• Karar No: 2007/UH.Z-750
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :106
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-750
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No: 16/15 06640 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Anafartalar Mah. Ergen Cad. No: 2 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2007 / 1291
Başvuruya konu ihale:
 2006/167013 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Bayındırlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere İşçilik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.02.2007 tarih ve 08.01.52.0110/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manisa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Bayındırlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere İşçilik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.01.2007 tarih ve 1291 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Başvuru dilekçesinde özetle; İdare tarafından hazırlanan ihale dokümanında, bayram ve hafta tatilinde çalışacak işçi sayısı ile kullanılacak aracın kat edeceği mesafeye yönelik düzenlemede bulunulmamasının teklif bedelinin belirlenmesinde tereddüde sebep olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünün 15 inci maddesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; bu bölümde sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacakların idari şartnamede düzenleneceği,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ile ilgili hükümlere yer verileceği, Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyeceği, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacağı, 16 ncı maddesinde ise, işin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtileceği belirtilmiştir.

 

İdare tarafından, ihale dokümanı satın alanlara verilen Birim Fiyat Teklif Mektubu ekindeki Birim Fiyat Teklif  Cetveli standart formunda, işçilerin hafta sonu ve bayram günlerinde çalışacağı gün miktarı ile araçların kullanılacağı gün miktarının idarece doldurulduğu görülmüştür.

 

4857 sayılı İş Kanununun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde,  “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir….” hükmü yer almaktadır.

           

İdareden alınan belgelerin incelenmesinden, idarece, İdari ve Teknik Şartnamelerde herhangi bir düzenlemeye rastlanılmamakla birlikte, Birim Fiyat Teklif  Cetveli standart formunda, işçilerin hafta sonu ve bayram günlerinde çalışacağı gün miktarı belirtildiğinden, isteklilerin tekliflerini İş Kanununun ilgili hükmü çerçevesinde, söz konusu miktarları esas alarak  belirleyebileceği tespit edilmiştir.

 

            Diğer taraftan,

 

            İlanda ve İdari Şartnamede 3 adet araç sayılmış olup, Birim Fiyat Teklif  Cetveli standart formunda bu araçların kullanılacağı gün sayısı belirtilmiştir. İsteklilerin bu araçların maliyetlerini hesaplamasının mümkün olduğu açıktır.

               

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul