En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-747
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :103
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-747
Şikayetçi:
 Mat Turizm Taşımacılık Tic. İnş. ve San. Ltd. Şti., Etlik Garajları Nu:19 Merkez/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı, Yücetepe Mah.R/7 06100 Maltepe Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2007 / 4141
Başvuruya konu ihale:
 2006/181764 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıması Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.02.2007 tarih ve 08.04.17.G017/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı’nca 22.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Personel Taşıması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mat Turizm Taşımacılık Tic. İnş. ve San. Ltd. Şti.’nin 22.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.02.2007 tarih ve 4141 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)İhale dokümanında yer alan ve kendilerine satılan şartnamelerin mühürsüz ve imzasız olduğu, bunun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesine aykırı olduğu,

 

            2) Birim fiyata dahil olan maliyetlerin iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenmesi ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderlerin öngörülemeyeceği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtilmiş olmasına rağmen Teknik Şartnamede buna aykırı hükümlerin yer aldığı, şöyle ki; sabah ve akşam servis yapmak üzere kiralanan 21 adet araca ilaveten tekrar personel taşıma işinde kullanılan 8 adet aracın da Birim Fiyat Teklif Cetveline dahil edilmesi gerekirken dahil edilmediği,

 

3) Teknik Şartnamenin 2.1.2 nci maddesinin (d) bendinde A grubundaki 18 kişi kapasiteli araçlardan 1 adedi ile sabah ve akşam servis hizmetlerine ek olarak 10 adet ring servisi yapılacağı ve bu hizmetler için ücret ödenmeyeceği,

           

4) Teknik Şartnamenin 2.7 nci maddesinde servis araçlarında İdare tarafından istendiği takdirde satın alınan hizmetin dışında; hasta taşıma, eğitim, tatbikat, yabancı konukların gezdirilmesi vs. işlerinde mesai saatleri dışında kullanılacağı belirtilmiş olup bunun için İdare tarafından sabit ücret takdir edileceği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ilişkin olarak Kurumumuza gönderilen İdari Şartnamede soğuk mühür olduğu ancak imzasız olduğu, teknik şartnamede de iddia edildiği üzere İdare onayı ve imzasının bulunmadığı tespit edilmiştir. Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 32 nci maddesinde; “…Ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen aday veya isteklilerin bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur…” hükmü yer almakta olup idare tarafından hazırlanan ihale dokümanının “her sayfasının onaylı” olması gerekmektedir.

 

İhaleye katılabilmek için ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunlu kılınmış olup, bu haliyle doküman satın almış bulunan ilgili isteklilerin ihaleye kabul edildiği görüldüğünden, idarenin bu yöndeki hatasının hak kaybı doğurmayan bir eksiklik olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin 2.1.1. maddesi (a) bendinde; DSİ Etlik tesisleri (Eski Garajlar karşısı) personelini ekte verilen listedeki A GRUBU ve B GRUBU (TAKK Başkanlığında çalışan servis araçları hariç) servis güzergahlarını takip ederek saat 07:20’de DSİ Etlik Tesislerinde olacak şekilde toplayacağı,

 

            Teknik Şartnamenin 2.1.1. maddesi (b) bendinde; DSİ Etlik tesislerinde saat 08:30’da göreve başlayan personeli, ekteki A GRUBU ve B GRUBU (TAKK Başkanlığında çalışan servis araçları hariç) araçlarıyla ekte verilen listedeki servis güzergahlarını takip ederek saat 08:20’de DSİ Etlik Tesislerinde olacak şekilde toplamak (Bu iş, saat 07:20’de DSİ Etlik Tesislerine gelmiş olan A Grubu ve B Grubu servis araçlarının dörder adedi ile yapılacaktır) ifadeleri yer almaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen Teknik Şartnamenin 2.1.1. maddesi (b) bendinin son cümlesinde ifade edildiği üzere, DSİ Etlik tesislerinde saat 08:30’da göreve başlayan personeli taşıma işi saat 07:20’de DSİ Etlik Tesislerine gelmiş olan A Grubu ve B Grubu servis araçlarının dörder adedi ile yapılacağının öngörüldüğü, isteklilerin Birim Fiyat Teklif Mektubu eki Birim Fiyat Teklif Cetvelinde her bir Grup içerisinde yer alan  otobüs kapasitelerine göre toplam günlük tutar (YTL/Gün) üzerinden tekliflerini vereceği, istenen bu hizmet için çalıştırılacak otobüslere hesaplanması mümkün ücreti yansıtabilme imkanı olduğundan 21 adet araca ilaveten 8 adet aracın da Birim Fiyat Teklif Cetveline dahil edilmediği iddiası yerinde görülmemiştir.  

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

Teknik Şartnamede 2.1.1 maddesinde “Şartname kapsamı servis hizmetleri” başlığı kullanıldığı, 2.1.2 maddesinde de “Harici işyerlerindeki hizmetler” başlığının kullanıldığı tespit edilmiştir.

 

            Teknik Şartnamenin “Harici işyerlerindeki hizmetler” başlığını taşıyan 2.1.2 nci maddesinin (d) bendinde; hafta içi mesai günlerinde A GRUBU için teklif veren istekliye ait en az 18 kişilik taşıma kapasiteli servis araçlarından bir adedi ile 2.1.1 (a), (b), (c) ve (d) maddelerinde belirtilen görevlere ilave olarak, belirtilen saatlerde, belirtilen yerlerden hareket ederek resmi evrak taşımak amacı ile ring hizmeti yapılacağı ifade edilmiş ve buna ilişkin zaman ve kalkış yeri ile gidilecek yerlere ilişkin bilgiler ayrı ayrı belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamede 2.1.2 maddesinde “Harici işyerlerindeki hizmetler” başlığı altında sayılan bazı taşıma hizmetleri için ücret verilmeyeceğine dair herhangi bir ibarenin olmadığı, İdari Şartnamenin 19 uncu maddesine göre isteklilerin tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenleneceğinin hükme bağlandığı ve isteklilerin teklif mektuplarını bu birim ve miktarlar üzerinden verdikleri anlaşılmakta olup, başvuru sahibinin iddia ettiği şekilde Teknik Şartnamenin 2.1.2 nci maddesinin (d) bendinde 18 kişilik taşıma kapasiteli servis araçlarından bir adedi ile belirtilen yer ve saatlerde yapılması öngörülen ring hizmeti için ücret ödenmeyeceğine dair herhangi bir ifadenin ihale dokümanları içerisinde yer almadığı, isteklilerin de Birim Fiyat Teklif Mektubu eki Birim Fiyat Teklif Cetvelinde her bir Grup içerisinde yer alan otobüs kapasitelerine göre toplam günlük tutar (YTL/Gün) üzerinden tekliflerini vereceği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin 2.7 nci maddesinde; DSİ istediği takdirde, günlük mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde belirlenen semtler ve saatlere ilave olarak Yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilen yangın, tabii afet, asayiş ile ilgili toplumsal olaylar gibi olağanüstü durumlar ile alarm, tatbikat, eğitim, kurs, hasta sevki, yerli ve yabancı konukların gezilerinde taşıma yaptırılabilir. Bu takdirde işe ait bedel; YTL/km cinsinden 0,75 YTL/km olarak ödenecektir ifadesi yer almaktadır.

 

İhale konusunun “taşıma işi” olduğu, yangın, tabii afet, asayiş ile ilgili toplumsal olaylar gibi olağanüstü durumlar ile alarm, tatbikat, eğitim, kurs, hasta sevki, yerli ve yabancı konukların gezileri için isteklilere yapılacak ödemelerin taşıma mesafesine bağlı olarak “YTL/km” üzerinden 0,75 YTL/km olarak sabit fiyat üzerinden yapılacağı anlaşılmıştır.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinde Kamu kurum ve kuruluşları gerektiğinde yangın, tabii afet, asayiş ile ilgili toplumsal olaylar gibi olağanüstü durumlar ile alarm, tatbikat, eğitim, kurs, hasta sevki, yerli ve yabancı konukların gezilerinde bu servis araçlarını, sözleşmede belirtilen ücreti mukabilinde kullanabilir” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla öngörülen durumlar için yapılacak hizmetin “YTL/km”ye göre sabit fiyat üzerinden yapılması istekliler arasındaki rekabeti ortadan kaldırmadığı gibi sabit bir ücret karşılığında yapılmasında herhangi bir mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul