• Karar No: 2007/UH.Z-746
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :102
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-746
Şikayetçi:
 Eftal Turizm ve Seyahat İnş. Tic. Ltd. Şti., Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Cad. Bayramlar İşhanı No 2 K 2 KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 İZAYDAŞ İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş., Solaklar Köyü Mevki KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2007 / 1226
Başvuruya konu ihale:
 2006/174910 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2007 tarih ve 08.01.50.0026/2007-1E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

            İZAYDAŞ İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.’nce 20.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Personel Taşıma Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Eftal Turizm ve Seyahat İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 09.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  11.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.01.2007 tarih ve 1226 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi vermelerine rağmen iş deneyim belgesi ile ilgili sunulması gereken tevsik belgelerinin eksik olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının haksız olduğu,

 

2) Kamu İhale Kanununa göre iş deneyim belgelerinin tevsiki için hem yüklenicilerin hem de alt yüklenicilerin açıklayıcı belgeleri teklif dosyalarına koymaları zorunlu olmasına rağmen diğer istekliler olan Genç Turizm, Ertaç Turizm ve Karavar Seyahat firmalarının tekliflerinde iş deneyim belgelerini tevsik eden hiçbir belge sunmadıkları,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Kurulu’nun 05.02.2007 tarih ve 2007/AK.H-150.1 sayılı Kurul Kararıyla  iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmiş olup, inceleme "iddiaların incelenmesi" kapsamında iddialarla sınırlı olarak yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşin İdari Şartnamesinin 7.3.1 inci maddesinde mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak;
isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunması istenmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklifinde iş deneyimini tevsiken iş bitirme belgesi ile birlikte bu belgeyi tevsiken işin sözleşmesini, faturalarını ve işyeri bildirgesini sunduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesinin düzenlenmesi” başlıklı 53 üncü maddesinin ikinci paragrafında;

 

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu hizmetlere ait iş deneyimi; işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile bu bölümde yapılan düzenlemeler esas alınarak ihale komisyonlarınca 56 ncı madde çerçevesinde değerlendirilir.” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde;

 

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

 

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.

 

İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işler iş ortaklığındaki hisseleri oranında, konsorsiyumlarda ise gerçekleştirdikleri iş kısımları dikkate alınarak değerlendirilir.

 

Aday veya istekliler tarafından iş deneyimine ilişkin olarak başvuru veya teklif zarfı içinde sunulan bu belgeler, katma değer vergisi ve fiyat farkları hariç olmak üzere, gerektiğinde 60 ıncı maddeye göre güncellenmek suretiyle ihale veya ön yeterlik aşamasında ihale komisyonunca değerlendirilerek aday veya isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenir. İhale komisyonu, iş deneyimine ilişkin  değerlendirmelerinden, aday veya istekli ise verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

 

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.” hükmü,

 

2005 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinin 13 üncü bölümünün (G) maddesinde ise;

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan belgelerin incelenmesinden;

 

İş bitirme belgesinde hizmetin tanımı “Tuncay Nakliyat firmasının çeşitli kurumlar ile aralarındaki sözleşmeler gereği, yapılacak personel ve öğrenci taşıma işlerinin bir kısmının veya tamamının Eftal Turizm firması tarafından yüklenilerek yapılması” olarak tarif edilmiş, sözleşmenin 1 inci maddesinde ise işin konusu “ Taşıyıcı, firmasına ait araçlar veya bünyesinde çalıştırdığı araçlar ile, Taşıtıcı firmanın çeşitli kurumlar ile arasındaki sözleşmeler gereği üstlendiği personel ve öğrenci servislerini düzenli olarak yerine getirecektir.” olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla başvuru sahibinin sözleşme konusu işin alt yüklenicisi olduğu, anılan hükümler uyarınca alt yükleniciler için iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceğinden sunulan iş bitirme belgesinin geçersiz olduğu,

 

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicilerinin iş deneyimini tevsiken işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeleri sunması ve ihale komisyonlarınca Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesi çerçevesinde değerlendirme yapılması gerektiği, anılan hükme göre, istekliler tarafından iş deneyimini tevsiken sözleşme ile birlikte faturaların, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesinin ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin sunulmasının istendiği, ancak anılan Kamu İhale Tebliği hükmü uyarınca başvuru sahibi tarafından sunulan sözleşmeye konu iş niteliği gereği personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet olmadığından başvuru sahibi tarafından teklifinde anılan sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri sunmasının gerekmediği,

 

İş yeri tescil belgesi Kocaeli Sigorta Müdürlüğünce 10.08.2006 tarihinde düzenlendiğinden bu tarihten önce iş yerinde sigortalı personel çalıştırılamayacağı halde, sözleşme konusu iş niteliği gereği personel çalıştırılmasını gerektirmediğinden başvuru sahibinin teklifinde sunduğu sözleşmenin 02.07.2006 tarihinde başlaması ve ilk faturanın 31.07.2006 tarihinde kesilmesinde  mevzuata aykırılık bulunmadığı,     

 

Anılan sözleşmede işin bedelinin 150.000-YTL olduğu ve sözleşmenin 31.12.2006 tarihine kadar geçerli olduğu, ihale tarihi itibariyle sözleşme devam etmekle birlikte başvuru sahibi tarafından sunulan faturaların toplamının da 150.000-YTL olduğu, dolayısıyla sunulan fatura tutarları toplamının sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini gösterdiği ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşıladığı,

 

Anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin ihalede değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğuna,  ayrıca yaklaşık maliyetin altındaki tek teklif olduğundan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sayılması gerektiğine karar verilmiştir. Bu itibarla, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi dışındaki isteklilerin tekliflerinde yapılan incelemede;

 

Genç Turizm firmasının iş deneyimini tevsiken kendi adına düzenlenmiş Yüklenici İş Durum belgesi sunduğu,

 

Ertaç Turizm firmasının iş deneyimini tevsiken kendi adına düzenlenmiş Yüklenici İş Bitirme belgesi sunduğu,

 

Karavar Seyahat firmasının ise iş deneyimini tevsiken firmalarının Kentsa şirketlerinin personel taşımasının bir kısmını yaptığını ve halen yapmakta olduğunu belirten TUSA İmalat Ticaret Pazarlama ve Taşımacılık Ltd. Şti. imzalı ve noter onaylı bir yazı sunduğu,

 

 görülmüştür.

 

Yukarıda anılan hükümler uyarınca, Kamu İhale Kanununa göre iş deneyim belgelerinin tevsiki için hem yüklenicilerin hem de alt yüklenicilerin açıklayıcı belgeleri teklif dosyalarına koymalarının zorunlu olduğu iddiasının yerinde olmadığı, yalnızca iş deneyim belgesi düzenlenmeyen hallerde iş deneyiminin işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile tevsik edilmesi gerektiği, bu kapsamda Genç Turizm ve Ertaç Turizm firmalarınca sunulan belgeler anılan isteklilerin işin yüklenicisi olduğu ve 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerce usulüne uygun olarak düzenlenmiş iş deneyim belgeleri olduğundan, anılan istekliler tarafından tevsik edici belge sunulmasının gerekmediği, ancak Karavar Seyahat firması tarafından sunulan belge özel sektöre taahhüt edilen bir hizmete ilişkin olduğundan işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile tevsik edilmesi gerektiği halde edilmediği, dolayısıyla anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin geçersiz sayılması gerektiği, diğer taraftan anılan isteklinin teklifi ihalede başka nedenlerden dolayı değerlendirme dışı bırakıldığından bu durumun sonuca etkili olmadığı görülmüştür.  

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Şikayetçinin başvurusu, “İddiaların incelenmesi” kapsamında değerlendirilmiştir.

 

            Oysa, Danıştay 13. Dairesinin aşağıda belirtilen kararları gereğince “İddiaların incelenmesi” kapsamında incelenen ihaleler hakkında da “esas” tan karar verilemesi gerekmektedir.

           

            Zira; “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Kurul Kararında da belirtildiği üzere şikayetçi başvurusunda haklı görüldüğünden incelenen ihale hakkında Kanunun 56’ncı maddesi hükümleri gereğince “Düzeltici işlem”e karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ               

                                                                                                            Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul