• Karar No: 2007/UH.Z-752
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :108
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-752
Şikayetçi:
 Ademoğulları Turz. Eğ. Öğr. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. Gündoğdu Mah.115. Cad. No:2 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Orman İşletme Müdürlüğü, 3 Ocak Mah. 117. Cad. No: 2 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2007 / 857
Başvuruya konu ihale:
 2006/161589 İhale Kayıt Numaralı “Personel Servis Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2007 tarih ve 08.01.19.0132/2007-03E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 05.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Personel Servis Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ademoğulları Turz. Eğ. Öğr. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.01.2007 tarih ve 857 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sözkonusu ihaleye verdikleri tekliflerinin mali durum bildiriminin eksik sunulması ve personel servisi için ihale ilanının 4.33. maddesinde istenilen 1994 model araç yerine 1993 model araç taahhüt ettiği gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak mali durum bildirisinin banka referans mektubu ile birlikte ihale dosyasına konulduğu, ayrıca araç taahhüdünün model içermediği ihalenin uhdelerinde kalması halinde şartnamede belirtilen şekilde araçların çalıştırılacağı şeklinde düzenlendiği, Mersin 1 inci noterliğinde yapılan taşıt kira sözleşmesinde 33 S 0110 plakalı aracın bilgilerinin olduğunun anlaşılması üzerine 33 S 0102 plakalı araç bilgileri ile düzeltildiği, incelendiğinde araç modelinin 1999 olduğunun görüleceği, faks fotokopisinden anlaşılacağı üzere rakamların tam belli olmamasından sorunun kaynaklandığı, noter belgesinden kaynaklana yanlışlığın düzeltilmesine rağmen sehven ihale dosyasına eski belgenin konulmuş olmasının değerlendirme dışı bırakma gerekçesi olmayacağı, bu eksikliklerin tamamlatılabileceği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının 4.3.3. maddesinde “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgelerİstekli tarafından hizmet verilecek araçlardan 45 kişilik otobüsler 1994 (dahil) modelden aşağı, 25 kişilik midibüs ise 2000 (dahil) modelden aşağı olmayacaktır.” düzenlemesi,

 

İdari Şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinin (a) bendinde “İstekliler hizmet verecekleri araçların firmaları üzerine kayıtlı olduğuna veya kiralama yoluyla temin edilecek araçlar içinde hizmetin süreceği 1 yıl için kiraladıklarına dair noter onaylı belgelerinin ibraz edeceklerdir” düzenlemesi,

 

Yine idari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinde ”istekli tarafından verilecek araçlardan 45 kişilik otobüsler 1994 (dahil) modelden aşağı, 25 kişilik midibüs ise 2000(dahil) modelden aşağı olmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale komisyonunca başvuru sahibi Ademoğulları Turz. Sey. Eği. Öğr. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklif dosyası içerisinde yer alan mali durum bildirisinin uygun olmaması ve ihale ilanının 4.3.3 maddesinde istenilen araçlardan 45 kişilik otobüslerin 1994 modelden aşağı olamayacağı belirtilmesine rağmen bu istekli tarafından sunulan otobüslerden bir (1) tanesinin Mersin 1 Noterliğinin 16.11.2006/19648 yevmiye numarası ile taşıt kira sözleşmesi yaptığı, bu sözleşmede 33 S 0110 plakalı aracın modelinin 1999 olarak gösterildiği halde bu sözleşme ekinde bulunana aynı aracın Motorlu Araçlar Trafik Belgesinin model hanesinde 1993 model olduğu görüldüğünden idari şartnamenin 10 uncu maddesinin (h) bendi gereği değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin idarece gönderilen ihale işlem dosyası içerinde yer alan teklif dosyası incelendiğinde;

 

Teklif dosyası içerisinde mali durum bildirimi sunulduğu, bu belgenin idari şartname eki Standart Form-KİK030.0/Y’den farklı olarak ihale kayıt numarasının ve idarenin adının yazılmadığı ancak isteklinin mali duruma ilişkin bilgilerine ilişkin kısımda bir farklılığın olmadığı, mali durumuna ilişkin bilgilerin referans mektubunda yer alan bilgiler ile uyumlu olduğu, referans mektubunda ihale kayıt numarası ve idarenin adının belirtildiği sunulan bu belgelerin isteklinin mali durumunu gösterdiği mali durum bildiriminde ihale kayıt numarası yazılmamış olmasının esaslı bir eksiklik olmadığı dikkate alındığında idare tarafından başvuru sahibinin mali durum bildirisinin uygun olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin kesinleşen ihale dokümanı içerisinde yer alan idari şartnamenin 7.3.2 ve 7.3.3 maddelerinde yer alan düzenlemeye istinaden ihaleye; kiraya verenin Kabalcıoğlu Turizm Seyahat ve Otomotiv San. Tic. Ltd Şti., kiralayanın başvur sahibi Ademoğulları Turz. Sey. Eği. Öğr. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., kiralamaya konu taşıtların 33 S 0110 ve 33 S 0103 plakalı Mitsubishi markalı 1999 ve 1993 modeller olduğu gösterilen Mersin 1 inci Noterliğinde 16.11.2006 tarih ve 19648 no ile düzenlenmiş “Taşıt Kira Sözleşmesi” ve sözleşme ekinde sözleşmeye konu araçlara ait “Motorlu Araç Trafik Belgelerinin” sunulduğu, taşıt kira sözleşmesinde 33 S 0110 plakalı aracın modeli 1999 model gösterilmesine rağmen bu araca ait Motorlu Araç Trafik Belgesinde 1993 model olduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer alan tespitler ve düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; kesinleşen ihale dokümanında yer alan idari şartnamenin 7.3 maddesinde düzenlenen şartlara uygun teklif vermeyen başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “…..isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü ve sözkonusu eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği belge eksikliği niteliğinde olduğu dikkate alındığında idarece değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

           

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayetçinin 18.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunması üzerine, 21.12.2006 tarihinde idarece şikayeti sonuçlandıran nihai karar ile birlikte ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanması kararının alındığı, idarenin bu kararının aynı tarihli yazı ile 05.01.2006 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, ancak idarenin 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre 7 nci gün tebliğ edilmiş sayılacağı gerekçesiyle tebliğ tarihinin 02.01.2007 olduğu gerekçesiyle bu tarihten itibaren 8 gün beklemek suretiyle 10.01.2007 tarihinde ihale üzerinde kalan firma ile sözleşmeyi imzaladığı anlaşılmıştır.

04.09.2005 tarih ve 25926 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “İhale İşlemlerine Devam Edilmesi Kararı” başlıklı bölümünün üçüncü fıkrasındaki; “Ancak, Yönetmelikte ihale sürecinin devamına ilişkin kararın geçici tedbir niteliğinde olduğu belirtildiğinden, idarece şikayeti sonuçlandıran nihai karar verilmesi halinde aynı kararda veya nihai karar verildikten sonra başka bir kararla ihale sürecinin devamına dair karar alınması mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda ihale sürecinin devamına ilişkin karar usulüne uygun alınmış bir karar olarak değerlendirilemeyecektir.” hükmü,

4734 sayıl Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında “Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Anılan kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen “Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.” hükmünün Kanunun 55 inci maddesinde yer alan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönündeki kararın tebliği hükümlerine uygulanamayacağı bu hususa ilişkin anılan maddede özel düzenlemeye yer verildiği, bu düzenleme gereğince idarece alınan ihale işlemlerinin devamına ilişkin kararın sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasının gerektiği hüküm altına alınmış olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu durumda yukarıda yer alan hükümler gereğince şikayet başvurusunu sonuçlandıran nihai karar ile birlikte alınan ihale sürecinin devamına ilişkin kararın usulüne uygun alınmış bir karar olarak değerlendirilemeyeceği gibi alınan kararın şikayetçiye tebliği tarihi olan 05.01.2007 tarihinden itibaren7 günlük süreyi beklemeden 10.01.2007 tarihinde imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen hükümsüzlük halini taşıdığı anlaşılmakta ise de, tespit edilen bu aykırılık ihalenin sonucuna etkili görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul