleri yapılmış trafik tescil ve denetleme belgeleri ile zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçelerinin aslı ibraz edilecek veya noter tasdikli suretleri sunulacaktır. Diğer ekipman için fatura yada demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilen ekipman için noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 İdarece idari şartnamenin 7.3.3 ncü maddesinde ve ilanda yer alan söz konusu düzenlemede; Kamyon (Damperli), Kamyonet (Damperli), Park Sulama Arozözü , Bahçe el traktörü ve rotovatörü , Çim Biçme makinesi, Çim Biçme Traktörü makinelerin kendi malı olarak istenildiği, söz konusu işin geneli düşünüldüğünde anılan makinelerin kendi malı olarak istenilmesinde  mevzuata aykırılık olmadığı tespit edilmiştir.   

 

3)Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi” başlıklı 28 nci maddesinde;

“…..ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü,

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması” başlıklı 32 nci maddesinde;

“…Dokümanın basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. Dokumanın basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren tutanak düzenlenerek ihale işlem dosyasında muhafaza edilir….”  hükmü yer almaktadır.

İdari şartnamenin 4 ncü maddesinin (c) bendinde; “İhale doküman satış bedelinin (varsa vergi dahil) 500.-YTL” olarak düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.  

İdarece doküman bedelinin 500.-YTL olarak belirlendiği, söz konusu bedelin rekabeti engellemeyecek  miktarda olduğu tespit edilmiştir.

 4)Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

İhale üzerinde bırakılan Bereket İnş. Taah. Haf. Nak. Gıda. Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi idarece aşırı düşük bulunduğu, 15.12.2006 tarih ve 2458 sayılı yazı ile söz konusu firmadan;

“Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesine göre teklif maliyet bileşenleri ve/veya bunlara ait fiyat analizlerinin;

a)Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmet yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c)Hizmet işinin özgünlüğü, hususlarında …” 18.12.2006 tarihine kadar açıklama istenildiği,

 

İhale üzerinde kalan istekli 18.12.2006 tarih ve 2466 sayılı idare kayıtlarına alınan yazı ile aşırı düşük savunmasına ilişkin açıklamasını sunduğu, idarece anılan açıklamanın uygun görülerek kabul edildiğinin anlaşıldığı, bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul