En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-751
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :107
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-751
Şikayetçi:
 Hak Özel Güv. Org. ve Eğit. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Paşaalanı Mahallesi Sıtkı Yırcalı Cad. No:10 BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi, Orhaniye Mah. Çevre Yolu Üstü Gemlik/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2007 / 1633
Başvuruya konu ihale:
 2006/156014 İhale Kayıt Numaralı “12 Kişi ile Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2007 tarih ve 08.01.84.0132/2007-06E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi’nce 22.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “12 Kişi ile Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hak Özel Güv. Org. ve Eğit. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.01.2007 tarih ve 1633 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sözkonusu ihaleye en düşük teklifi verdiği, idarece aşırı düşük açıklaması istendiği,vermiş oldukları aşırı düşük açıklamalarının tekliflerinde yer alan giyim bedelinin yaklaşık maliyete göre çok düşük olması ve gerçekçi olmadığı gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysaki öngördükleri giyim bedeline ilişkin ilgili firma yetkilisi tarafından imzalanmış proforma fatura sunduğu, idarenin değerlendirme dışı bırakma gerekçesinin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu ihalede, idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 12 kişi ile 12 ay Özel Güvenlik hizmet alımı olduğu, 19 uncu maddesinde tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği, 49 uncu maddesinde işin 01.01.2007 tarihinde başlayacağı ve işin süresinin 365 takvim günü olduğu belirtilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “Teklif fiyat dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde “İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak,hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçların karşılaması için hastaneden çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir.İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

-Yüklenici tarafından her bir işçiye bir günde Gidiş-geliş olmak üzere 2 adet otobüs bileti karşılığı günlük brüt 2,53 YTL den 26 gün yol ücreti verilecektir.Yol ücreti nakdi olarak işçilere ödenecektir.

-Çalıştırılacak 12 personele yüklenici tarafından;

Ocak ayında verilecek kıyafetler(Kışlık); 12 adet Pantolon, 24 adet Gömlek(uzun kollu),12 adet Mont, 12 adet Şapka,12 adet Ayakkabı, 12 adet Kemer, 24 Adet Çorap.

Haziran ayında verilecek kıyafetler (Yazlık); 12 adet Pantolon, 24 adet Gömlek(kısa kollu), 24 Adet Çorap.

Güvenlik görevlilerine verilecek mont ve ve gömleklerde sol üst yaka cebinde işlemelei hastane amblemi yada “M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi” ibaresi yazılacaktır.Verilecek Giyim malzemeleri 5188 sayılı Kanun ve ve ikincil mevzuata uygun olacaktır.Giyim bedeli ayni olacaktır.Çalıştırılacak güvenlik görevlilerine 2007 yılı içinde toplam 15 gün Yılbaşı, Resmi ve Dini Bayram tatillerinde (her gün için 10 kişi ile) 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi gereğince her gün için bir günlük ücret ayrıca ödenecektir. 2007 yılında yılbaşı ve bayram tatilleri için verilecek günlük ücret bir kişi için 22,16YTL olarak belirlenmiştir.Ayrıca asgari ücret artış ve eksilişleri aynı oranda yansıtılacaktır.”

 

Anılan şartnamenin 26.5. maddesinde “İhale konusu işin yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı 1.5’dir.” düzenlemesine,

 

İhale ilan tarih itibari ile yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;

 

          “(Değişik: 15/10/2006 – 26320 R.G. /6 md.) Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.”   düzenlemesine yer verilmiştir.

     

           4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinin;Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” hükmü ve Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII/G maddesi; “...İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır...” hükümleri uyarınca bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılacağı belirtilen toplam personel sayısına ücret ödenmesi gerekmektedir.

 

           Her ne kadar 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde işin süresi olan 01.01.2007 - 31.12.2007 tarihleri arasında ulusal bayram ve genel tatil günleri toplamının 15,5 güne karşılık geldiği anlaşılmakla birlikte, idarece ihale dokümanında yapılan düzenlemede ulusal bayram ve genel tatil günleri toplamının 15 gün olarak belirlendiği, ayrıca isteklilerin tekliflerini 15 gün üzerinden verdiği görülmüş olup, tarafımızca ulusal bayram ve genel tatil günleri için yapılan hesaplamada 10 işçi ile 15 gün esas alınmıştır.

 

          Bu açıklamalar doğrultusunda işin süresinin 12 ay ve çalışacak işçi sayısının 12 olduğu dikkate alındığında, işçilerin aylık ücreti, yol ve %3 sözleşme gideri dahil (özel güvenlik mali sorumluluk sigorta prim bedeli ve giyim bedeli hariç) asgari işçilik maliyetinin 107.545,35-YTL,  idari şartnamede 15 gün olarak belirtilen resmi, dini bayram ve yılbaşı tatillerinde 12 işçi ile işin yürütüleceği dikkate alındığında bu giderin 3.323,30-YTL, bu durumda toplam asgari maliyetin (özel güvenlik mali sorumluluk sigorta prim bedeli ve giyim bedeli hariç) 110.868,65-YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

İdarece başvuru sahibi Hak Özel Güv. Org. ve Eğit. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Üçes Özel Güv. Ltd. Şti ve Ceta Ltd. Şti. Ortak Girişimi ve Anka Özel Güv. Sis. Kor. San. ve Tic Ltd. Şti.nin teklifleri aşırı düşük teklif kabul edilerek teklif bileşenlerinin açıklanmasının 22.12.2006 tarih ve 9248 sayılı yazı ile istenildiği başvuru sahibi Hak Özel Güv. Org. ve Eğit. Hizm. Tic. Ltd. Şti. ve Üçes Özel Güv. Ltd. Şti ve Ceta Ltd. Şti. Ortak Girişiminin açıklamaları yeterli görülmediği, ihalenin açıklaması yeterli görülen Anka Özel Güv. Sis. Kor. San. ve Tic Ltd. Şti.. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklife ilişkin açıklaması incelendiğinde, anılan isteklinin; Yol, giyim ve %3 sözleşme gideri dahil 12 aylık 12 işçinin asgari işçilik maliyetinin 107.817,27-YTL, 2007 yılı içerisinde toplam 15 tatil günü üzerinden günlük 10 personel resmi ve bayram tatilleri için 3.323,30 YTL, mali sorumluluk sigortası için ise 252,00 YTL olarak gösterdiği, toplam 111.392,57 YTL teklif fiyatı verdiği, ayni olarak öngörülen giyim bedelinin 264,00 YTL olarak gösterildiği, bu hususun Şengör Konfeksiyon’dan alınmış proforma fatura ile belgelendirildiği tespit edilmiştir.

 

Bu durumda toplam asgari maliyetin (özel güvenlik mali sorumluluk sigorta prim bedeli ve giyim bedeli hariç) 110.868,65-YTL nin üzerinde teklif veren (111.392,57 YTL) ve ayni olarak karşılanması öngörülen giyim bedeli maliyetini proforma fatura ile belgelendiren başvuru sahibinin teklifine ilişkin açıklamaların giyim bedeli için öngörülen rakamın yaklaşık maliyete göre çok düşük olduğu ve gerçekçi olmadığı gerekçesiyle yeterli görülmemesi 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine aykırıdır.

 

Ancak;

 

İhale ilan tarih itibari ile yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinin 11 nci fıkrasında;  “Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

          Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunduğu belgeler arasında Anadolu Sigorta Balıkesir Acentası Bent Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş teklif yazıları bulunmasına rağmen, sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınması gereken teyit yazılarının eklenmediği anlaşılmış olup, bu hususun yukarıda yer alan mevzuat hükmüne aykırı olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmamasında mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul