En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-745
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :101
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-745
Şikayetçi:
 Burtem İlaçlama Tem. Özel Güv. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Cad. Sönmez İş Sarayı 232 K.3 Manavgat/ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Gölcük Belediye Başkanlığı, Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi 41650 Gölcük/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.01.2007 / 3472
Başvuruya konu ihale:
 2006/171761 İhale Kayıt Numaralı “Süpürme, Yıkama, Çöp Toplama ve Nakil Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 08.03.58.0026/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gölcük Belediye Başkanlığı’nca 08.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Süpürme, Yıkama, Çöp Toplama ve Nakil Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Burtem İlaçlama Tem. Özel Güv. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 23.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  24.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.01.2007 tarih ve 3472 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İtirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,


Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhaleye katılabilmek için ihale dokümanı alınarak incelendiği, ihaleye teklif vermeyi zorlaştırıcı unsurlarla karşılaşıldığından teklif veremedikleri, söz konusu aykırılıkların giderilmesi amaçlı idareye 23.01.2007 tarihinde yazılı başvuruda bulunulduğu, idarenin 24.01.2007 tarihli cevabında şikayet dilekçelerine temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği, bu yüzden şikayet başvurularının İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildiği, oysa idareye yapılan şikayet başvurularına anılan belgelerin sehven fotokopilerinin eklendiği, idarenin söz konusu belgeleri tamamlatması gerekirken başvuruyu reddetmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinin (d) bendine göre tüm personele yılda iki kez aylık ücrete bölünerek ilave edilmek suretiyle yasal ikramiye verileceği, ancak yasal ikramiyenin ne şekilde hesaplanacağı belirlenmediğinden tutarının kesinlik kazanmadığı, bu durumun teklif vermelerini güçleştirdiği,

 

3) İşin sözleşmesinin 37.1 inci maddesinde sözleşme konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli araç, makine, teçhizat ve ekipmanın sayıldığı, 37.8 inci maddesine göre ise, sözleşme süresinin bitiminde yüklenicinin süpürge, kürek, faraş ve diğer temizlik araçları ile malzemelerini bedelsiz olarak idareye bırakmasının istendiği, ancak ihaleye teklif verirken 37.1 inci maddede sayılan makine, teçhizat ve temizlik araçlarının amortisman bedelinin göz önüne alınarak teklif verilmesi gerektiği, ihalede 37.1 inci maddede sayılan araçların temin edileceğine dair noter onaylı taahhütname istendiği, dolayısıyla bu araçların kendi malı olma şartı getirilmediği halde sözleşme bitiminde idareye bırakılacak olmasının çelişki yarattığı, bu durumda ihaleye teklif verirken söz konusu araçların amortisman bedelinin mi yoksa gerçek bedelinin mi hesaplanması gerektiğinin anlaşılamadığı ve ihaleye teklif vermeyi imkansız kıldığı,

 

4) 2006 yılında ilan edilmekte birlikte ihale tarihinin 2007 yılında olduğu, işin idari şartnamesinin 15.3 üncü maddesine göre sözleşme imzalandıktan sonra fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde değişiklik yapılamayacağı, ancak ihale dokümanında 2007 yılında asgari ücrete yansıyan zammın ihale konusu işte hesaplanıp hesaplanmayacağına ilişkin bilgi verilmediği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu, 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ’in “4) İdarece yapılacak işlemler ve inceleme” başlığı altında; “…İdareler başvuru dilekçeleri üzerine yapacakları ön inceleme sonrasında başvuruyu ehliyet veya süre yönünden reddedebileceklerdir. Ancak başvuru dilekçesinde şekil unsurları bakımından rastlanılacak aykırılıkların doğrudan başvurunun reddi nedeni yapılmaması, kıyasen Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öncelikle eksikliklerin giderilmesi için başvuranlara süre tanınması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekecektir…” hükmüne yer verildiği,

 

            23.01.2007 tarihinde başvuru sahibi tarafından idareye yapılan yazılı başvurunun temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin başvuru dilekçesine eklenmediği, dolayısıyla şikayet başvurusunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle idarece reddedilmesi işleminin anılan hükme aykırı olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin bu iddiası yerinde olmakla birlikte sonuca etkili görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşin İdari Şartnamesinin 26.3 üncü maddesinde;

 

            Ayrıca,

a)      Tüm personele günlük asgari 200 gr yoğurt bedeli olarak 0,41 YTL verilecektir.

b)      Çalıştırılan vasıflı personele (45 kişi) en az bürüt asgari ücretin %15’i, Müdüre (1 kişi) ve Müdür Yardımcısına (1 kişi) en az bürüt asgari ücretin %25’i oranında iş güçlüğü zammı verilecektir.

c)      Hafta tatillerinde, dini ve milli bayram tatillerinde çalışan personele çalıştıkları günlerin ücretleri bir kat fazlası ile ödenecektir.

d)      Tüm personele yılda iki kez yasal ikramiye verilecek olup, bu yasal ikramiyeler aylık ücretlerine bölünmek sureti ile ilave edilerek verilecektir

Yukarıda (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen ücretler teklif fiyata dahildir.” hükmüne

yer verilmiştir.

 

Anılan hükümün (b) bendinden, tüm işçilik ücretlerinde bürüt asgari ücret baz alınarak ödeme yapılacağının, bu itibarla vasıfsız personele bürüt asgari ücret ödenmesi öngörülürken, vasıflı personele bürüt asgari ücretin %15 fazlasının, yönetici personele ise %25 fazlasının aylık ücret olarak ödeneceğinin, (d) bendinden ise, tüm personele yılda 14 maaş tutarında ödeme yapılacağının, iki maaş tutarındaki yasal ikramiyenin ise 12 eşit taksitte aylık ücretlere ilave edilerek ödeneceğinin anlaşılması gerektiğinin açık olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığına karar verilmiştir.

           

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinin;

 

İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir….” hükmü uyarınca, idarenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri olarak işin İdari Şartnamesinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 üncü maddesinde; “İstekli ihale konusu hizmetin yürütülebilmesi için aşağıda gösterilen araç, makine, teçhizat ve ekipmanı iş süresince bulundurmak zorundadır. İstekli iş süresince bu araç, makine, teçhizat ve ekipmanı temin edeceğine dair noter onaylı taahhütname verecektir.” düzenlemesini yaptığı, dolayısıyla ihale konusu hizmetin yerine getirilmesi için gerekli araç, makine, teçhizat ve ekipmanın isteklilerin kendi malı olması koşulunun aranmadığı görülmektedir.

 

İşin Sözleşmesinin “Sözleşme Konusu Hizmetin Yapılabilmesi İçin  Gerekli Olan Araç, Makine, Teçhizat ve Ekipman” başlıklı 37.1 inci maddesinde; “Sözleşme konusu hizmetin yapılabilmesi için aşağıda sayılan araç, makine, teçhizat ve ekipman yüklenici firma tarafından işin başlamasından sözleşme süresinin bitimine kadar hazır bulundurulacaktır.

 

1

7 adet

Büyük sıkıştırmalı araç 13 m3

2

1 adet

sıkıştırmalı araç 7 m3

3

2 adet

damperli kamyon 3,5 ton

4

1 adet

yıkama aracı 15 ton

5

1 adet

süpürme aracı 6000 lt

6

1 adet

çim kesme makinesi 52 lik alpin marka misinası sırt makinesi

7

20 top

çim kesme makinesi  misinası (2000 mt)

8

73 adet

Yağmurluk

9

2 adet

balıkçı yağmurluğu

10

55 adet

Çizme

11

780 adet

iş eldiveni (12 aylık)

12

73 adet

iş elbisesi ve şapka (yazlık)

13

73 adet

iş elbisesi ve şapka (kışlık)

14

73 adet

yazlık iş yeleği

15

10 adet

el arabası (saç) 

16

25 adet

çift kovalı çöp toplama seti (plastik el arabası)

17

2000 adet

çalı süpürgesi

18

50 adet

kürek ve süpürge sapı

19

50 adet

yol süpürme fırçası

20

50 adet

fırça sapı

21

50 adet

kum küreği

22

200 gr

her işçi için yoğurt (günlük)

23

80 adet

kamyon lastiği “           

 

hükmüne,

 

            Araç, Makine, Teçhizatın Kullanılması” başlıklı 37.8 inci maddesinde ise; “Yüklenici araç, makine ve teçhizatı temizlik hizmetleri dışında herhangi bir işte kullanılmayacaktır. Sözleşme süresinin bitiminde yüklenici süpürge, kürek, faraş ve diğer temizlik araçları ile malzemeleri bedelsiz olarak idareye bırakacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Anılan hükümler uyarınca, 37.1 inci maddede sayılan 23 kalemden oluşan (22 nci  satırdaki “200 gr her işçi için yoğurt (günlük)” ibaresinin sehven yazıldığı açıktır) araç, makine, teçhizat ve ekipmanın hangilerinin işin bitiminde idareye bırakılmasının istendiğinin sayma usulüyle belirtildiği, bunların süpürge, kürek, faraş ve diğer temizlik araçları ile malzemelerinden ibaret olduğu, diğer temizlik araçları ifadesinden demirbaş niteliğindeki yüksek fiyatlı araç ve taşıtların değil, bunlar haricindeki düşük fiyatlı küçük araçlar ile sarf malzemelerin anlaşılması gerektiğinin açık olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığına karar verilmiştir.   

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İşin Sözleşmesinin 15 inci maddesinde;

 

   “15.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde ,sözleşmenin tamamen ifasına kadar,vergi,resim,harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

  15.2. Yürürlükteki Fiyat Farkı Kararnamesi hükümlerine  göre fiyat farkı hesaplanacaktır. Fiyat farkı hesaplanırken uygulanacak katsayılar; a1=044, a2=0.33, b1=0.18, b2=0.05’dir.

15.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan sözleşme hükmü ile fiyat farkı verileceği belirtilerek, Fiyat Farkı Kararnamesi hükümlerince asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fiyat farkının ödeneceği öngörülmüştür.

 

Söz konusu ihale 24.11.2006 tarihinde ilan edilmekte birlikte, ihale tarihinin 08.01.2007 olduğu, ihale ilanında işin süresinin 01.02.2007-31.12.2007 tarihleri arası 334 gün olduğunun açıklandığı, 2007 yılı içerisinde 2007 yılı asgari ücretinin altında işçilik ücreti ödenmesinin yasal olarak mümkün olmadığı, Fiyat Farkı Kararnamesinin ihale (son teklif verme) tarihinden sonraki döneme ilişkin olarak ihale tarihinde belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki farkın ne şekilde ödeneceğini düzenlediği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde fiyat farkının, ihale tarihi itibarıyla geçerli olan brüt asgari ücret ile işin gerçekleştirildiği tarihte geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacağının belirtildiği göz önüne alındığında, isteklilerin ihale (son teklif verme) tarihi itibariyle yürürlükte olan asgari ücreti dikkate alarak fiyat teklif vermesi gerektiğinin açık olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığına karar verilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul